Oil & Gas

 • Share

Oil and gas assurance diensten

Accountantscontrole

Wij zijn niet alleen toonaangevend in de olie- en gassector, onze accountants rekenen ook enkele van de meest innovatieve bedrijven ter wereld tot hun cliënten. Ook uw bedrijf kan daar de vruchten van plukken. Voor de accountantscontrole van deze bedrijven hebben wij enkele toonaangevende methoden ontwikkeld, zoals:

Gerichte controleaanpak: Voor onze grote, internationale controlecliënten hebben wij een gerichte controleaanpak ontwikkeld die extra nadruk legt op efficiëntie en effectiviteit. Dit beschouwen wij als best practice, want dankzij deze centraal gestuurde, gerichte aanpak kunnen onze teams zich concentreren op de gebieden waarvan wij hebben geconstateerd dat ze een hoog risico op afwijkingen van materieel belang kennen.

Shared-servicecenters: Enkele van onze grote, internationale cliënten werken met shared-servicecenters in landen als Argentinië, Polen, Maleisië, de Filippijnen, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, India, Hongarije, Indonesië en de VS. Dit bood ons de gelegenheid een controleaanpak te ontwikkelen die is toegesneden op shared-servicecenters, wat efficiëntere controles met een kleinere 'controlelast' voor de cliënt oplevert.

Mobiliteit: door onze toonaangevende positie in de olie- en gassector konden wij gedifferentieerd investeren en een sterk netwerk opbouwen in alle belangrijke olie- en gaslanden. Doordat ons netwerk op dit gebied zo groot is, kunnen wij mensen en middelen gericht inzetten om waar dat nodig is lokale teams aan te vullen en in lokale behoeften te voorzien.

Grondstoffenhandel: Wij hebben een sterke positie in de grondstoffenhandel en beschikken over een speciaal risicomanagementteam voor deze sector. Dankzij onze uitgebreide ervaring met grote olie- en gasmaatschappijen, internationale nutsbedrijven, investeringsbanken en onafhankelijke grondstoffenhandelaren kennen wij het klappen van de zweep en de uitdagingen waarvoor de sector zich geplaatst ziet. Dat betekent ook dat wij heel goed weten wat voor een handelsorganisatie de grootste risico's zijn (waaronder het risico van rogue traders) en hoe die risico's verkleind kunnen worden.

Overige assurance services

Wij bieden nog andere assurancediensten die van belang zijn voor bedrijven in de olie- en gassector, zoals de wettelijk voorgeschreven accountantscontrole, naleving van de Sarbanes-Oxley-wetgeving, beoordeling van procedures en maatregelen op het gebied van privacy en geheimhouding, prestatiemeting, systeembetrouwbaarheid, informatiebeveiliging en uitbestede werkzaamheden op het vlak van procesbeheersing.

Onze teams onderzoeken processen en uitkomsten van niet-financiële risicoanalyses om te bepalen of niet-financiële risico's die eigen zijn aan het bedrijf in kaart zijn gebracht en of er afdoende maatregelen zijn genomen om ze te beheersen. Wij toetsen of de managementinformatie en de interne rapportage afdoende zijn door interne monitoring- en rapportagemechanismen door te lichten. Verder analyseren wij het bestaande toezicht op de belangrijkste niet-financiële kwesties en geven wij aan wat daarbij de sterke punten zijn en waar nog verbetering mogelijk is.

Klimaatverandering en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Zaken als arbeidsomstandigheden, milieueffecten, sociale prestaties, ethiek en mensenrechten zijn cruciaal voor het commerciële succes van onze olie- en gascliënten. Nu organisaties in deze sector steeds kritischer worden gevolgd door beleggers, overheden, toezichthouders, gemeenschappen en andere belanghebbenden, werken wij met onze olie- en gascliënten aan de volgende punten: 

 • inzicht krijgen in en prioriteiten stellen voor niet-financiële kwesties en risico's van materieel belang, strategieën ontwikkelen en implementeren, de governance verbeteren en prestatiemeetmethoden en ‑controlemaatregelen ontwikkelen met behulp van onze sustainability advisory services;
 • via een breed palet aan assurance services het vertrouwen in het interne management en de externe verslaggeving van de prestaties vergroten en de invoering van prestatieverhogende maatregelen ondersteunen.

Financial Accounting Advisory Services (FAAS)

Ons FAAS-team heeft veel deskundigheid in huis op het gebied van specialistische ondersteuning en geïntegreerde oplossingen en het zet die in om bedrijven te helpen bij complexe kwesties rond accountancy en financiële verslaggeving. Wij stellen internationale, multidisciplinaire teams met een grondige kennis van de sector samen voor maatwerkoplossingen op de volgende gebieden: 

 • Administratieve controle en financiële processen: de administratieve organisatie en de processen voor financiële verslaggeving ontwerpen en verbeteren; verslagleggingshandboeken en daarmee samenhangende toepassingsrichtlijnen opstellen;
 • Verslaggevingsstandaarden en wettelijke vereisten: bedrijven bijstaan bij de invoering van nieuwe verslaggevingsstandaarden, regels of administratieve grondslagen;
 • Corporate treasury: ten behoeve van compliance, waardevermeerdering en/of kostenbesparing accountantsadvies verlenen inzake treasury, waardering van derivaten, grondstoffenhandel en risicobeheersing;
 • GAAP-conversie: verschillen in administratieve verantwoording vaststellen, de zakelijke gevolgen daarvan beoordelen, de eerste jaarrekening volgens de nieuwe GAAP opstellen en de noodzakelijke trainingen voor het personeel verzorgen;
 • Herstructurering en activafinanciering: bedrijven ondersteunen bij het doorvoeren van een herstructurering of de financiering van aan te kopen activa;
 • Assistentie bij transacties, een beursgang en financiële verslaggeving: de cliënt helpen de uitkomst van fusies, overnames, desinvesteringen of een beursgang te optimaliseren door de belangrijkste administratieve en regelgevingskwesties op te lossen.

Fraud Investigation and Dispute Services (FIDS) 

De olie- en gasindustrie is internationaal en grootschalig en kent zeer complexe contractuele en werkrelaties met overheden, partnerbedrijven, toeleveranciers en andere partijen. De sector wordt daardoor geconfronteerd met unieke uitdagingen op het gebied van wet- en regelgeving en toezicht, en de naleving van de regels tegen omkoping en corruptie vergen daardoor veel aandacht van het management. 

Aangezien de handhaving en het toezicht strenger worden en de roep om meer transparantie over de bedrijfsvoering, de herkomst van grondstoffen en de betalingen groeit, hebben bedrijven in de olie- en gasindustrie meer dan ooit behoefte aan assistentie om de wet- en regelgeving op dit gebied goed te kunnen naleven. Onze forensische praktijk kan die assistentie bieden, of het nu gaat om een geschil met een zakenpartner, een verzoek om informatie van de toezichthouder, een intern onderzoek of zelfs een toetsing van de achtergrond van een mogelijke zakenpartner of het risico op omkoping en corruptie bij een potentiële overnamekandidaat.

Wij kunnen u helpen de risico's binnen uw toeleverings- en distributieketen te beheersen, de herkomst van conflictmineralen te achterhalen en te documenteren, de waarde van betalingen aan buitenlandse regeringen te kwantificeren en uw bedrijfsvoering te verbeteren om fraude, misbruik en derving van olie en gas te voorkomen. Ons internationale netwerk van FIDS-professionals kan snel op uw wensen inspelen met een team waarvan ook olie- en gasprofessionals uit de desbetreffende regio deel uitmaken die bekend zijn met uw bedrijf, de sector en de uitdagingen ter plaatse.

Onze dienstverlening aan de olie- en gassector richt zich onder andere op de volgende gebieden:

 • opsporing van fraude en advies bij geschillen;
 • integriteitsonderzoek;
 • forensische technologie en forensisch onderzoek (inclusief cybercrime);
 • fraudebestrijding;
 • bedrijfsintegriteit en naleving van wet- en regelgeving;
 • verzekeringsclaims.

 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.