Skatt, avgift og forretningsjus | Tax and law

  • Share

Ny lovgivning gir deltidsansatte rett til stilling som tilsvarer faktisk arbeidstid

 

Deltidsansatte som jevnlig har jobbet utover avtalt arbeidstid de siste tolv månedene, har fra 1. januar 2014 rett til en stilling som tilsvarer stillingsprosenten de faktisk har jobbet i denne perioden. Dette følger av den nye bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 14-4 a. Referanseperioden på tolv måneder skal regnes bakover i tid fra tidspunktet arbeidstaker fremmet krav.

Det er jobb utover avtalt arbeidstid som utløser retten til stilling som tilsvarer faktisk arbeidstid. En typisk situasjon vil være at en deltidsansatt jobber ekstravakter utover avtalen eller av andre grunner jobber overtid i sin deltidsstilling – såkalt merarbeid. Den nye bestemmelsen gjelder uavhengig av om behovet for ekstraarbeid skyldes økt arbeidsmengde, sykefravær eller andre forhold. Bestemmelsen gjelder ikke situasjoner hvor arbeidstaker og arbeidsgiver har avtalt at stillingen skal utvides i form av en midlertidig ansettelseskontrakt. Et eksempel kan være at en deltidsansatt i 50 % stilling også blir ansatt i et vikariat i 50 % for en kollega som er i foreldrepermisjon. I så fall har arbeidstakeren i en bestemt periode avtalt arbeidstid som tilsvarer full stilling. I slike tilfeller anses ikke tilleggsstillingen som arbeid utover avtalt arbeidstid.

Retten til stilling – merarbeid

Retten til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid skal ikke kunne omgås av at arbeidstaker setter opp ekstravakter som enkeltstående midlertidige ansettelser. Her må man i følge myndighetene sette klare grenser i praksis. Hvor lenge arbeidet varer og om det fremstår som ekstraarbeid, vil være sentralt for å sette disse grensene.

For at ekstraarbeid skal regnes som jevnlig merarbeid må det ha en viss hyppighet og det må samlet sett ha et visst omfang. Hvis en arbeidstaker for eksempel tar ekstravakter bare i forbindelse med arbeidstopper, ved ferieavvikling eller i forbindelse med typiske sesongsvingninger, vil dette ikke være nok til å regnes som jevnlig merarbeid. Det er et krav at den ansatte jobber ekstra i den løpende driften. På den annen side er det ikke et krav at merarbeidet er tilnærmet likt fordelt over hele tolvmånedersperioden. Hovedpoenget er at bruken av merarbeid i det store og hele skal fremstå som en etablert praksis i den aktuelle perioden. Konkrete vurderinger må gjøres i hver enkelt sak – eventuelt i Tvisteløsningsnemnda.

I følge bestemmelsen kan ikke en deltidsansatt selv velge hvor mye han eller hun ønsker å utvide sin ordinære stillingsprosent, selv om den ønskede stillingsbrøken ligger innenfor rammen av merarbeidet. En deltidsansatt som gjør krav etter bestemmelsen må i utgangspunktet akseptere å ta ut hele stillingsutvidelsen som tilsvarer merarbeidet. Full stilling er det meste en arbeidstaker kan kreve og eventuelt må akseptere. Bestemmelsen hindrer likevel ikke at partene kan avtale en mindre utvidelse av stillingen enn hva arbeidstaker har rett til etter lovparagrafen.

Det nærmere innholdet i stillingen

Når det gjelder det nærmere innholdet i stillingen, som arbeidstid og arbeidssted, skal dette også tilsvare innholdet i merarbeidet vedkommende har utført i den aktuelle perioden. Den deltidsansatte kan altså ikke selv velge hvor han eller hun skal jobbe. Hvis merarbeidet har vært utført på andre steder eller avdelinger enn arbeidstakers hovedarbeidssted, må vedkommende akseptere kanskje å måtte fortsette å jobbe på forskjellige steder og avdelinger i virksomheten. Arbeidstaker må også akseptere samme omfang av ubekvemme vakter som i merarbeidet, dersom arbeidsgiver ønsker dette.

Unntak

Retten til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid gjelder ikke hvis arbeidsgiver kan dokumentere at virksomheten ikke har behov for merarbeidet i tiden framover. Arbeidsgiver kan for eksempel begrunne at de forventer mindre behov for merarbeid fordi de har nedbemannet, eller at de sannsynligvis skal nedbemanne i nær fremtid. I så fall må arbeidsgiver legge fram konkret dokumentasjon som viser sannsynligheten for at virksomheten ikke lenger har samme behov for merarbeid. Dersom arbeidsgiver dokumenterer at det bare vil være bruk for en del av merarbeidet, for eksempel halvparten, vil den deltidsansatte i så fall ha krav på stilling tilsvarende det videre behovet.

Hvordan møte de nye reglene?

Det er viktig at arbeidsgiver utformer og lagrer arbeidsavtaler som setter tydelige rammer for arbeidet, også ved midlertidig arbeid. En arbeidsavtale vil kunne være bevis på at det dreier seg om et reelt midlertidig arbeid og ikke et permanent behov. EY kan bistå med reforhandling av avtaler og veiledning i tilknytning til implementering av regelverket.

For ytterligere informasjon, kontakt advokat Sven Skinnemoen, tlf. 24 00 22 80.
 

Kontakt oss

Jane Wesenberg
 Partner og leder forretningsjus Norge
+47 977 56 861

Her finner du en liste over alle våre kontaktpersoner innen forretningsjus.

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.