Life Sciences

Gjennomsnittsalderen i Norge øker, og med dette øker også forekomsten av kroniske sykdommer og behovet for livsstilsrelaterte medisinske behandlinger og prosedyrer.  Medisinsk teknologi vil være svært avgjørende for håndteringen av disse endrede behovene, og bransjen preges av konstant innovasjon der bedriftene både må synliggjøre verdien av de produktene som utvikles, samtidig som stadig strengere reguleringer og krav fra myndigheter må overholdes. EY har dokumentert erfaring med å bistå medtech-selskaper med tjenester uansett hvor virksomheten er i vekstsyklus. Våre kunder drar nytte av den samlede kompetansen vi har innen alle våre tjenester, og også av den globale kompetansen vi har i det krevende medtech-markedet.

Bioteknologi er det medisinske området som trolig vil påvirke folkehelsen mest fremover, men strengere lovgivning og restriksjoner, økende prispress og hardere konkurranse om anskaffelser gjør at industrien i dag møter mange utfordringer. EY har vært banebrytende innenfor bistand til bioteknologisk industri. Vi var de første med å tilby revisjons- og rådgivingstjenester til denne bransjen, og bistår i dag flere bioteknologiske virksomheter enn noen annen leverandør av revisjons- og rådgivningstjenester. Vi var også først ute med å opprette en egen global bransjegruppe for å dekke denne bransjens spesifikke behov, og er en viktig meningsyter som jevnlig publiserer innsiktsfulle og oppdaterte bransjerapporter.

Legemiddelbransjen er også i rivende utvikling – ny vitenskap, nye produkter og tilbud, demografiske endringer, stadige endringer i rammebetingelser kombinert med høye forventninger fra eiere og interessenter gir nye og spennende muligheter. EY bistår i dag legemiddelbransjen verden over med rådgivning innen blant annet forretningsdrift, revisjon, skattespørsmål og virksomhetsoverdragelser for best mulig tilpasning og vekst.

Følg EYs fremtidsvisjon “Pharma 3.0” og les publikasjonene og temarapportene på vår globale hjemmeside for legemiddelindustrien. Her dekker vi også trender og forbruksmønster i en verden der endringene i større og større grad drives frem av pasientene selv.


 • Sykehussektoren

  En sunn drift i et sunt foretak 

  EY har lang erfaring og dokumenterte resultater fra våre mange oppdrag innen sykehussektoren. Vi har som mål å levere tjenester som bidrar til bedre kvalitet for pasientene, bedre arbeidshverdag for de ansatte, optimal omstilling til nye rammebetingelser og tryggere økonomisk drift av helseforetakene både for eierne og for samfunnet. Kontakt oss for å få vite mer!

  Sykehussektoren er en av EYs viktigste bransjer. Vår bransjegruppe jobber opp mot helseforetakene og består av blant annet tidligere helseledere, helseøkonomer og leger som alle kjenner bransjen meget godt. I tillegg til bransjeteamet har mer enn 100 av våre medarbeidere erfaring fra mange ulike prosjekter for regionale helseforetak, sykehus, Helse- og Omsorgsdepartementet og andre aktører i sektoren. På denne måten bygger vi kontinuerlig enda bredere og mer variert kompetanse, og får ytterligere innsikt i helsesektorens utfordringer og behov.

  For å skape endringer som leder til ønskede forbedringer er det nødvendig med meget god bransjekunnskap. Vi har innsikt i bransjens stadige endringer, og ser foretakenes utfordringer - og muligheter - i alt fra tilpasninger til ny strategisk plan til gjennomføring av samhandlingsreformen. Man må benytte metoder som involverer de ansatte gjennom hele prosessen, og man må ha en tilnærming hvor alle funn blir understøttet med grundige analyser. Vi er oppdatert på nye metoder og verktøy, og har et stort globalt helsenettverk som gjør at vi kan bygge kompetanse globalt, men anvende den lokalt.

  Dette er noe av det vi har bistått våre kunder innen helsesektoren med den senere tid:

  • Strategiutvikling og strategiske analyser
  • Forbedringsprosjekter i klinisk virksomhet, effektivisering og LEAN prosessforbedring
  • Kostnadsanalyser
  • Rådgivning innen økonomi og regnskap, HR, HR-strategi, lederutvikling og coaching
  • IT-rådgivning og IT-sikkerhet
  • Prosjekt- og programledelse
  • Risikostyring, internkontroll og internrevisjon
  • Revisjon, skatte- og avgiftsrådgivning og juridisk rådgivning

  I tillegg leverer EYs rådgivningsseksjon (Advisory) tjenester innen risikovurderinger og virksomhetsstyring, les mer om dette under Rådgivning - Helse.

 • Velferdsteknologi

  Velferdsteknologi handler om å levere helse- og omsorgstjenester til befolkningen på deres egne premisser. Dette gjøres ved å ta i bruk pasientorientert kommunikasjonsteknologi som bidrar til økt trygghet, mobilitet og medisinsk sikkerhet hos pasienten. I tillegg vil bruk av velferdsteknologi gi mer selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.
  EY har lang erfaring med å bistå helse- og omsorgsektoren med evaluering og implementering av pasientorientert teknologi i Europa, USA, Oseania og Asia. Dessuten har vi en bredt sammensatt bransjegruppe som kjenner utfordringene i den norske helsesektoren meget godt. Vi har i tillegg svært god erfaring med å jobbe innovativt i mange bransjer som har forbrukeren i fokus.
  Uavhengig av hvilken aktør du representerer innenfor velferdsteknologi kan EY bistå deg:
  For sentrale myndigheter og andre premissgivere kan EY bistå med:

  • Mulighetsstudier og strategiske analyser
  • Konsekvensanalyser av rammebetingelser og insentivsystemer

  For primær- og sekundærhelsetjenesten kan EY bistå med:

  • Innsikt og kunnskap om beste praksis fra internasjonale helse- og omsorgstjenester
  • Design og utvikling av nye tjenestetilbud
  • Forbedringsprosjekter for effektivisering av pasientforløp
  • Kravspesifisering og valg av IKT-løsninger
  • Prosjekt- og testledelse i forbindelse med implementering
  • Konsekvensanalyser i forbindelse med pasient- og informasjonssikkerhet

  For teknologi, telekom og farmasileverandører kan EY bistå med:

  • Forståelse av operasjonell kontekst og kundeperspektivet
  • Strategiutvikling og markedsanalyser
  • Porteføljeoptimalisering

  Ta kontakt for å finne ut mer om hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet med velferdsteknologi!

 • Bioteknologi, medisinsk teknologi og legemiddelbransjen

  Gjennomsnittsalderen i Norge øker, og med dette øker også forekomsten av kroniske sykdommer og behovet for livsstilsrelaterte medisinske behandlinger og prosedyrer.  Medisinsk teknologi vil være svært avgjørende for håndteringen av disse endrede behovene, og bransjen preges av konstant innovasjon der bedriftene både må synliggjøre verdien av de produktene som utvikles, samtidig som stadig strengere reguleringer og krav fra myndigheter må overholdes. EY har dokumentert erfaring med å bistå medtech-selskaper med tjenester uansett hvor virksomheten er i vekstsyklus. Våre kunder drar nytte av den samlede kompetansen vi har innen alle våre tjenester, og også av den globale kompetansen vi har i det krevende medtech-markedet.

  Bioteknologi er det medisinske området som trolig vil påvirke folkehelsen mest fremover, men strengere lovgivning og restriksjoner, økende prispress og hardere konkurranse om anskaffelser gjør at industrien i dag møter mange utfordringer. EY har vært banebrytende innenfor bistand til bioteknologisk industri. Vi var de første med å tilby revisjons- og rådgivingstjenester til denne bransjen, og bistår i dag flere bioteknologiske virksomheter enn noen annen leverandør av revisjons- og rådgivningstjenester. Vi var også først ute med å opprette en egen global bransjegruppe for å dekke denne bransjens spesifikke behov., og er en viktig meningsyter som jevnlig publiserer innsiktsfulle og oppdaterte bransjerapporter.

  Legemiddelbransjen er også i rivende utvikling – ny vitenskap, nye produkter og tilbud, demografiske endringer, stadige endringer i rammebetingelser kombinert med høye forventninger fra eiere og interessenter gir nye og spennende muligheter. EY bistår i dag legemiddelbransjen verden over med rådgivning innen blant annet forretningsdrift, revisjon, skattespørsmål og virksomhetsoverdragelser for best mulig tilpasning og vekst.

  Ta kontakt for å få vite mer!

  Følg EYs fremtidsvisjon “Pharma 3.0” og les publikasjonene og temarapportene på vår globale hjemmeside for legemiddelindustrien. Her dekker vi også trender og forbruksmønster i en verden der endringene i større og større grad drives frem av pasientene selv.

   

 • Andre aktører

  Selv om hovedtyngden av EYs bistand til helsesektoren skjer opp mot offentlig sektor, så har vi også mange oppdrag fra andre aktører i bransjen. Vi har erfaring med rådgivning, revisjon og støttetjenester til blant annet tannlegekontor, legesentre og apotekbransjen. Vårt helseteam kjenner den norske helsehverdagen godt, og vet at helsesektoren er mer enn bare sykehus og helseforetak! Ta kontakt hvis du vil vite mer om hva vi kan tilby deg og din helsevirksomhet.Kontakt oss

Jan Koch  
Nordic Industrial Products
Life Sciences Leader
+46 31 637811

Willy Eidissen 
Norwegian Leader Life Sciences 
+47 918 63 845


 

 

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.