Technology

 • Share

Technology assurance services

Wij ondersteunen technologiebedrijven bij het opstellen van hoogwaardige financiële verslagen, het in kaart brengen van kwetsbare punten qua bedrijfsvoering en interne beheersing en bij het omgaan met de steeds veranderende regelgeving.

Transparantie wekt vertrouwen. Onze assuranceprofessionals bieden kritieke informatie voor beleggers in technologiebedrijven en andere stakeholders, een helder en krachtig uitgangspunt voor auditcommissies en tijdige, constructieve input voor het management. Wij hebben geïnvesteerd in een wereldwijde controlemethodologie en –aanpak die ons in staat stelt overal ter wereld controlewerkzaamheden van consistente hoge kwaliteit te verrichten op basis van een veelomvattend stelsel van grondslagen, beheersingsmechanismen en onafhankelijkheidsnormen.

Wij richten ons op de sector. Wij werken volgens algemeen aanvaarde verslaggevingspraktijken en stemmen onze controle af op de specifieke kenmerken van uw onderneming. Daarbij richten we ons met name op de bedrijfsaspecten die van kritiek belang zijn voor uw risicoprofiel, met als expliciet oogmerk de risico’s zoveel mogelijk terug te dringen. Wij hebben diepgaand inzicht in de complexe vraagstukken waar technologiebedrijven voor staan, zoals opbrengstverantwoording, voorraadwaardering, de administratieve verwerking van aandelenopties en strategische transacties (joint ventures, desinvesteringen, M&A, etc.).

Wij zijn sterk gericht op de cliënt. Onze relatie met de controlecliënt reikt veel verder dan de controle zelf. Bij iedere controleopdracht stellen wij een partner verantwoordelijk voor kwaliteitsbeoordeling en bieden wij waar nodig toegang tot vakspecialisten, met inachtneming van de zes aspecten van dienstverlening die naar onze mening bepalend zijn voor de kwaliteit: constante communicatie, het juiste team, doelmatige vaktechnische interactie, relevante gezichtspunten, sectorspecifieke focus en billijke en transparante tarieven.

Wij streven naar extra waarde voor de onderneming van de cliënt. Wij zorgen ervoor dat uw inspanningen op het gebied van compliance en governance extra waarde genereren, dankzij het betere overzicht dat u krijgt over al uw wereldwijde activiteiten. Wij streven naar continue versterking van uw beheersingskaders (systematische verbetering van toegang, beheersing en transparantie), wijzen u de weg in het doolhof van nieuwe en veranderende regelgeving en verlenen de controlediensten die onder internationale of plaatselijke regelgeving (of beide) verplicht zijn gesteld.

Wij bieden wereldwijde diensten op de volgende gebieden:

 •  Financial Statement Audit
 • Accounting Compliance and Reporting 
 • Financial Accounting Advisory Services 
 • Fraud Investigation & Dispute Services
 • Cleantech and Sustainability Services

Waar technologiebedrijven ons voor inschakelen:

 • Controle op naleving van verslaggevingsvoorschriften (SEC, IFRS en nationale rapportagevoorschriften), advisering en beoordelingen
 • Onderzoek naar naleving van en verslaggeving over interne beheersing
 • Onderzoek naar naleving en verslaggeving op het punt van de opbrengstverantwoording
 • Ondersteuning bij fusies en overnames (inclusief due diligence)
 • Adviesdiensten financiële administratie
 • Beoordeling en rapportage t.a.v. prestatiemeting (overeengekomen werkzaamheden en bijbehorende rapportage)
 • Fraudeonderzoek en geschillen
 • Verslaggeving inzake klimaatverandering en duurzaamheid

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.