Skatt, avgift og forretningsjus | Tax and law

 • Share

Forretningsjus

Ernst & Young Advokatfirma AS tilbyr i Norge advokattjenester også innenfor generell forretningsjus. Våre advokater samarbeider med kollegaer fra EY sine øvrige forretningsområder: Assurance, Transaction Advisory Services og Advisory. Arbeidsmåten og det brede kompetansegrunnlaget gjør oss i stand til å dekke næringslivets behov for helhetlig, integrert og kommersielt oppdatert juridisk bistand.

Vårt juridiske, globale nettverk vokser i hurtig tempo. Vi tilbyr juridiske tjenester av høy kvalitet med fokus på praktisk rådgivning og industrispesifikk kunnskap.

Klikk deg inn på linkene nedenfor for å bli bedre kjent med hva vi kan tilby:
 

Oversikt


Våre advokater fokuserer på følgende områder innen forretningsjus. Klikk på temaene over for å lese mer


 

Selskapsrett


 • Rådgivning ved valg av selskapsform, herunder aksjeselskap, NUF, SE-selskap (Societas Europaea) og SCE-foretak (europeisk samvirkeforetak)
 • Utarbeidelse av selskapsrettslige dokumenter ved stiftelse av selskap, herunder vedtekter og aksjonæravtaler
 • Rådgivning ved fisjon, fusjon, kapitalendringer, utbytteutdelinger, samt kjøp og salg av egne aksjer
 • Transaksjoner mellom nærstående, herunder utarbeidelse av avtaler og redegjørelser
 • Avvikling og omdannelse av selskap
 • Endring av vedtekter, styre, mv.
 • Regulatoriske spørsmål og overholdelse av selskapsrettslige regler og forpliktelser, herunder nasjonale og internasjonale regler for å motvirke korrupsjon og hvitvasking
 • Selskapsrettslige restruktureringer og omstruktureringer, herunder fusjoner og fisjoner på tvers av landegrenser
 • Bistand ved utarbeidelse av prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (corporate governance), samt overholdelse av slike prinsipper

>> back

Arbeidsrett


 • Rådgivning og bistand ved ansettelse av arbeidstakere, innleie, utleie, utestasjonering, individuelle og kollektive oppsigelser, permitteringer, omorganiseringer, nedbemanninger, oppkjøp, virksomhetsoverdragelser mv
 • Rådgivning og bistand ved utarbeidelse av individuelle og standardiserte ansettelseskontrakter
 • Rådgivning og bistand knyttet til overholdelse av arbeidsrettslig regelverk, herunder arbeidsmiljø-, ferie-, likestillings-, diskriminerings-, permitterings-, yrkesskadeforsikrings-, personopplysnings- og folketrygdloven, samt lov om obligatorisk tjenestepensjon mv
 • Insentivordninger, herunder bonus- og opsjonsordninger
 • Sosiale rettigheter, herunder reglene om ferie, sykelønn, foreldrepermisjon, omsorgspermisjon og andre trygderettigheter
 • Helse, miljø og sikkerhet ved arbeidsplassen, herunder kontrolltiltak overfor ansatte og andre ved arbeidsplassen
 • Ansattes rett til representasjon i styrende organer, til medvirkning og til informasjon og drøfting

>> back

Transaksjoner


 • Bistand ved planlegging og gjennomføring av salg/oppkjøp og fisjon/fusjon
 • Tilretteleggelse og bistand ved due diligence og juridisk risikoanalyse av salgsobjektet/målselskapet
 • Juridiske risikoanalyser og bistand ved andre transaksjoner, herunder egenkapitaltransaksjoner, restruktureringer/omorganiseringer, oppkjøps-/salgsstrukturer og selskapssamarbeid (joint ventures)
 • Utarbeidelse, gjennomgåelse og forhandling av dokumenter i anledning transaksjoner, herunder selskapsinterne dokumenter, transaksjonsdokumenter, registrering i Brønnøysundregistrene og andre meldinger
 • Bistand og rådgivning vedrørende konkurranserettslige spørsmål, herunder kontakt med konkurransemyndighetene
 • Bistand ved gjennomføring/implementering av transaksjoner, herunder i forbindelse med oppfyllelse av garantier

>> back

Offentlig rett/Offentlige anskaffelser


 • Rådgivning og bistand ved søknader om offentlige tillatelser og konsesjoner
 • Klage på forvaltningsvedtak
 • Rådgiving og bistand ved offentlige anbud og anskaffelsesprosesser
 • Rådgivning og bistand i forbindelse med Offentlig Privat Samarbeid (OPS)
 • Miljørettslige spørsmål, herunder søknader om tillatelse til forurensning, og bistand ved pålegg om miljøtiltak

>> back

Personvern


 • Rådgivning og bistand knyttet til regelverk om personvern og behandling av personopplysninger
 • Bistand knyttet til søknader om konsesjon eller meldinger til Datatilsynet

>> back

Fast eiendom og entreprise


 • Rådgivning og bistand knyttet til strukturering, kjøp/salg, finansiering, utvikling, oppføring, forvaltning og utleie av fast eiendom/eiendomsselskap
 • Due diligence-prosesser, kontraktsforhandlinger og -utforming ved overdragelse av fast eiendom/eiendomsselskap
 • Bistand knyttet til offentligrettslige spørsmål, herunder reguleringsplaner, konsesjoner og offentlige tillatelser

>> back

Restrukturering og insolvens


 • Bistand ved gjeldsinndrivelse, restrukturering og insolvens
 • Rådgivning og forhandlinger ved private akkorder, gjeldsordninger, refinansieringer og omstruktureringer
 • Ivaretakelse av kreditorinteresser overfor konkursbo
 • Bostyreroppdrag etter oppnevnelse av domstolene
 • Bistand til panthavere

>> back

Kontraktsrett


 • Bistand knyttet til de ulike faser for kommersielle kontrakter, herunder kjøps-, tilvirknings-, lisens-, utviklings-, konsulent-, aksjonær- og tjenesteavtaler
 • Bistand knyttet til utforming av alminnelige forretningsvilkår
 • Bistand vedrørende etablering og avvikling av mellommannsforhold, distribusjons-, agentur- og franchiseavtaler.
 • Tvisteløsning

>> back

Børs- og verdipapirrett


 • Egenkapital- og fremmedkapitaltransaksjoner for børsnoterte selskap, samt virksomhetsoverdragelse, fusjoner og restruktureringer
 • Regulatoriske og konsesjonsrettslige spørsmål knyttet til verdipapirmarkeder, samt verdipapirhandel-, verdipapirregister-, hvitvaskingsloven mv
 • Rammebetingelser/adferdsregler i verdipapirmarkedet, herunder adferdsregler knyttet til innsidehandel, kursmanipulasjon, tilbudsplikt, flaggings- og meldeplikt.
 • Gransking (i samarbeid med EYs Granskingsenhet)
 • Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance), herunder overholdelse av nasjonale og internasjonale compliance standarder og regler for å motvirke korrupsjon, hvitvasking mv
 • Utarbeidelse av avtaledokumentasjon og prospekter

>> back

Petroleumsrett


 • Bistand ved regulatoriske og selskapsrettslige spørsmål knyttet til etablering av petroleumsvirksomhet og ved prekvalifisering til deltakelse på norsk kontinentalsokkel
 • Bistand ved søknader om utvinningstillatelser
 • Bistand ved kjøp og salg av lisensandeler og farm-in/ farm-out transaksjoner.
 • Bistand i forbindelse med samarbeidet i utvinningstillatelsene, for eksempel samarbeids- og unitiseringsavtaler, løfteavtaler, AMI (Area of Mutual Interest) avtaler
 • Bistand ved avtaler med tredjeparter, herunder prosesserings- og serviceavtaler, ilandføringsavtaler, tredjepartsadgang til innretninger
 • Bistand ved fabrikasjonsavtaler, riggsamarbeidsavtaler, brønntjenesteavtaler, innkjøpsavtaler mv
 • Bistand ved avtaler om transport og salg av petroleum
 • Bistand ved prisrevisjon under langsiktige gassalgsavtaler
 • Arbeidsrettslige, HMS-rettslige og miljørettslige spørsmål knyttet til petroleumsvirksomhet
 • Skatterettslige spørsmål knyttet til petroleumsvirksomhet (i samarbeid med våre medarbeidere i Tax)

>> back

Bank og finans


 • Rådgivning ved finansieringstransaksjoner
 • Utforming og gjennomgang av låne- og sikkerhetsdokumentasjon
 • Bistand ved kapitalmarkedstransaksjoner, herunder egenkapital- og fremmedkapitaltransaksjoner og obligasjonsutstedelser
 • Regulatoriske spørsmål og compliance
 • Risikovurdering og gransking

>> back