Skatt, avgift og forretningsjus | Tax and law

 • Share

Forretningsjus

Ernst & Young Advokatfirma AS tilbyr i Norge advokattjenester også innenfor generell forretningsjus. Våre advokater samarbeider med kollegaer fra EY sine øvrige forretningsområder: Assurance, Transaction Advisory Services og Advisory. Arbeidsmåten og det brede kompetansegrunnlaget gjør oss i stand til å dekke næringslivets behov for helhetlig, integrert og kommersielt oppdatert juridisk bistand.

Vårt juridiske, globale nettverk vokser i hurtig tempo. Vi tilbyr juridiske tjenester av høy kvalitet med fokus på praktisk rådgivning og industrispesifikk kunnskap.

Klikk deg inn på linkene nedenfor for å bli bedre kjent med hva vi kan tilby:
 

Oversikt


Våre advokater fokuserer på følgende områder innen forretningsjus. Klikk på temaene over for å lese mer


 

Selskapsrett


 • Rådgivning ved valg av selskapsform, herunder aksjeselskap, NUF, SE-selskap (Societas Europaea) og SCE-foretak (europeisk samvirkeforetak)
 • Utarbeidelse av selskapsrettslige dokumenter ved stiftelse av selskap, herunder vedtekter og aksjonæravtaler
 • Rådgivning ved fisjon, fusjon, kapitalendringer, utbytteutdelinger, samt kjøp og salg av egne aksjer
 • Transaksjoner mellom nærstående, herunder utarbeidelse av avtaler og redegjørelser
 • Avvikling og omdannelse av selskap
 • Endring av vedtekter, styre, mv.
 • Regulatoriske spørsmål og overholdelse av selskapsrettslige regler og forpliktelser, herunder nasjonale og internasjonale regler for å motvirke korrupsjon og hvitvasking
 • Selskapsrettslige restruktureringer og omstruktureringer, herunder fusjoner og fisjoner på tvers av landegrenser
 • Bistand ved utarbeidelse av prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (corporate governance), samt overholdelse av slike prinsipper

>> back

Arbeidsrett


 • Rådgivning og bistand ved ansettelse av arbeidstakere, innleie, utleie, utestasjonering, individuelle og kollektive oppsigelser, permitteringer, omorganiseringer, nedbemanninger, oppkjøp, virksomhetsoverdragelser mv
 • Rådgivning og bistand ved utarbeidelse av individuelle og standardiserte ansettelseskontrakter
 • Rådgivning og bistand knyttet til overholdelse av arbeidsrettslig regelverk, herunder arbeidsmiljø-, ferie-, likestillings-, diskriminerings-, permitterings-, yrkesskadeforsikrings-, personopplysnings- og folketrygdloven, samt lov om obligatorisk tjenestepensjon mv
 • Insentivordninger, herunder bonus- og opsjonsordninger
 • Sosiale rettigheter, herunder reglene om ferie, sykelønn, foreldrepermisjon, omsorgspermisjon og andre trygderettigheter
 • Helse, miljø og sikkerhet ved arbeidsplassen, herunder kontrolltiltak overfor ansatte og andre ved arbeidsplassen
 • Ansattes rett til representasjon i styrende organer, til medvirkning og til informasjon og drøfting

>> back

Transaksjoner


 • Bistand ved planlegging og gjennomføring av salg/oppkjøp og fisjon/fusjon
 • Tilretteleggelse og bistand ved due diligence og juridisk risikoanalyse av salgsobjektet/målselskapet
 • Juridiske risikoanalyser og bistand ved andre transaksjoner, herunder egenkapitaltransaksjoner, restruktureringer/omorganiseringer, oppkjøps-/salgsstrukturer og selskapssamarbeid (joint ventures)
 • Utarbeidelse, gjennomgåelse og forhandling av dokumenter i anledning transaksjoner, herunder selskapsinterne dokumenter, transaksjonsdokumenter, registrering i Brønnøysundregistrene og andre meldinger
 • Bistand og rådgivning vedrørende konkurranserettslige spørsmål, herunder kontakt med konkurransemyndighetene
 • Bistand ved gjennomføring/implementering av transaksjoner, herunder i forbindelse med oppfyllelse av garantier

>> back

Offentlig rett/Offentlige anskaffelser


 • Rådgivning og bistand ved søknader om offentlige tillatelser og konsesjoner
 • Klage på forvaltningsvedtak
 • Rådgiving og bistand ved offentlige anbud og anskaffelsesprosesser
 • Rådgivning og bistand i forbindelse med Offentlig Privat Samarbeid (OPS)
 • Miljørettslige spørsmål, herunder søknader om tillatelse til forurensning, og bistand ved pålegg om miljøtiltak

>> back

Personvern


 • Rådgivning og bistand knyttet til regelverk om personvern og behandling av personopplysninger
 • Bistand knyttet til søknader om konsesjon eller meldinger til Datatilsynet

>> back

Fast eiendom og entreprise


 • Rådgivning og bistand knyttet til strukturering, kjøp/salg, finansiering, utvikling, oppføring, forvaltning og utleie av fast eiendom/eiendomsselskap
 • Due diligence-prosesser, kontraktsforhandlinger og -utforming ved overdragelse av fast eiendom/eiendomsselskap
 • Bistand knyttet til offentligrettslige spørsmål, herunder reguleringsplaner, konsesjoner og offentlige tillatelser

>> back

Restrukturering og insolvens


 • Bistand ved gjeldsinndrivelse, restrukturering og insolvens
 • Rådgivning og forhandlinger ved private akkorder, gjeldsordninger, refinansieringer og omstruktureringer
 • Ivaretakelse av kreditorinteresser overfor konkursbo
 • Bostyreroppdrag etter oppnevnelse av domstolene
 • Bistand til panthavere

>> back

Kontraktsrett


 • Bistand knyttet til de ulike faser for kommersielle kontrakter, herunder kjøps-, tilvirknings-, lisens-, utviklings-, konsulent-, aksjonær- og tjenesteavtaler
 • Bistand knyttet til utforming av alminnelige forretningsvilkår
 • Bistand vedrørende etablering og avvikling av mellommannsforhold, distribusjons-, agentur- og franchiseavtaler.
 • Tvisteløsning

>> back

Børs- og verdipapirrett


 • Egenkapital- og fremmedkapitaltransaksjoner for børsnoterte selskap, samt virksomhetsoverdragelse, fusjoner og restruktureringer
 • Regulatoriske og konsesjonsrettslige spørsmål knyttet til verdipapirmarkeder, samt verdipapirhandel-, verdipapirregister-, hvitvaskingsloven mv
 • Rammebetingelser/adferdsregler i verdipapirmarkedet, herunder adferdsregler knyttet til innsidehandel, kursmanipulasjon, tilbudsplikt, flaggings- og meldeplikt.
 • Gransking (i samarbeid med EYs Granskingsenhet)
 • Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance), herunder overholdelse av nasjonale og internasjonale compliance standarder og regler for å motvirke korrupsjon, hvitvasking mv
 • Utarbeidelse av avtaledokumentasjon og prospekter

>> back

Petroleumsrett


 • Bistand ved regulatoriske og selskapsrettslige spørsmål knyttet til etablering av petroleumsvirksomhet og ved prekvalifisering til deltakelse på norsk kontinentalsokkel
 • Bistand ved søknader om utvinningstillatelser
 • Bistand ved kjøp og salg av lisensandeler og farm-in/ farm-out transaksjoner.
 • Bistand i forbindelse med samarbeidet i utvinningstillatelsene, for eksempel samarbeids- og unitiseringsavtaler, løfteavtaler, AMI (Area of Mutual Interest) avtaler
 • Bistand ved avtaler med tredjeparter, herunder prosesserings- og serviceavtaler, ilandføringsavtaler, tredjepartsadgang til innretninger
 • Bistand ved fabrikasjonsavtaler, riggsamarbeidsavtaler, brønntjenesteavtaler, innkjøpsavtaler mv
 • Bistand ved avtaler om transport og salg av petroleum
 • Bistand ved prisrevisjon under langsiktige gassalgsavtaler
 • Arbeidsrettslige, HMS-rettslige og miljørettslige spørsmål knyttet til petroleumsvirksomhet
 • Skatterettslige spørsmål knyttet til petroleumsvirksomhet (i samarbeid med våre medarbeidere i Tax)

>> back

Bank og finans


 • Rådgivning ved finansieringstransaksjoner
 • Utforming og gjennomgang av låne- og sikkerhetsdokumentasjon
 • Bistand ved kapitalmarkedstransaksjoner, herunder egenkapital- og fremmedkapitaltransaksjoner og obligasjonsutstedelser
 • Regulatoriske spørsmål og compliance
 • Risikovurdering og gransking

>> back

 

Kontakt oss

Jane Wesenberg
 Partner og leder forretningsjus Norge
+47 977 56 861

Her finner du en liste over alle våre kontaktpersoner innen forretningsjus.

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.