Charter Commissie Publiek Belang

  • Share

Doelstelling
Bij het werk van de accountant staat het publiek belang centraal. Om dat te bekrachtigen hebben wij de Code Accountantsorganisaties ondertekend. Met publiek belang doelt de Code op de betrouwbaarheid van de verklaringen die accountants van de organisatie afgeven bij informatie van derden, bijvoorbeeld de accountantsverklaring bij de jaarrekening van een onderneming. Die verklaringen van de accountant moeten belanghebbenden immers een redelijke mate van zekerheid verschaffen over de juistheid van die informatie.

Accountantsorganisaties en individuele accountants wegen regelmatig belangen van diverse stakeholders af. Te denken valt aan:

  • gebruikers van jaarrekeningen van een onderneming - aandeelhouders, banken, leveranciers en cliënten;
  • bestuurders en commissarissen van een opdrachtgever;
  • partners en medewerkers van de accountantsorganisatie zelf;
  • het bredere maatschappelijke en politieke veld, inclusief toezichthouders en relevante overheden.

Bij de afweging van deze belangen door accountant en accountantsorganisatie staat het publieke belang van betrouwbare verklaringen te allen tijde voorop. Hiervoor biedt EY een kwalitatief hoogwaardige en onafhankelijke dienstverlening, ondersteund door een solide bestuurlijke inrichting en een integere bedrijfsvoering.

De Code draagt accountantsorganisaties op om een Commissie Publiek Belang in te stellen. Deze Commissie ziet toe op de borging van het publieke belang binnen de accountantsorganisatie. Als onderdeel van deze taak neemt de commissie deel aan de dialoog van de accountantsorganisatie met belanghebbenden. Deze dialoog verdiept het begrip bij de commissieleden met betrekking tot de verwachtingen van diverse stakeholders ten aanzien van accountants, hun werkzaamheden en hun communicatie.

Plaats binnen de governance van de accountantsorganisatie
De Commissie Publiek Belang maakt onderdeel uit van EY Accountants LLP’s nationale toezichthoudende structuur en ziet toe op de wijze waarop de accountantsorganisatie het publieke belang waarborgt. Binnen EY worden verklaringen bij informatie van derden met name afgegeven door de service line ‘Assurance’ van EY Accountants LLP, een 100% dochtermaatschappij van EY Nederland LLP. De Commissie Publiek Belang richt zich vooral op de activiteiten en inrichting van deze service line ‘Assurance’.

De leden van de Commissie worden benoemd door het Bestuur van EY Accountants LLP, na overleg met de Country Managing Partner van EY in Nederland en met de Nederlandse leden van het België/Nederland (BeNe) Partner Forum, inclusief de Nederlandse partners van het Partner Forum van EY’s Financial Services Organization (FSO). (Binnen de ‘area’ Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA) kent EY diverse geografische ‘regio’s’, waaronder België/Nederland, en een aparte sector-organisatie Financial Services voor heel EMEIA.)

Drie onafhankelijke leden
De Commissie bestaat in beginsel uit drie onafhankelijke stemgerechtigde leden. EY heeft gekozen voor een Commissie met louter onafhankelijke leden, omdat juist onafhankelijk toezicht kan helpen bij het verder verhogen van de kwaliteit van ons werk. De voorzitter van de Commissie wordt voor een periode van vier jaar benoemd, welke termijn kan worden verlengd met twee opeenvolgende termijnen van twee jaar. De leden van de Commissie worden benoemd voor een periode van twee jaar, met een mogelijkheid tot verlenging met maximaal drie opeenvolgende termijnen van twee jaar.
Het bestuur van EY Accountants LLP stelt samen met de Commissie een profiel op voor elk van de leden van de Commissie, met dien verstande dat de Commissie divers en zo breed mogelijk wordt samengesteld. In de Commissie als geheel zijn de volgende kerncompetenties verankerd:

  • Kennis van wet- en regelgeving(sprocessen)
  • Expertise op het gebied van Governance van grote organisaties
  • Ervaring met accountantsorganisaties en het werk van accountants
  • Inzicht in en affiniteit met dialoog met belanghebbenden

De Commissie Publiek Belang van EY Accountants LLP bestaat uit:
 

EY - Steven van Eijck
EY - Mijntje Luckerath-Rover
EY - Frans van der Wel - portret

De secretaris van EY Accountants LLP treedt tevens op als secretaris van de Commissie Publiek Belang.

De Commissie stelt een schema van rotatie op, zodanig dat niet alle leden tegelijkertijd roteren.

Taken en bevoegdheden
De taken van de leden van de Commissie vloeien voort uit hun rol als toezichthouder op de borging van het publiek belang en daarnaast kan zij adviserend optreden. Deze borging wordt verkregen door onafhankelijkheid, professionaliteit, kwaliteit en integriteit van de individuele accountants en door effectieve, integere bedrijfsvoering binnen de accountantsorganisatie. Daarom worden de leden van de Commissie vanuit hun toezichthoudende rol betrokken bij de beoordeling van het publieke belang in de bestuurlijke besluitvorming, in het kwaliteitsbeheersingssysteem, in het beloningsbeleid, bij het risicomanagement, in de procedure voor het afhandelen van meldingen, bij interne en externe kwaliteitstoetsingen, bij externe rapportages, bij de dialoog met belanghebbenden en bij (potentiële) reputatierisico’s. Het bestuur legt over de hiervoor genoemde punten verantwoording af aan de leden van de Commissie.

Leden van de Commissie houden zich op de hoogte van de diverse discussies die in het publieke debat over accountants en accountantsorganisaties spelen.

Informatie-uitwisseling
De Commissie Publiek Belang heeft toegang tot alle relevante informatie binnen EY Accountants LLP. Het bestuur van EY Accountants LLP betrekt de Commissie intensief bij alle relevante activiteiten en zorgt voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de Commissie. Het bestuur draagt tevens zorg voor een open en actieve communicatie en bevordert consultaties en uitwisseling van kennis, informatie en opinies. Zo nodig vraagt de Commissie Publiek Belang aanvullende informatie.

Frequentie overleg
Het bestuur van EY Accountants LLP vergadert minimaal vier maal per jaar met de leden van de Commissie Publiek Belang en verder voor zover nodig wordt geacht door de Commissie of door het bestuur. De Commissie vergadert minimaal twee maal per jaar in eigenheid. Daarnaast vinden diverse gesprekken van individuele commissieleden met (individuele) bestuurders, partners of medewerkers plaats.

Procedure bij verschil van mening
Indien de Commissie en het bestuur een fundamenteel verschil van mening hebben zal de Commissie dit rapporteren aan de Country Managing Partner van EY in Nederland en/of de BeNe Regional Managing Partner. De Commissie kan ook advies vragen bij de European Regulatory Partner van EY. Mocht een verschil van inzicht blijven bestaan waardoor een lid van de Commissie, of alle leden samen, besluit(en) terug te treden dan zal EY Accountants LLP dit onverwijld publiceren op haar website.

Verantwoording
De Commissie Publiek Belang legt jaarlijks extern verantwoording af in het Transparantieverslag. Hierbij gaat de Commissie in op haar belangrijkste activiteiten en bevindingen. Daarnaast brengt de Commissie Publiek Belang intern de Country Managing Partner van EY in Nederland alsmede de Nederlandse leden van het BeNe Partner Forum (inclusief FSO) op de hoogte van haar bevindingen.

Bestuur Ernst & Young Accountants LLP, juli 2013
 

Steven van Eijck

EY - Steven van Eijck

Dr. Steven van Eijck (1959) studeerde economie met als specialisatie fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en volgde daarna de postdoctorale opleiding Europese fiscale studies. Gedurende 16 jaar was hij als wetenschappelijk/universitair hoofddocent en bestuurder verbonden aan vakgroepen fiscale economie, financiële planning en bankleer aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Hogeschool voor economische studies en de open universiteit.

Van zijn hand verschenen enkele honderden publicaties, waaronder (studie)boeken, artikelen en columns. In 1999 werd hij uitgeroepen tot beste docent van de economische faculteit van de Erasmus universiteit. In 2005 promoveerde hij op het proefschrift ‘Het vermogen te dragen’. Als ongebonden politicus was hij achtereenvolgens staatssecretaris van Financiën (2002-2003), regeringscommissaris jeugdbeleid (2003-2007) en voorzitter van het adviescollege toetsing administratieve lasten (2008-2011). Samen met minister president Rutte ondertekende hij in 2011 als voorzitter van de samenwerkende brancheorganisaties het convenant ‘Ruimte voor geven’.

Steven van Eijck is voorzitter van de landelijke huisartsenvereniging, van de verenigde eerstelijnsorganisaties in de zorg en van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie. Ook is hij lid van diverse advies- en toezichtsraden.

Steven is benoemd tot voorzitter van de Commissie Publiek Belang EY in 2013, voor een termijn van vier jaren.

×

Mijntje Lückerath-Rovers

EY - Mijntje Luckerath-Rover

Mijntje Lückerath-Rovers (1968) is hoogleraar Corporate Governance aan Tilburg Universiteit/Tias Nimbas en Commissaris bij Achmea, de ASN beleggingsfondsen en bestuurslid van de Betaalvereniging Nederland. Mijntjes onderzoek richt zich binnen het vakgebied Corporate Governance specifiek op de rol en samenstelling van de Raad van Commissarissen in relatie tot de Raad van Bestuur en relevante stakeholders.

Mijntje is in 1994 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit als Financieel Bedrijfseconoom. Van 1994 tot 2001 was zij werkzaam bij Rabobank International, waarvan als laatste functie Vice-President Project Finance. In 2001 ging ze terug naar de Erasmus Universiteit waar zij in 2007 is gepromoveerd op een proefschrift over het gebruik van off-balance lease constructies (operationele leases) door Nederlandse beursondernemingen. Van 2010 tot 2013 was ze als hoogleraar Corporate Governance verbonden aan Nyenrode.

Mijntje is benoemd als lid van de Commissie Publiek Belang EY in 2013 voor een termijn van twee jaren.

Prof.dr. Mijntje Lückerath voert reeds sinds 2007 het Nationaal Commissarissen Onderzoek uit, samen met Prof.dr. Auke de Bos (partner en medebeleidsbepaler Ernst & Young Accountants LLP). Een onderzoek waaraan jaarlijks enkele honderden commissarissen meedoen. De samenwerking is gericht op gemeenschappelijk wetenschappelijk onderzoek naar de rol en het functioneren van de commissaris. Tussen beide onderzoekers zijn geen afspraken van financiële of commerciële aard, noch is er sprake van een hiërarchische verhouding.

×

Frans van der Wel

EY - Frans van der Wel - portret

Prof.dr. Frans van der Wel (1955) studeerde Bedrijfseconomie, Recht en Accountancy aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Gedurende bijna 30 jaar was hij actief in het accountantsvak bij Deloitte en KPMG.

Daarnaast vervulde hij een aantal functies in de beroepsorganisatie, waaronder die van voorzitter van het Koninklijk Nivra van 2003 tot 2005. Tevens combineerde hij zijn functies in het beroep met het ambt van hoogleraar Externe verslaggeving aan postgraduate Accountantsopleiding van de Vrije Universiteit, een functie die hij ook nu nog vervult.

Daarnaast is hij onder meer Raad-plaatsvervanger in de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam en lid van de jury voor de Henri Sijthoffprijs voor het beste jaarverslag in Nederland. Voorts vervult hij een aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies.

Frans is benoemd als lid van de Commissie Publiek Belang EY in 2013, voor een termijn van twee jaren.

×