Vero- ja lakipalvelut | Tax and Law Services

Tukenasi globaalissa liiketoimintaympäristössä

Liiketoimintaympäristö sekä verotuksen maailma ovat muuttuneet merkittävästi. Muutokset ovat monimutkaistuneet ja ne tapahtuvat aiempaa nopeammin. Hallitukset pyrkivät täyttämään tulojen tarpeensa kilpailemalla aiempaa kovemmin sekä työvoimasta että pääomista.

Veroviranomaiset pyrkivät vastaamaan liike-elämän muuttuneeseen dynamiikkaan sopeuttamalla verotuksen strategiaa, painopisteitä ja käytäntöjä. Yritykset tasapainottelevat erilaisten prioriteettien välimaastossa – miten kasvattaa yrityksen arvoa, mutta säilyttää silti yrityksen mukautuvuus ja joustavuus. Me autamme yritystäsi toimimaan tässä monitahoisessa veroympäristössä.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita muun muassa seuraavissa keskeisissä asioissa:


 • Toiminta jatkuvasti muuttuvassa veroympäristössä

  Verotuksessa tapahtuu maailmanlaajuisesti radikaaleja muutoksia. Veropolitiikan muutokset, verotuksen toimeenpanon uudistukset sekä yritysten maineriskin kasvaminen ovat jatkuvasti uutisotsikoissa.

  Kilpailevat prioriteetit

  Monikansallisten yritysten on entistä enemmän tasapainoteltava keskenään kilpailevia prioriteetteja ja suojattava liiketoimintaansa seuraamalla veropolitiikassa ja -lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia. Yritysten on myös varmistettava asetettujen vaatimusten ja velvoitteiden noudattaminen ja lisättävä oman verotoimintonsa arvoa.

  Verotulojen varmistaminen

  Yhä kiristyvämmässä globaalissa kilpailussa hallitukset haluavat maansa olevan mahdollisimman houkutteleva paikka liiketoiminnalle, uusille työpaikoille ja pääomalle. Samaan aikaan ne haluavat lisätä verotulojaan. Hallitukset joutuvat tasapainottelemaan niille oikeutetusti kuuluvien verotulojen määrittämisen ja muiden maiden kanssa suoraan kilpailemisen välillä, sillä ne eivät halua pelottaa pois liikkuvaa työvoimaa.

  Veroviranomaiset puolestaan vastaavat liike-elämän muuttuneeseen dynamiikkaan sopeuttamalla verotuksen strategiaa, painopisteitä ja käytäntöjä. Viranomaiset haluavat varmistaa resurssiensa kohdistumisen asianmukaisiin kysymyksiin ja veronmaksajiin. Ne myös jakavat muiden maiden veroviranomaisten kanssa yhä enemmän toimintakäytäntöjä ja veronmaksajia koskevia tietoja varmistaakseen, että saavat kaikki niille kuuluvat verotulot.

  Erimielisyydet kasvussa

  Tästä on aiheutunut veronmaksajien ja veroviranomaisten välillä entistä toistuvampia, monimutkaisempia ja kalliimpia erimielisyyksiä. Tämä suuntaus on edelleen kasvussa eri maiden hallitusten tehdessä yhteistyötä ja nousevien markkinoiden merkityksen ja vaikutusvallan kasvaessa, jolloin verotusympäristö muuttuu entistä monimutkaisemmaksi. Rangaistukset ovat koventuneet ja yritysten maineriskit ovat kasvaneet viime aikoina huomattavasti.

  Autamme yritystäsi tässä monimutkaisessa ympäristössä

  Autamme seuraamaan nopeasti muuttuvaa veropolitiikkaa, vastaamaan sen muutoksiin sekä arvioimaan muutosten taloudelliset vaikutukset yritykseksi liiketoiminnalle.

  Tilanteissa, joissa veropolitiikka aiheuttaa tahattomia hankaluuksia liiketoiminnallesi, autamme yritystäsi toimimaan viranomaisten kanssa yhteistyössä joko suoraan tai yhdessä muiden yritysten kanssa ja pyrimme:

  • selvittämään viranomaisille politiikan vaikutuksen yrityksen tilanteeseen
  • laatimaan vaihtoehtoisia, loogisia ja harkittuja menettelytapoja
  • mallintamaan potentiaalisia lopputuloksia
  • esittämään vaihtoehtoisen menettelytavan muodossa, jota viranomaisten on helppo työstää.

  Autamme yritystäsi myös globaaleissa verokiistoissa sekä toimeenpanoa ja verotietojen luovuttamista koskevissa asioissa.

  Varmistamme jo ennen veroilmoituksen laatimista, että yrityksesi verotiedot ja täydentävä dokumentaatio ovat vaatimusten mukaisia.

  Jos kiista on jo päässyt syntymään, asiantuntijamme hyödyntävät globaalin verkostomme eri maiden veroviranomaisten toiminnan tuntemusta ja toimivat yhteistyössä hankalien tai arkaluontoisten verokiistojen ratkaisemiseksi.  Pyrimme myös varmistamaan, että verokiistojen jälkeen toimintaa kehitetään vastaavien tilanteiden välttämiseksi.

  Seuraavista kansainvälisistä julkaisuistamme voit tutustua näkemyksiimme ja analyyseihimme tämän hetken merkittävistä veropolitiikan ja verotuksen toimeenpanon suuntauksista ja kysymyksistä.

 • Verotehokkaiden toimitusketjujen luominen

  Globaalien suuryritysten liiketoimintaympäristö on monimutkaisempi kuin koskaan aikaisemmin. Yritykset sopeuttavat toimitusketjujaan ja muita toimintatapojaan vastatakseen markkinoiden tiukentuneeseen kilpailuun ja tarjotakseen suurempaa tuottoa ja lisäarvoa osakkeenomistajille ja asiakkaille. 

  Yritykset kasvavat globaalisti tavoitteenaan sekä uusille markkinoille pääseminen että kustannustehokkuuden lisääminen. Samalla ne jatkuvasti laajentavat toimitusketjujaan.

  Jokainen toimitusketjun muutos aiheuttaa uusia kustannuksia ja riskejä

  Uusille markkinoille laajentumisen ohella menestyvät yritykset myös kehittävät  olemassa olevia toimitusketjujaan parantaakseen niiden kustannustehokkuutta ja katteita kypsillä markkinoilla.

  Markkinajohtajat ymmärtävät kattavan ja ennakoivan suunnittelun tärkeyden

  Menestyvillä yrityksillä on yksi yhteinen ominaisuus riippumatta siitä, toimivatko ne uusilla markkinoilla vai hakevatko ne kustannustehokkuutta kypsillä markkinoilla: ne tietävät, että koko uuden toimitusketjumallin kattava, ennakoiva  suunnittelu tarjoaa parempia taloudellisia onnistusmahdollisuuksia ja pienentää riskejä tehokkaasti.

  Kokonaisvaltainen lähestymistapa on ainoa keino hallita toimitusketjun kaikkia kustannuksia, verot mukaan lukien.

  Muutoksen haasteet

  Yritykset tekevät päivittäin päätöksiä siitä kuinka muuttaa globaaleja toimintojaan. Tällaisten päätösten tekemisessä haasteena on tarkastella tilannetta kokonaisvaltaisesti, kaikki näkökohdat huomioiden. Veroseuraamukset tulisi selvittää etukäteen, sillä minkä tahansa liiketoimintamuutoksen verovaikutus saattaa olla huomattava. Kun suunnitellun toimintamuutoksen veroseuraamukset on otettu ennakoivasti huomioon, voi liiketoiminnan ja kasvun kannalta paras lopputulos olla täysin eri kuin veroseuraamusten huomiotta jättäessä.

  Meidän lähestymistapamme

  Usein yritykset ottavat verosuunnittelun käyttöön vasta sen jälkeen kun muutoksen operatiiviset mahdollisuudet tai vaihtoehdot on käyty läpi ja määritetty. Tämä rajoittaa suunnittelun tehokkuutta huomattavasti.  Kun kansainvälinen verosuunnittelu integroidaan jo aikaisemmassa vaiheessa osaksi suunnittelua, eri vaihtoehdot tai toimintamallit saattavat osoittautua kaiken kaikkiaan tehokkaimmiksi.

  Verotehokkaisiin toimitusketjuihin (Tax Efficient Supply Chain Management, TESCM) tähtäävät palvelumme auttavat saavuttamaan hyötyjä, jotka jäisivät saavuttamatta  ilman integroidun lähestymistavan hyödyntämistä muutosprosessin alusta asti.

 • Liikkuvaan työvoimaan liittyvien riskien hallinta

  Nykypäivän globaalissa, tiukkaan säännellyssä ja kiristyvän kilpailun liiketoimintaympäristössä on yksi erityinen menestykseen vaikuttava tekijä ylitse muiden: henkilöstö. Henkilöstö on organisaation tärkein investointi ja valtava mahdollisuus kilpailuedun saavuttamiseen.

  Johtavat yritykset keskittyvät

  • oikeanlaisen henkilöstön palkkaamiseen ja sitouttamiseen
  • globaalin osaamisen hyödyntämiseen ja liikkuvuuteen
  • henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan tehokkuuteen
  • riskien hallintaan, hallintotapaan and velvoitteiden noudattamiseen.

  Liikkuvaan työvoimaan liittyvien riskien hallinta

  Osaava henkilöstö tarjoaa kilpailuedun, jonka optimoiminen on jo pitkään ollut yksi suuryritysten ydintavoitteita. Verotuksen viimeaikaiset suuntaukset ovat kuitenkin lisänneet kansainvälisesti liikkuvaa työvoimaa hyödyntävien yritysten veroriskejä enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

  Liiketoiminta- ja veroympäristö jatkavat muuttumistaan ja globalisaatio kiihtyy. Maailmanlaajuinen finanssikriisi on käynnistänyt globalisaatioon sekä liiketoimintaympäristöön vaikuttavia muutoksia. Monilla nousevilla markkinoilla kasvu on nyt nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin.

  Näiden megatrendien ohella on havaittavissa useita muita tekijöitä, jotka yhdessä lisäävät globaalisti liikkuvaa työvoimaa hyödyntävien monikansallisten yritysten riskejä. Vaikka yritys toteuttaisikin viralliset ulkomaankomennukset määräysten mukaisesti, jää usein kuitenkin virallisten käytäntöjen ulkopuolelle useita maasta toiseen siirtyviä työntekijöitä, aiheuttaen yritykselle aivan uudenlaisia riskejä.

  Tahattomasti syntyvät henkilö- ja yritysvelvoitteet

  Nämä henkilöt aiheuttavat yhä useammin tahattomia verovelvoitteita, joista ei aiheudu pelkästään henkilöverotukseen liittyviä riskejä. Riskit ovat yhä useammin yritystason riskejä, eivätkä yritysten verotoiminnot useinkaan ole selvillä ongelman laajuudesta. Veroviranomaiset kuitenkin tiedostavat ongelman ja hyödyntävät tehokkaasti uutta teknologiaa syntyneiden verovelvoitteiden havaitsemiseen. Kun verotuksen toimeenpanoa tiukennetaan, tämä ongelma tulee todennäköisesti kasvamaan.

  Kansainvälisten yritysten tulisikin välittömästä tunnistaa ja löytää keinot näiden riskien hallitsemiseksi.

  Laajeneva ongelma?

  Yksinkertaisena henkilön tuloveroasiana alkaneesta kysymyksestä voi nopeasti aiheutua yritystason vaikutuksia, joihin sisältyy riskejä, kuten kiinteän toimipaikan syntyminen, palkkaverotarkastus tai huomattavat sakot. Samaan aikaan lainsäädännön muutosten (kuten kiinteän toimipaikan määrittäminen) vauhti nopeutuu. Valtiot hyödyntävät tämäntyyppistä lainsäädäntöä verotulojensa lisäämisessä.

  Valtiot pyrkivät löytämään keinoja veroperustansa laajentamiseksi. Ne oppivat toinen toisiltaan ja pystyvät ottamaan nopeasti käyttöönsä muiden maiden testaamia prosesseja ja teknologioita hyödyntämällä eri foorumeita, kuten OECD’s Forum of Tax Administration, CIAT, CIOT ja SGATAR.  Tästä johtuen maasta toiseen liikkuvaan työvoimaan liittyvät kysymykset ja veroriskit todennäköisesti koskettavat jatkossa yhä suurempaa joukkoa pienempiäkin yrityksiä.

  Yritykset ymmärtävät verotukseen liittyvät maine- ja taloudelliset riskit ja tekevät parhaansa säännösten noudattamiseksi.

  Palvelumme yrityksille

  Yritysten on syytä tunnistaa globaalisti liikkuvaan työvoimaansa liittyvät riskit ja löytää keinot riskien hallitsemiseen, sillä veroviranomaiset ovat ottaneet tämän kysymyksen tarkemman seurannan alle. Human Capital -asiantuntijamme hyödyntävät prosesseja ja teknologiaa, jonka avulla yritykset voivat havaita ja hallita liikkuvan työvoiman aiheuttamia riskejä ennen kuin niitä syntyy. Jos verokiista on jo syntynyt, EYin maailmanlaajuinen, eri maiden verokäytännöt tunteva veroasiantuntijoiden verkosto auttaa tilanteen selvittämisessä veroviranomaisten kanssa.Connect with us

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa. Voit myös tilata uutiskirjeen, webcasteja tai ladata puhelimeesi EY Insights-sovelluksen.

Etelä-Afrikan Karl Frenzel on EY:n vuoden 2016 Young Tax Professional

Lue lisää lehdistötiedotteestamme.


EY - Tax Insights: how technology is impacting taxes

Tax Insights: how technology is impacting taxes

See the latest tax developments worldwide

 

 

Me pidämme sinut ajan tasalla!

Lue viimeisimmät tiedotteet uutisarkistostamme.

Hyödynnä myös globaalien tietoresurssiemme tarjoamat mahdollisuudet.

Tulevat seminaarit ja tapahtumat löydät tapahtumakalenteristamme.