Skatt, avgift og forretningsjus | Tax and law

  • Share

Tolkningsprinsipper for fastleggelsen av innholdet i entreprisekontrakter

Høyesterett avsa den 8. november 2012 dom i sak om oppgjør etter entreprisekontrakt som blant annet omfattet oppføring av natursteinmurer langs vei. I dommen presiserer Høyesterett hvilke tolkningsprinsipper som skal gjelde ved fastleggelsen av innholdet i en entreprisekontrakt, noe som har betydning utover denne konkrete enkeltsak.

Spørsmålet i saken var om en aktuell enhetspris i kontrakten kun omfattet selve arbeidsutførelsen eller om denne også måtte forstås slik at den omfattet steinen som skulle benyttes i muren. Dernest måtte Høyesterett ta stilling til hvem av partene som skal ha risikoen for eventuelle uklarheter i kontraktsgrunnlaget.

Entreprenøren gjorde gjeldende at den aktuelle enhetsprisen bare omfattet selve arbeidet, slik at steinen kunne faktureres særskilt, og viste i den forbindelse til at entreprisekontrakter må tolkes strengt av hensyn til konkurransen mellom tilbyderne. Den ankende part, Staten v/ Samferdselsdepartementet, hevdet på sin side at en slik streng ordlydsfortolkning ikke kunne legges til grunn, og at entreprenøren måtte bære risikoen for eventuelle uklarheter i konkurransegrunnlaget.

Høyesterett kom til at anken fra Staten v/ Samferdselsdepartementet førte fram. Staten ble derfor frikjent og tilkjent sakskostnadene fullt ut.

Høyesterett viste i sin vurdering innledningsvis til Rt. 2003 s. 1531 der Høyesterett kom til at hensynet til likebehandling og konkurranse i anbudskonkurranser tilsa at det må legges til grunn en streng objektiv fortolkning av ordlyden i entreprisekontrakter. Deretter viste Høyesterett til Rt. 2007 s. 489 hvor tilnærmet samme standpunkt ble inntatt. Til slutt viste Høyesterett til Rt. 2010 s. 961 der Høyesterett la til grunn en mindre streng ordlyds fortolkning av entreprisekontrakter enn i de to foregående avgjørelsene. Høyesterett uttalte i saken at selv om utgangspunktet er at entreprisekontrakter skal tolkes objektivt, så innebærer imidlertid ikke dette at avtaleklausulene utelukkende skal tolkes ut fra en naturlig språklig forståelse, bestemmelsens ordlyd må blant annet leses i lys av de formål de skal ivareta, og andre reelle hensyn.

På bakgrunn av nevnte rettspraksis ga Høyesterett sin tilslutning til den siste avgjørelsen (Rt. 2010 s. 961). Videre presiserer Høyesterett at når det nærmere innhold i konkurransegrunnlaget skal fastlegges, vil også systembetraktninger kunne ha betydning, i tillegg til at det vil kunne være nødvendig å se samtlige kontraktsdokumenter i sammenheng. Når det gjaldt spørsmålet om betydningen av uklarheter i konkurransegrunnlaget, tok Høyesterett utgangspunkt i prinsippet om at en objektiv fortolkning av avtaler mellom næringsdrivende får en særlig styrke i entrepriseforhold, samtidig som byggherren må bære ansvaret for at anbudsgrunnlaget gir en klar og presis beskrivelse av de utgiftsposter som forutsettes priset. Høyesterett presiserte klarhetskravet ytterligere, og uttalte:

”(…) selv om det gjelder et krav til klarhet i utformingen av konkurransegrunnlaget, kan ikke dette strekkes så langt at tilbyder ved enhver mulig uklarhet uten videre kan legge til grunn den forståelsen som er vedkommendes interesse, når det framstår som klart hva anbudsinnbyderen har ment. En slik adgang ville kunne åpne for en uheldig jakt på uklare formuleringer og spekulasjoner i tekstutformingen.”

Etter gjennomgåelse av et omfattende anbudsgrunnlag kom Høyesterett til at det fremgikk klart nok av ordlyden i anbudsgrunnlaget, sett i sammenheng med dets oppbygging og grunnleggende system, at enhetsprisen skulle omfatte steinen.

Oppsummerende betraktninger

Ved fortolkning av entreprisekontrakter tilsier hensynet til likebehandling og konkurranse at en objektiv forståelse av ordlyden skal tillegges stor vekt. Denne forståelsen må imidlertid også fortolkes i lys av øvrige kontraktsdokumenter, formålet og andre reelle hensyn ved fastleggelsen av innholdet i kontrakten. Ved eventuelle uklarheter er det byggherren som må bære ansvaret for at anbudsgrunnlaget gir en klar og presis beskrivelse av de utgiftsposter som forutsettes priset.

Dommen kan du lese her (Rt. 2012 s. 1729)

For ytterligere informasjon ta kontakt advokatfullmektig Vibeke Kalleberg, tlf. 918 78 072.

Les mer om EYs tjenester innen forretningsjuss her.

(Publisert 30.04.2013)

Kontakt oss

Jane Wesenberg
 Partner og leder forretningsjus Norge
+47 977 56 861

Her finner du en liste over alle våre kontaktpersoner innen forretningsjus.

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.