Sprawne Państwo

Sprawne Państwo – program na rzecz poprawy efektywności rządzenia i sprawności instytucji publicznych

Program EY Sprawne Państwo to nasz udział w debacie publicznej o reformie państwa. To nasz wkład w podniesienie efektywności i polepszenie skuteczności działania administracji publicznej. Wszyscy chcemy żyć w nowoczesnym i dobrze zarządzanym państwie.

Znajdujemy luki w systemie, które należy uzupełnić, aby podnieść komfort życia Polaków. Wychodzimy z założenia, że nie ma instytucji publicznej, która nie mogłaby działać lepiej. Kierujemy się hasłem Building a Better Working World, leżącym u podstaw wszystkich działań EY.

Najważniejsze działania w ramach programu Sprawne Państwo:

 • Publikacja raportów
 • Organizacja debat i seminariów
 • Współpraca z renomowanymi uczelniami i ośrodkami badawczo-analitycznymi

Wierzymy, że program Sprawne Państwo pomoże osobom podejmującym ważne decyzje w naszym kraju przy tworzeniu rozwiązań poprawiających jakość życia Polaków.

Sprawne Państwo koncentruje się na funkcjonowaniu instytucji publicznych w pięciu kluczowych obszarach:


 • Dobre zarządzanie (Good Governance)
  • Efektywność zarządzania jednostkami administracji centralnej i/lub samorządowej;
  • Rola przywództwa i strategii w instytucjach sektora publicznego;
  • Tworzenie polityki opartej na dowodach przy wykorzystaniu wiedzy akademickiej i eksperckiej. Diagnoza sytuacji w Polsce na tle najlepszych praktyk (evidence based policy making process);
  • Wpływ czynników demograficznych i ekonomicznych na zakres i sposób realizacji usług publicznych;
  • Wpływ modelu i sposobu świadczenia usług publicznych na innowacyjność i konkurencyjność kraju i regionu;
  • Zarządzanie strategiczne. Analiza spójności lokalnych strategii rozwoju w zakresie integracji społecznej, rynku pracy, ochrony zdrowia oraz edukacji;
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi: ocenianie i motywowanie pracowników;
  • System wyznaczania i monitorowania realizacji celów w jednostkach sektora finansów publicznych;
  • Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych – diagnoza na tle najlepszych praktyk;
  • Zwiększenie efektywności audytu wewnętrznego w administracji publicznej w Polsce;
  • Optymalizacja struktur organizacyjnych jednostek administracji publicznej pod kątem efektywności realizacji celów i zadań – diagnoza i rekomendacje;
  • Optymalne modele komunikacji wewnętrznej (systemów informacyjnych) w jednostkach administracji publicznej w Polsce.
 • Nauka i szkolnictwo wyższe
  • Modele zarządzania a wyniki w szkolnictwie wyższym – analiza najlepszych praktyk;
  • Nauka a rozwój innowacyjnego przemysłu i usług


Kontakt

Marek Rozkrut
Partner EY
Lider Programu Sprawne Państwo
+48 22 557 64 11

Bądź w kontakcie

Spotkajmy się tam, gdzie lubisz najbardziej.
Dołącz do naszych społeczności!

EY Sprawne Panstwo