Persbericht

EY versterkt Nederlandse organisatie

Meer focus op kwaliteit en versnelling kwaliteitsprogramma

  • Share

24 april 2017 – Vandaag maakt de Raad van Bestuur (RvB) van accountants- en adviesorganisatie EY Nederland bekend dat het een aantal veranderingen doorvoert in de aansturing en structuur van de Nederlandse organisatie en de uitvoering van haar interne kwaliteitsagenda gaat versnellen.

In samenspraak met de Raad van Commissarissen heeft de RvB van EY Nederland geconcludeerd dat er onder partners en medewerkers een sterkere focus moet komen op de kwaliteit van de manier van werken en denken.

Coen Boogaart, bestuursvoorzitter EY Nederland: “Onze wereld is snel aan het veranderen. De complexiteit, dynamiek en disruptie nemen hand over hand toe. Om de kwaliteit te blijven leveren die de maatschappij van ons verwacht, moeten we meer focus leggen op kwaliteit. Kwaliteit moet de maatstaf zijn voor onze manier van werken en denken. Alleen zo kan EY ook in de toekomst haar positie als kwalitatief hoogstaande accountants- en adviesorganisatie verbeteren. Ik zie het als mijn belangrijkste taak om dat te realiseren.”

Om deze Step Change naar Kwaliteit te realiseren, wordt een aantal wijzigingen in de structuur en aansturing van de Nederlandse organisatie doorgevoerd. Deze wijzigingen bouwen voort op de aanpassingen die zijn geïntroduceerd na de benoeming vorig jaar van Coen Boogaart tot nieuwe bestuursvoorzitter.

Zo is de RvB met de komst van Coen opnieuw gepositioneerd om de Nederlandse organisatie te vertegenwoordigen in discussies met belangrijke stakeholders als de Ondernemingsraad, de Raad van Commissarissen, de toezichthouder en de internationale EY organisatie. Door de herpositionering kan deze RvB ook beter sturen op maatschap overstijgende zaken als risk, kwaliteit en compliance.

Veranderingen die nu in de Nederlandse organisatie doorgevoerd worden, zijn: 

  • De leden van de Raad van Bestuur van EY Nederland worden beleidsbepalers in de context van de Wet toezicht accountantsorganisaties. Deze rol was voorheen belegd bij de leden van het bestuur van EY Accountants. Dit houdt in dat de RvB voortaan besluiten kan nemen die rechtstreeks invloed hebben op het functioneren van EY Accountants.
  • Het bestuur van EY Accountants krijgt onder voorzitterschap van Rob Lelieveld en onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthouder AFM en OR een andere samenstelling;
  • Rob Lelieveld wordt als nieuwe voorzitter van EY Accountants tevens benoemd tot statutair lid van de RvB van EY Nederland;
  • Naast de RvB wordt een Operating Committee geïnstalleerd om de RvB te ondersteunen bij het uitvoeren van de strategische agenda. De leden van het Operating Committee rapporteren aan de RvB.

Tegelijkertijd wordt een nieuw kwaliteitsprogramma ‘Step Change naar Kwaliteit’ gestart. Als onderdeel van dit programma bundelt en versnelt de organisatie een aantal bestaande initiatieven om ook zo focus aan te brengen in het streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit in de organisatie als geheel en de accountantspraktijk in het bijzonder.

Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van de Raad van Commissarissen van EY Nederland, onderstreept de noodzaak om aanpassingen in de organisatie door te voeren. “In de controle en advieswerkzaamheden van EY moet kwaliteit in alles voorop staan. Als organisatie vraagt dat om aanpassingsvermogen. Wij hebben er vertrouwen in dat de maatregelen die vandaag zijn aangekondigd, zullen bijdragen aan een versnelling in het streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit.”