1. Skatte- og avgiftskalender for 2016

  • Share

Hvis forfallsdato faller på en søn- eller helligdag forskyves fristen til første påfølgende virkedag.

Januar
1.  Opplysninger aksjonærregisteret, via Altinn
6.   A-melding
31. Opplysninger aksjonærregister, papir

Februar
1.  Lønnsoppgave til arbeidstaker
6.   A-melding
10. Terminoppgave og betaling mva
15. Forskuddsskatt, selskaper

Mars
6.   A-melding
15. Betaling arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
15. Betaling forskuddsskatt
31. Selvangivelse, selskap elektronisk

April
5.   A-melding
10. Terminoppgave og betaling mva
15. Forskuddsskatt, selskaper
30. Selvangivelse næringsdrivende, papir
30. Selvangivelse, lønnstakere og SFU

Mai
5.   A-melding
15. Betaling forskuddsskatt
15. Betaling arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
31. Selvangivelse næringsdrivende og selskap, elektronisk
31. Tilleggsforskudd, lønnstakere og næringsdrivende

Juni
6.   A-melding
10. Terminoppgave og betaling mva
25.*Skatteoppgjør lønnstaker

Juli
*     Skatteoppgjør lønnstaker
5.   A-melding
17. Betaling forskuddsskatt
17. Betaling arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

August
*     Skatteoppgjør lønnstaker
7.   Skatteoppgjør selskap, næringsdr. mm.
7.   A-melding
31. Terminoppgave og betaling mva

September
 *    Skatteoppgjør lønnstaker
5.    A-melding
15. Betaling  forskuddsskatt
15. Betaling arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

Oktober
5.   A-melding
10. Terminoppgave og betaling mva
14.  Skatteoppgjør lønnstaker
14.*Skatteoppgjør selskap, næringsdrivende m.m.

November
6.   A-melding
15. Betaling arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
15. Betaling forskuddsskatt

Desember
5.   A-melding
10. Terminoppgave og betaling mva

*   Skatteoppgjør for lønnstakere og pensjonister for 2016 utskrives løpende fra 18. juni til 14. oktober 2017.

Merknader
Forskuddsskatt blir utskrevet av skattekontoret i bostedskommunen og gjelder anslått skatt på næringsoverskudd og/eller skatt på formue i inntektsåret. Forskuddsskatten forfaller normalt i 4 like store terminer.

Tilleggsforskudd er en frivillig innbetaling for å hindre rentebelastning på eventuell restskatt. Må innbetales innen 31.5. etter inntektsåret (i ligningsåret).

Forskuddsskatt for upersonlige skattytere blir skrevet ut i ligningsåret (året etter inntektsåret) av det skattekontoret selskapet tilhører, og forventet skatt forfaller til betaling i to like store terminer som hver utgjør 50% av forventet utlignet skatt, basert på utlignet skatt ved siste ligning.

Tilleggsforskudd er en frivillig innbetaling for å hindre rentebelastning ved skatteoppgjør, må foretas innen 31.5. i ligningsåret (etter inntektsåret).

Restskatt er differansen mellom utlignet skatt og utskrevet forskuddsskatt, og for upersonlige næringsdrivende forfaller den til betaling i én termin tre uker etter at utleggingen av skattelisten er kunngjort.

Forskuddstrekk mv. som arbeidsgivere må holde tilbake i arbeidstakerens bruttolønn må settes inn på egen bank- eller postgirokonto. Midlene tilhører skattemyndighetene. Terminoppgave over forskuddstrekk sendes skatteoppkreveren i hovedkontorkommunen. Oppgjør og terminoppgave sendes kun til kontorkommunen, selv om de ansatte skatter til forskjellige kommuner.

Utleggstrekk betales samtidig med forskuddstrekk, men fordelt til de aktuelle kommunene. Oppgjørslister over utleggstrekk sendes samtidig med betalingen.

Levering av selvangivelse
Fristen for innlevering av selvangivelsen er 31. mai for selskaper. Det er plikt til å levere selvangivelser elektronisk.

Det er ikke lenger mulig med innlevering på papir for næringsdrivende.

Fristen for levering av selvangivelse for lønnstakere og pensjonister, herunder de som lignes ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker, er 30. april, uavhengig av papir eller elektronisk innlevering. Dersom lønnstaker eller pensjonist har en andel i et deltakerlignet selskap, hvor det deltakerlignede selskapet leverer selvangivelse elektronisk, forskyves også fristen for innlevering av selvangivelsen for lønnstakeren eller pensjonisten til 31. mai.

Skatteetaten oppfordrer alle til å levere selvangivelsen elektronisk. Leveres selvangivelsen på papir vil skatteoppgjøret tidligst bli utskrevet i august.

Tilbake til innholdsfortegnelsen.

Denne informasjonen er kun ment å gi et overblikk over de mest aktuelle satsene og kort om regelverket innenfor enkelte temaer. Oversikten er ikke ment å være uttømmende. EY tar forbehold om trykkfeil.