Årsavslutning 2013

  • Share

Boken Årsavslutning 2013 er ment å være et hjelpemiddel for alle som arbeider med avleggelse av årsregnskap etter regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk.

Boken dekker ikke problemstillinger knyttet til avleggelse av regnskap etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) eller forenklet IFRS. For omtale av IFRS viser vi til EY-publikasjonene ”IFRS i Norge”, ” IFRS i Norge - Supplement” og ”International GAAP”, samt årets Regnskapssirkulære.

Redigeringen av innholdet i denne boken ble avsluttet desember 2013. Endringer i lov og rammeverk etter dette er ikke innarbeidet.

Presentasjon av regnskapsmessige problemstillinger er inndelt etter regnskapslinjene i regnskapsloven. For hver regnskapspost er hovedreglene og enkelte spørsmål kommentert. Forhold som er felles for flere regnskapslinjer er omtalt under den balansepost som kommer først. For regnskapsposter som gjelder både resultat og balanse, er diskusjonene rundt regnskapspostene omtalt først og fremst under de respektive balansepostene.

Boken inneholder en omtale av regnskapsplikten og dens konsekvenser, revisjonsplikten, samt en oversikt over viktige tidsfrister. Vi gir videre en oversikt over enkelte sentrale forhold knyttet til regelverket i aksjelovene, herunder reglene for utbytte og konsernbidrag. En kort oversikt over bokføringsreglene er også tatt inn i boken.

På skatteområdet har vi i kapittel 15-17 beskrevet sammenhengen og forskjeller mellom regnskap og skatt. Skattereformen av 2004-2006 er presentert i kapittel 19-23. I kapittel 18 og i kapitlene 24-30 gjenomgås forskjellige temaer innenfor selskapsbeskatning, lønns- og formuesbeskatning samt merverdiavgift.

Ta kontakt med Marked og Kommunikasjon ved Lise Hall hvis du ønsker et eksemplar. 

 Årsavslutning 2013