Skatt, avgift og forretningsjus | Tax and law

  • Share

Regler om solidaransvar for bemanningsforetak og innleier – viktige endringer med ikrafttredelse fra 1. juli 2013

Fra 1. juli 2013 trer reglene om solidaransvar for bemanningsforetak og innleier i kraft. Reglene har sammenheng med de nye reglene om likebehandling ved utleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak, og skal sikre at disse reglene som trådte i kraft 1. januar i år etterleves. Reglene innebærer at utleide arbeidstakere fra bemanningsforetak får styrket sine rettigheter.

Kort om likebehandlingsprinsippet
Vikarbyrådirektivet har innført et likebehandlingsprinsipp for utleide arbeidstakere. Dette innebærer at arbeidstakere som leies ut fra bemanningsforetakminimum skal sikres de vilkår som gjelder dersom arbeidstaker er ansatt direkte av innleier for å utføre samme arbeid.

Likebehandling skal ifølge arbeidsmiljøloven § 14-12 a skje med hensyn til:
a) arbeidstidens lengde og plassering,
b) overtidsarbeid,
c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder,
d) nattarbeid,
e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, og
f) lønn og utgiftsdekning.

Det er bemanningsforetaket som skal sørge for at de utleide medarbeiderne får den likebehandling de har krav på. Det innføres samtidig en plikt for innleier til å gi de opplysninger som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal kunne oppfylle kravet om likebehandling.

Likebehandlingsprinsippet gjelder også for utsendte arbeidstakere til Norge fra andre land.

Kravet til likebehandling omfatter derimot ikke innleievirksomhetens pensjonsordning. Heller ikke kollektive forsikringsordninger omfattes.

Ved leie av arbeidstaker skal innleier gi bemanningsforetaket de opplysninger som er nødvendige for  å kunne ivareta kravet om likebehandling. Reglene inneholder også bestemmelser om opplysningsplikt for bemanningsforetaket overfor den som er utleid.

Reglene inneholder i tillegg bestemmelser om innsynsrett for arbeidstaker, tillitsvalgte og innleier.

Hva innebærer reglene om solidaransvar?
Regler om solidaransvar for innleievirksomheter for utbetaling av lønn, feriepenger og ev. annen godtgjøring etter kravet om likebehandling trer i kraft 1. juli 2013. Solidaransvaret for innleievirksomheten vil inntre så snart arbeidstakers krav mot bemanningsforetaket er misligholdt. Det er ikke pålagt at arbeidstaker først må forsøke å få dekket sitt krav hos arbeidsgiver før solidaransvar kan gjøres gjeldende.

Solidaransvaret omfatter forfalte krav på lønn, feriepenger og ev. annen godtgjøring etter likebehandlingsprinsippet, opptjent i tilknytning til det aktuelle innleieforholdet. Eventuelle krav på lønn mv. utover hva som følger av kravet om likebehandling omfattes ikke av solidaransvaret. Ved utløsning av solidaransvar vil innleievirksomheten også være ansvarlig for feriepenger opptjent i tilknytning til det misligholdte kravet.

Reglene om likebehandling og solidaransvar åpner for en rekke tolkninger, både med hensyn til hvilke virksomheter som er omfattet, og til hvordan lønn og andre ytelser skal beregnes. Det må legges til grunn at reglene styrker arbeidstakers rettigheter, samtidig som bemanningsforetaket og innleier får økte kostnader og forpliktelser.

De nye reglene vil medføre at det i mange tilfeller vil være behov for å reforhandle allerede inngåtte avtaler både mellom innleier og bemanningsforetak og mellom bemanningsforetaket og den ansatte. Dette som følge av at den ansattes rettigheter i mange tilfeller er styrket, noe som igjen medfører økte kostnader. Ernst & Young kan bistå med reforhandling av avtaler og veiledning i tilknytning til implementering av regelverket.

For ytterligere informasjon, kontakt advokat Sven Skinnemoen, tlf. 24 00 22 80.

Les mer om EYs tjenester innen forretningsjuss her.

(Publisert 27.06.2013)

Kontakt oss

Jane Wesenberg
 Partner og leder forretningsjus Norge
+47 977 56 861

Her finner du en liste over alle våre kontaktpersoner innen forretningsjus.

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.