• Share

Verantwoord beleggen

Bij verantwoord beleggen staat ESG investing voorop: de belegger combineert de financiële doelstellingen met doelstellingen op het gebied van maatschappij, milieu, sociaal en corporate governance. Marktpartijen als Sustainalytics, Bloomberg en MSCI verstrekken ESG data van ondernemingen waarin kan worden belegd.

ESG investing wordt steeds belangrijker. Meer en meer financiële organisaties hebben aangegeven hun eigen producten en die van andere financiële instellingen alleen nog te willen distribueren als er bij de betreffende organisatie een verantwoord beleggingsbeleid is of als aan bepaalde voorwaarden van de UN Principles for Responsible Investing (UN PRI) is voldaan.

 Andere organisaties willen aanvullend dat de UN Global Impact wordt gebruikt als referentiekader. In het beleggingsproces dient dan specifiek rekening te worden gehouden met thema’s als mensenrechten en corruptiebestrijding. Een ander vereiste is het opnemen van een uitsluitingenbeleid ten aanzien van fabrikanten van controversiële wapens (wettelijk verplicht vanaf 1 januari 2013).

 Waarmee kan EY u ondersteunen?

Deze ontwikkelingen vragen om verdere inbedding van ESG investing in control frameworks van Asset Managers. EY is actief betrokken bij organisaties als de UN PRI en de Vereniging van Belegger voor Duurzame Ontwikkeling om de meest recente inzichten op dit gebied met u te delen.

Daarnaast kan EY u ondersteunen bij de rapportage over Verantwoord Beleggingsbeleid. Uit een onlangs gehouden onderzoek van EY naar ESG-verslaglegging is naar voren gekomen dat er in de verslagen een betere aansluiting noodzakelijk is tussen de wensen van de stakeholders, de materiële zaken en de kritische prestatie indicatoren (KPI’s) die voor de financiële instellingen relevant zijn als ook de impact hiervan op de producten en diensten innovatie en de bedrijfsvoering.

 De aanbevelingen uit onze benchmarking survey die wij in Oktober 2012 hebben uitgevoerd naar de manier waarop Asset Managers communiceren en rapporteren over hun Verantwoord Beleggingsbeleid zijn hieronder opgenomen. Wij bevelen aan deze aanbevelingen intern nader te bespreken en dit aansluitend met onze deskundigen te bespreken die dit uiteraard nader kunnen concretiseren:

  1. Breng een holistisch Verantwoord Beleggen verslag uit waarin zaken als ESG policy, UN PRI toepassing, ESG toepassing per asset categorie, ESG toepassing voor verschillende soorten klanten en portefeuilles, voting policies, ESG als % van totale beheerd vermogen etc. ook worden beschreven.
  2. Neem een kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving op van de uitoefening en impact van de voting policy op. De kwalitatieve beschrijving kan bijvoorbeeld plaatsvinden aan de hand van case studies.
  3. Licht toe wat de impact van ESG investing op performance en risk management is.
  4. Beschrijf eveneens hoe met multi manager structuren wordt omgegaan en hoe de ESG monitoring van externe managers wordt toegepast (inclusief “look through”).
  5. Geef aan welke externe dataproviders worden gebruikt voor de ESG data.
  6. Beschrijf de koppeling tussen de Corporate Responsibility strategie van de eigen onderneming met die zoals toegepast in het beleggingsbeleid.
  7. Beschrijf de impact van het gevoerde ESG beleid;
  8. Licht concrete ambities voor de nabije toekomst concreet toe;
  9. Laat het verslag door een deskundige verifiëren, vooruitlopend ook op het beoogde aankomende UN PRI assurance framework en om aan te tonen dat de processen en controls in het interne control framework zijn ingebed. Het meest praktisch en efficiënt is om eerst een audit readiness check uit te laten voeren.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.