Tax & Law

  • Share

Regeringens udspil ”Sammen om fremtidens virksomheder”

31. august 2017

Regeringen fremlagde 30. august 2017 et erhvervs- og iværksætterudspil med fokus på en række meget forskellige initiativer. Der tale om initiativer som efter regeringsopfattelse skal gøre Danmark mere konkurrencedygtig ud fra et globalt perspektiv samt sikre bedre rammer for virksomheder, herunder deres finansieringsmuligheder.

Regeringen er opmærksom på, at der er varslet nedsat selskabsskattesats i en række lande, og agter at følge udviklingen, så Danmark fortsat er attraktiv at drive virksomhed i. Fra et skattemæssigt synspunkt beskæftiger nærværende udspil sig dog primært med øgede fradragsmuligheder – altså en indirekte måde at nedbringe den effektive selskabsskattesats. De enkelte initiativer beskrives overordnet nedenfor.

Lavere skat på arbejde
Initiativerne i regeringens udspil skal læses i sammenhæng med en række andre skatteinitiativer (som vi har beskrevet i artiklen Regeringens udspil til skattelettelser) der sænker skatten på arbejde, herunder også fjerner skatten på fri telefon. Disse initiativer skal efter regeringens opfattelse være med til at øge danske virksomheders konkurrenceevne på det globale marked.


Virksomheders fradragsmuligheder

Forhøjet fradrag for forskning og udvikling (FoU)
Fradrag for forsknings- og udviklingsaktiviteter hæves fra 100 pct. til 110 pct. fra 2026 med en løbende indfasning fra 2020. Hvordan ordningen får indvirkning på skattekreditordningen, som tilgodeser FoU-virksomheder med underskud er ikke nævnt i udspillet.   

Fradrag for lønomkostninger ved udvidelse af virksomheden
Efter en nylig afsagt højesteretsafgørelse er der kommet politisk fokus på fradrag for lønomkostninger i forbindelse med opkøb og/eller udvidelse af virksomheders forretningsområde. Dette ønsker en række politikere at gøre op med, da det forekommer uhensigtsmæssigt, at udvikling m.v. straffes skattemæssigt. Initiativet er ikke en del af nærværende udspil, men vil have stor indvirkning på erhvervslivet i Danmark. Skattemisteren har tidligere oplyst i en pressemeddelelse, at regeringen påtænker en konkret lovændring på området.   


Virksomheders kapitaltilvejebringelse

En forudsætning for det danske erhvervsliv, herunder iværksætteri, er tilvejebringelse af kapital. Dette kan ske via lån, som i dag giver rentefradrag, via egenkapitalfinansiering eller ved ekstern investering via aktier. Regeringen ønsker at indføre en fradrag for egenkapitalfinansiering samt øge incitamenterne for eksterne investorer til at placere deres midler i aktier i danske virksomheder.  

Fradrag for egenkapitalfinansiering
Udformning af konkret model for ”ACE-fradrag” (Allowance for Corporate Equity)

Regeringen ønsker – som også nævnt i den tidligere fremlagte ’Helhedsplan’, at undersøge mulighederne for at indføre et fradrag for et normalafkast ved egenkapitalfinansiering. Dette vil medføre, at fremmed- og egenkapitalfinansiering sidestilles skattemæssigt. 

Indførelse af fradraget forventes at kræve et omfattende lovforberedende arbejde, og der er derfor ikke i vækstpakken angivet en tidsramme for, hvornår fradraget indføres.


Aktieinvesteringsincitamenter

Aktiesparekonto
Det skal være billigere for danskere at investere i børsnoterede selskaber, således at incitamentet øges. Konkret foreslås en særlig aktiesparekonto hvor kun ”depotværdien” (gennemsnitlig indestående værdi) beskattes med 1,25 % pa. Den særlige konto vil have et max på fx 500 t.kr. Forventes indført fra 2019.  

Øget grænse for ”topskat” på aktier
Aktieindkomst beskattes i dag med 27 % indtil 52.900 kr. og derfra med 42 %. Grænsen for den øgede skattesats foreslås øget til 100 t.kr. (det dobbelte for ægtepar). Dette vil gælde for alle typer aktier, og ikke kun børsnoterede som aktiesparekontoen vedrører. Forventes indført fra 2018.    

Investorfradrag
Det foreslås, at 50 % af personers investeringer i små og mellemstore unoterede virksomheder berettiger et ligningsmæssigt fradrag (skatteværdi 30 %). Konkret giver det 15 kr. i fradrag (nedsat skattebetaling) for en investering på 100 kr. Lempelsen skal gælde fra 2019 for investeringer op til 200 t.kr. (30 t.kr. fradrag) og fra 2023 op til 400 t.kr. (60 t.kr. fradrag). Det foreslås at ordningen ligeledes skal gælde for indirekte investeringer – i små og mellemstore virksomheder – via investeringsfonde.

Tiltrækning af udenlandsk kapital
Der ønskes en lempelse af skatten for udlændinge, der placerer deres opsparing via danske investeringsinstitutter. Det foreslås, at der ikke skal betales almindelig udbytteskat af udlodningerne, men derimod blot udbyttekildeskat på 15 %.

Derudover ønskes der klarhed om skattereglerne og øget oplysning herom rettet mod udlandet.

Liberalisering af reglerne for privatadministrerede pensionsordninger
Regeringen ønsker at gøre det muligt – i højere grad end i dag – at investere i unoterede aktier via privatadministrerede pensionsordninger.

Pensionsselskabernes gennemsigtighed skal øges
Formålet med dette er at personer, som ønsker at investere i danske vækstvirksomheder, kan vælge pensionsselskaber som netop gør dette. Som det er i dag kan det være svært at klarlægge de enkelte pensionsselskabers investeringstendenser.


Andre rammer for danske virksomheder

Fastholdelse af vitale medarbejdere
Virksomheder kan i dag give medarbejdere aktier i virksomheden skattefrit svarende til max 10 % af medarbejdernes løn. Dette foreslås øget til 20 % for mellemstore og store virksomheder og op til 100 % for mindre virksomheder. I princippet kan mindre virksomheder betale hele lønnen i medarbejderaktier.

Som yderligere et initiativ vil regeringen indføre øget aftalefrihed og klarere regler, bl.a. så ordningen om medarbejderaktier bliver lettere for mindre virksomheder at håndtere.

Bemærk, at aktieordningen ikke tildeler virksomheden fradrag, hvorfor ordningen ikke er helt ”gratis” for virksomheden sammenholdt med almindelige lønudbetalinger.

Tiltrækning af udenlandske specialister
I dag er det muligt for visse udenlandske (ofte højtkvalificerede) medarbejdere, at arbejde i Danmark under en særlig skattegunstig ordning i op til 5 år, hvor skattesatsen er nedsat til 31,92 % inklusiv arbejdsmarkedsbidrag. Regeringen ønsker at udvide ordningen således at enkelte medarbejdere kan arbejde under ordningen i op til 7 år. Skattesatsen ændres dog i samme ombæring til 32,84 %.

Byrdestop indføres
Regeringen ønsker at indføre et såkaldt byrdestop, hvorefter virksomheder ikke må pålægges byrder medmindre det er tvingende nødvendigt. Endvidere ønsker regeringen at nedbringe byrder svarende til 6 mia. kr. frem til 2025 (startende fra 2015). Et initiativ som nævnes er oprydning i komplekse og administrativt tunge afgiftsregler.

Lavere takster for Storebæltsbroen
Regeringen ønsker at sænke storebæltstaksten med 25 % for alle, herunder også lastbiler.

Kapitalkrav for aktieselskab nedsættes
Regeringen ønsker at nedsætte kapitalkravet for aktieselskaber til 400.000 kr., således at kravet i højere grad følger andre europæiske landes krav.

Særlige søfartsordninger – udvidelse af DIS-ordningen
Regeringen ønsker at øge incitamenterne vil søfartsaktivitet ved at udvide den særlige skatteordning for søfolk, således at også søfolk på specialskibe omfattes.

Derudover foreslår regeringen af registreringsafgiften på skibe fjernes.


Opsparing

Opsparing i investeringsforeninger
Det ønskes undersøgt om der kan ske ensretning af beskatning af aktier m.v., hvad enten der er tale om udenlandske investeringsinstitutter, aktiebaserede investeringersselskaber e.l.

Herudover ønsker regeringen at undersøge muligheden for, at afkastet fra aktiebaseret investeringsselskaber kan beskattes efter realisationsprincippet. Dette er i modsætning til i dag, hvor der sker løbende beskatning af den årlige værdiudvikling.  

Formålet er, at skat ikke skal være en adfærdsregulerende faktor ift. valg af investering, som det kan være tilfældet i dag.


EY-artikel - oversigt over regeringensudspil
 

Kontakt os

Martin Frøkjær, tlf. 2529 4821
Kim Kirk Kaiser, tlf. 2529 4587
Jacob Bach Pedersen, tlf. 2529 5018
René L. Ventzel, tlf. 2529 6563 

 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende skattespørgsmål.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.