• EYe Opener maart 2017

  In deze EYe Opener leest u onder meer over de S&O-afdrachtvermindering, het gebruikelijk loon voor start-ups, het dga-pensioen en de vrijstelling schenken eigen woning.

 • Inform februari 2017

  Technologische innovaties staan op het punt het accountantsvak ingrijpend te transformeren. Lees in deze Inform meer over innovatie in de audit.

 • SBR verplicht bij deponeren jaarrekening

  Wij beschikken over geavanceerde tools, methodes en specialisten die u kunnen begeleiden bij de invoering van Standard Business Reporting in uw organisatie.

 • Zicht op Toezicht: Board Dynamics

  Board dynamics is een vaak gehoorde term, maar wat is het en wat kunnen interne toezichthouders ermee? Lees het in deze Zicht op Toezicht.

 • Global Fraud Survey 2016

  De 14e Global Fraud Survey onthult een overweldigende steun voor meer transparantie, nu toezichthouders samenwerken om de individuele bestuurders ter verantwoording te roepen.

 • Reporting: editie 11

  De rol van de CFO verandert, omdat deze steeds meer betrokken is bij de strategische groei van het bedrijf. Lees meer in de nieuwste Reporting.

 • Bent u voorbereid op de perfecte storm bij verslaggeving?

  Het is tijd om de verslaggevingsuitdagingen waarmee CFO's wereldwijd worden geconfronteerd, te begrijpen en aan te pakken. Lees hoe in het laatste FAAS rapport.

Assurance Services

Ga de actuele uitdagingen aan op het gebied van accountantscontrole, financiën en verslaggeving

Onder invloed van mondiale ontwikkelingen en gebeurtenissen is de wereld van het ondernemen allang niet meer dezelfde. Daarmee is ook de wereld van de financiën en de verslaggeving veranderd. En dat plaatst de directie, het management, audit committees en accountants voor flinke uitdagingen.

Wij kunnen u helpen om de voornaamste zaken rond financiën en verslaggeving te doorzien en aan te pakken.


 • Wijzigingen op accountancygebied

   Bent u  klaar voor de nieuwe ontwikkelingen op accountancygebied?

  Als organisatie heeft u te maken met steeds wisselende marktomstandigheden. Daarbovenop komt nog de ongekende hoeveelheid potentiële wijzigingen van accountantsstandaarden. Tegen deze achtergrond vragen het management en het audit committee zich terecht af hoe ze zich op dergelijke belangrijke ontwikkelingen kunnen voorbereiden.

  De IASB en de FASB hebben een aantal ambitieuze projecten voor accountantsstandaarden opgezet, waarmee zowel IFRS als US GAAP worden verbeterd en meer convergentie wordt nagestreefd. De verwachting is dat, zodra deze standaarden zijn uitgebracht, de administratieve verwerking van en toelichtingen op een aantal belangrijke gebieden ingrijpend gaan veranderen, zoals financiële instrumenten, leasing en opbrengstverantwoording. Er wordt een groot aantal standaarden herzien, maar belangrijker is de vraag in welke opzichten de verwerking van de meest gebruikelijke transacties daardoor gaat veranderen.

 • Fraude

  Omkoping en corruptie wijdverspreid binnen Europa

  Uit de bevindingen van onze European fraud survey 2012 komt naar voren dat veel bedrijven hun inspanningen tegen omkoping en corruptie hebben verhoogd, maar dat er nog veel moet gebeuren.

  Gebleken is dat in geheel Europa omkoping en corruptie als wijdverspreid worden beschouwd, terwijl maar weinigen bereid zijn om onder ogen te zien dat dit ook in de eigen sector kan plaatsvinden. Desondanks geven de ondervraagden aan dat, juist in een periode waarin de stimulans om onethisch te handelen het grootst is, er over het geheel genomen minder van maatregelen tegen fraude en omkoping gebruik wordt gemaakt.

  Er is dan ook sprake van een reële noodzaak voor ondernemingen en de met hun bestuur en toezicht belaste bestuurders om zich opnieuw te concentreren op het risico van fraude, omkoping en corruptie. Gezien het huidige klimaat is het van cruciaal belang dat er sterker op de bestrijding van fraude en corruptie wordt ingezet.

 • Corporate governance

  Meer transparantie, betere controle

  Hoewel de economie zich het afgelopen jaar over het algemeen herstelde, blijft er sprake van onzekerheid. Overal ter wereld wordt de roep om transparantie van het bedrijfsleven luider. Zo willen beleggers kunnen beschikken over nauwkeurigere en relevantere informatie over ondernemingen, transacties, markten en risico’s, terwijl toezichthouders hun controle in toenemende mate verscherpen.

  Er wordt veel gediscussieerd over de toekomst van corporate governance. Een discussie die plaatsvindt tegen de achtergrond van veranderende wet- en regelgeving, de invoering van International Financial Reporting Standards, en een publiek dat steeds kritischer wordt. Wereldwijde afstemming is naar onze mening dan ook geen luxe, maar noodzaak, gezien de verwevenheid en onderlinge afhankelijkheid van de markten van vandaag de dag. Om tot meer uniformiteit wereldwijd te komen, dienen toezichthouders en regelgevers te blijven samenwerken.

 • Duurzaamheidsverslaggeving

  Toenemende tendens naar niet-financiële verslaggeving

  In reactie op de toenemende roep om transparantie besluiten steeds meer organisaties om te gaan rapporteren over duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Duurzaamheidsverslaggeving biedt interne en externe stakeholders inzicht in de prestaties van de organisatie ten aanzien van de zogenoemde ‘triple bottom line’: milieu, maatschappij en resultaat.

  Zeven dingen die u moet weten over duurzaamheidsverslaggeving

  1. Meer dan 3.000 bedrijven brengen een duurzaamheidsverslag uit.
  2. Stakeholders verwachten steeds vaker dat een onderneming een duurzaamheidsverslag publiceert.
  3. Duurzaamheidsverslaggeving kan tot operationele verbeteringen leiden, de naleving van wet- en regelgeving verbeteren en de bedrijfsreputatie goed doen.
  4. Een verslag dient key performance indicators (KPI’s) te bevatten die voor de eigen sector relevant zijn, zoals materialiteit, betrokkenheid van stakeholders, duurzaamheidscontext en volledigheid.
  5. Duurzaamheidsverslagen worden meer dan ooit nauwgezet gelezen.
  6. Duurzaamheidsverslaggeving kent een aantal uitdagingen, zoals:
   • Consistentie van gegevens
   • Goed evenwicht tussen positieve en negatieve informatie
   • Noodzaak tot voortdurende verbetering
   • Leesbaar en compact verslag
  7. Een duurzaamheidsverslag kan een waardevol communicatiemiddel zijn. Het kan helpen om kosten te besparen, efficiëntie te bereiken, belangrijke bedrijfsdoelstellingen te verwezenlijken en verantwoording af te leggen.

  Bezoek onze website van Climate Change and Sustainability ServicesConnect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.

Stakeholderdialoog

EY-Stakeholderdialoog

Wij gaan in gesprek met onze stakeholders.

Wijzigingen Titel 9 Boek 2 BW

De appetite voor risk appetite

Lees de samenvatting van de eerste implementaties van de nieuwe risicoparagraaf in het bestuursverslag.

EY - US GAAP and IFRS convergence

IFRS implementatie zet wereldwijd door

Bezoek www.ey.nl/ifrs om bij te blijven over IFRS-ontwikkelingen.