Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

 • Podziel się

Fundacja EY organizuje pilotażowy konkurs, w ramach którego organizacje mogą się ubiegać o dofinansowanie projektu edukacyjnego.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie Fundacji EY z organizacją, która otrzyma dofinansowanie na realizację projekt stanowiącego adaptację „Klucza do jutra”. Organizacja partnerska będzie odpowiedzialna za realizację projektu na terenie miasta Poznań, Fundacja EY zaś będzie się dzielić swoimi dobrymi praktykami, wypracowanymi narzędziami oraz ponad 10 letnim doświadczeniem w realizacji tego projektu.

Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie Poznania. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o projekcie Klucz do jutra w Warszawie dostępnymi na stronie internetowej oraz Fanpage Fundacji EY.

Dofinansowanie:

 • Zostanie wybrany jeden projekt, który otrzyma dofinansowanie.
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 20.000 zł.

Elementy, które musi zawierać projekt „Klucz do jutra” (w skrócie KDJ):

 • KDJ musi być skierowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym wychowującej się w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka. Podopiecznymi projektu będą uczniowie niezależnie od etapu edukacji, tj. od klasy 1 szkoły podstawowej do matury (niezależnie do typu szkoły). W roku szkolnym 2017/2018 w projekcie powinno uczestniczyć około 15 podopiecznych (12-20 podopiecznych).
 • KDJ realizowany będzie w okresie październik 2017-czerwiec 2018. Uruchomienie projektu poprzedzone będzie pracami przygotowawczymi, które zostaną uwzględnione w harmonogramie.
 • Podstawowym celem projektu będzie pomoc edukacyjna dla podopiecznych. Wsparcie edukacyjne odbędzie się poprzez udzielanie korepetycji przez wolontariuszy w systemie 1 na 1: 1 wolontariusz spotyka się z 1 podopiecznym na czas 1 godziny raz w tygodniu, aby pracować nad jednym przedmiotem.
 • W projekt zaangażowani będą wolontariusze – osoby pełnoletnie. Przed włączeniem wolontariuszy w projekt zostaną oni wcześniej przeszkoleni z zakresu umiejętności miękkich, metodyki nauczania oraz specyfiki pieczy zastępczej.
 • Podczas realizacji KDJ odbędą się dodatkowe spotkania (wyjścia integracyjne) dla podopiecznych i wolontariuszy. Projekt zakończy się natomiast w czerwcu wydarzeniem zamykającym projekt skierowanym do wszystkich uczestników.
 • Fundacja EY zastrzega sobie prawo do współdecydowania o finalnym brzmieniu projektu oraz do monitorowania i kontroli organizacji w zakresie realizacji projektu.

Zgłoszenia:

 • Kompletne zgłoszenie zawiera: wniosek, załącznik nr 1 (budżet), sprawozdanie z działalności organizacji za 2016 rok.
 • Zgłoszenie należy wysłać w wersji elektronicznej na adres: marcelina.cieslak@pl.ey.com w tytule maila wpisując „KDJ Poznań”.
 • Zgłoszenia należy wysyłać do 18.08 do godz. 12:00. Wnioski nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Przesłanie wniosku oznacza zgodę wnioskodawcy dysponowanie przez Fundację EY danymi zawartymi we wniosku.

Rozstrzygnięcie:

 • Ogłoszenie wyników: 23 sierpnia br.
 • Fundacja EY zastrzega sobie prawo do zmiany terminów realizacji konkursu i projektu, podjęcia decyzji o tym, że żadna organizacja nie otrzyma dofinansowania oraz do uruchomienia konkursu na nowo.
 • Otrzymanie dofinansowania będzie się wiązać z podpisaniem umowy darowizny. Podczas realizacji projektu rozliczanie kosztów odbywać się będzie na podstawie faktur wystawianych na organizację, która otrzyma dofinansowanie.

Kontakt:

Marcelina Cieślak
tel.: +48 22 557 67 05
marcelina.cieslak@pl.ey.com