Tax & Law

  • Share

EU-Domstolen har i dag afsagt sin afgørelse i sagen Le Credit Lyonnais

12. september 2013

EU-Domstolen er i dag, den 12. september 2013, kommet med sin afgørelse i sagen C-388/11, Le Credit Lyonnais. EU Domstolen afviger fra Generaladvokatens forslag til afgørelsen, idet EU-Domstolen fastslår, at filialomsætning ikke skal indgå ved beregningen af et hovedsædes pro rata-sats.

Som beskrevet i Momsnyt nr. 11, 2011, er EU-Domstolen blevet anmodet om at tage stilling til, hvorvidt et hovedsæde for et selskab etableret i en medlemsstat ved beregning af pro rata-satsen for momsfradrag skal medregne indtægter opnået af hver enkelt af dets filialer, der er etableret i en anden medlemsstat, og hvorvidt disse filialer på tilsvarende vis skal medregne samtlige af selskabets opnåede indtægter, der falder indenfor momsområdet. Ligeledes er EU-Domstolen blevet bedt om at tage stilling til, hvorvidt reglerne vil finde anvendelse på filialer oprettet udenfor Den Europæiske Union.

EU-Domstolen fastslår i sin afgørelse, at et selskab, hvis hovedsæde er beliggende i en medlemsstat, ved fastlæggelsen af den pro rata-sats for fradraget, der finder anvendelse på dette, ikke kan medregne omsætningen i sine filialer, der er beliggende i andre medlemsstater. Endvidere fastslår afgørelsen, at et selskab, hvis hovedsæde er beliggende i en medlemsstat, ved fastlæggelsen af den pro rata-sats for merværdiafgiftsfradraget, der finder anvendelse på dette, ikke kan medregne omsætningen i sine filialer, der er beliggende i tredjelande. Yderligere tillades det ikke en medlemsstat at anvende en regel om beregning af pro rata-satsen for fradraget for hvert af et afgiftspligtigt selskabs virksomhedssektorer, der bemyndiger dette til at medregne omsætningen i en filial, der er beliggende i en anden medlemsstat eller i et tredjeland.

Dommen er i overensstemmelse med SKATs styresignal vedrørende retningslinjer for beregning af pengeinstitutters delvise fradragsret, hvorefter der i forbindelse med regnskabsposter i pengeinstitutters årsregnskab skal reguleres for indtægter og udgifter, der vedrører udenlandske filialer. Praksis er dog ikke helt klar, da SKAT igennem tiden, har givet nogle uofficielle bindende svar, hvorefter SKAT mener, at filialomsætning skal indgå i opgørelsen.

Såfremt ovenstående giver anledning til tvivl om den korrekte håndtering af indtægter fra udenlandske filialer, anbefaler vi, at I kontakter EY’s momskonsulenter for vejledning.

Kontakt os
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mette Juul, tlf. 5158 2647.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.