Media & Entertainment

  • Share

Media and entertainment tax services

Doordat wij onze sectorspecifieke ervaring met de M&E-branche optimaal inzetten, kunnen wij u toonaangevende diensten verlenen binnen alle fiscale disciplines, zoals bedrijfsbelastingen, indirecte belastingen, internationale belastingen, belastingen op transacties en de fiscale aspecten van menselijk kapitaal. Ons fiscale adviesteam werkt daarbij nauw samen met andere servicelines van EY, zodat er een geïntegreerd dienstenpakket kan worden samengesteld op gebieden als optimalisatie van de toeleveringsketen, procesverbetering, financiële administratie en verslaggeving.

Met name richten wij ons op de aangelegenheden die voor M&E-ondernemingen overal ter wereld het meest urgent zijn, zoals:

Mondiale aangifte- en rapportagediensten: Onze teams werken binnen ons wereldwijde model samen aan het tijdig en nauwgezet opstellen en indienen van aangiftes en andere financiële rapportages, zodat hun cliënten gerust kunnen zijn dat de wettelijke verplichtingen worden nageleefd. Daarnaast kunnen onze professionals vaststellen hoe binnen deze kernfuncties tot nog meer waarde, efficiëntie en controle kan worden gekomen.

Transferpricing: In de huidige wereldeconomie is het van cruciaal belang dat interne verrekenprijzen binnen de grenzen van de wet fiscaal vriendelijk worden vastgesteld. Ons team beschikt over een schat aan ervaring, waarmee zij onze cliënten helpen om voor diverse sectoren, producten en landen de juiste aanpak vast te stellen.

Menselijk kapitaal, inclusief expatdienstverlening: Voor ons zijn onze medewerkers van het allergrootste belang. Die opvatting passen wij ook toe op de medewerkers van onze cliënten. Onze professionals op het gebied van prestatiebeloning bieden ondersteuning bij het invoeren van beloningsregelingen (al dan niet op aandelen gebaseerd) waarmee sleutelfunctionarissen betrokken blijven en toptalenten worden aangetrokken. Wij helpen u om te gaan met wijzigingen in de nationale regelgeving en uw wereldwijde talenten effectief te managen.

Verbetering van de toeleveringsketen en processen: Wij signaleren en implementeren mogelijkheden om de toeleveringsketen concurrerender te maken, zodat efficiencywinst ontstaat, niet slechts met het oog op de bestaande markten, maar ook ten aanzien van toekomstige markten. Verder helpen wij onze cliënten om hun weg te vinden door het uitdijende wereldwijde doolhof van indirecte belastingen, zoals btw, en daarmee samenhangende fiscale faciliteiten.

Fiscaal beleid en fiscale geschillen: Binnen ons wereldwijde netwerk van professionals op het gebied van fiscaal beleid en fiscale geschillen zijn ook voormalige hoge overheidsfunctionarissen actief. Zij zetten zich in om onze cliënten wegwijs te maken in de belangrijkste vraagstukken rond fiscaal beleid en handhaving en hen te helpen om actief hun risico’s te beheersen en daarmee onnodige conflicten met de belastingautoriteiten te voorkomen. Ook kunnen we hen helpen om bestaande geschillen tot een goed einde te brengen op een wijze die een zo gering mogelijk effect op hun bedrijfsvoering heeft.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.