Tax & Law

 • Share

Året der gik på personskatteområdet

17. december 2012

I 2012 blev der fra politisk side indført en række lovændringer inden for personskatteområdet. I denne oversigt gennemgås kort de væsentligste ændringer:

 • Forhøjelse af grænsen for topskat - grænsen forhøjes til kr. 467.000 frem mod 2022.


 • Forhøjelse af beskæftigelsesfradraget - ændres i perioden 2013-2022 til 10,65 % af AM-bidragspligtig indkomst, dog maksimalt kr. 34.100.


 • Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere - vil fremover udgøre 6,25 % af AM-bidragspligtig indkomst, dog maksimalt kr. 20.000. Fradraget indfases i perioden 2014-2019.


 • Familier med høje indkomster får reduceret børneydelse - fra og med 2014 reduceres børneydelsen med 2 % af den del af topskattegrundlaget, der overstiger kr. 700.000. Nedsættelsen beregnes på grundlag af begge ægtefællers indkomst.


 • Personfradraget nedsættes med 900 kr.


 • Bundskatten forhøjes med 0,19 procentpoint.


 • Skærpede bøderegler til arbejdsgivere: Der skal sættes hårdere ind overfor arbejdsgivere, der ikke overholder deres indberetningspligt af løn og personalegoder. Dette betyder, at arbejdsgiverne skal være ekstra opmærksomme. Bødereglerne gælder for indeholdelse af A-skatter, beskatning af personalegoder og indberetning af pension. Læs mere om bødestørrelser.


 • Reglen for medarbejdere på kortvarigt ophold i udlandet: Reglen herom i ligningslovens § 33 A blev først afskaffet, men blev senere genindført. Fuldt skattepligtige personer kan ved arbejdsophold i udlandet i mindst 6 måneder opnå exemption-lempelse for udenlandsk indkomst. Det vil sige stort set skattefrihed eller halv skat i Danmark uanset om indkomsten beskattes i udlandet eller ej.


 • Loft over rejsefradrag nedsættes fra kr. 50.000 til kr. 25.000 årligt fra og med 2013. Loftet ændrer fortsat ikke arbejdsgivers mulighed for at udbetale skattefrie godtgørelser eller godtgørelse af rejseudgifter efter regning.


 • Ændring af beskatning af fri bil fra 2013, idet nedsættelsen af beregningsgrundlaget til 75 % først indtræder efter 36 måneder og herudover forøges miljøtillægget, som tillægges beskatningsgrundlaget, med 50 %. Ændringen træder i kraft den 1. januar 2013 og gælder også allerede indregistrerede biler.


 • Befordringsfradrag og udbetaling af skattefri kilometer godtgørelse ændres fra 2013.

  2013-satserne udgør:
  • Befordringsfradrag:
   Fra 24 til 120 km: 2,13 kr. pr. km
   Ud over 120 km er satsen: 1,07 kr. pr. km.
  • Skattefri kørselsgodtgørelse:
   Op til 20.000 km er satsen: 3,82 kr. pr. km.
   Over 20.000 km er satsen: 2,13 kr. pr. km.
    
 • Satserne for beskatning af fri bolig ændres fra og med den 1. januar 2013, så beskatning af fri bolig foretages på baggrund af markedslejen. For en lejebolig anvendes lejen som beskatningsgrundlag, og for en ejerbolig foretages der en sammenholdes med lejen for en sammenlignelig bolig. En eventuel egenbetaling reducerer beskatningsgrundlaget.


 • Loftet for indbetaling til ratepension og ophørende livrente nedsættes fra 100.000 kr. til 50.000 kr. årligt fra og med 2012. Fradragsloftet gælder ikke for livsvarig alderspension (ikke ophørende), selvstændige erhvervsdrivendes indskud på ratepensionsordninger, ophørspension ved afståelse af en erhvervsvirksomhed og pensionsordninger for sportsudøvere.


 • Den hidtidige mulighed for at fradrage op til kr. 46.000 vedrørende indskud på kapitalpension ophæves fra og med 2013.


 • Der indføres en ny alders-pensionsordning, hvor der årligt kan indskydes kr. 27.600 uden fradragsret, men hvor udbetalingerne er skattefri. Indskud over kr. 27.600 pålægges en afgift på 20 % og ophæves ordningen i utide, pålægges en afgift på 20 %. Afkastet af ordningen beskattes med 15,3 %.


 • Eksisterende kapitalpensioner kan i 2013 overgå til alderspension mod betaling af en afgift på 37,3 % (herefter 40 %). Der er indført en særlig overgangsordning vedr. kollektive overenskomster til og med 2016. Afgiften ved ophævelse af en kapitalpension i utidige ændres fra 60 % til 52 %.


 • Der er vedtaget nye regler vedrørende arbejdsudleje/underentreprise med en arbejdsudlejeskat på 30 %. Der statueres arbejdsudleje, hvis arbejdet udgør ”en integreret del af den danske virksomheds forretningsområde”. De nye regler har virkning for nye aftaler, der indgås eller ændres 19. september 2012 og senere, samt allerede indgåede aftaler fra den 1. oktober 2013.

Kontakt os
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Senior Manager Tina Sørensen, tlf. 5158 2975.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts. Eller download vores EY Insights app.