Sprawne Państwo

Sprawne Państwo – program na rzecz poprawy efektywności rządzenia i sprawności instytucji publicznych

Program EY Sprawne Państwo to nasz udział w debacie publicznej o reformie państwa. To nasz wkład w podniesienie efektywności i polepszenie skuteczności działania administracji publicznej. Wszyscy chcemy żyć w nowoczesnym i dobrze zarządzanym państwie.

Znajdujemy luki w systemie, które należy uzupełnić, aby podnieść komfort życia Polaków. Wychodzimy z założenia, że nie ma instytucji publicznej, która nie mogłaby działać lepiej. Kierujemy się hasłem Building a Better Working World, leżącym u podstaw wszystkich działań EY.

Najważniejsze działania w ramach programu Sprawne Państwo:

 • Publikacja raportów
 • Organizacja debat i seminariów
 • Współpraca z renomowanymi uczelniami i ośrodkami badawczo-analitycznymi

Wierzymy, że program Sprawne Państwo pomoże osobom podejmującym ważne decyzje w naszym kraju przy tworzeniu rozwiązań poprawiających jakość życia Polaków.

Sprawne Państwo koncentruje się na funkcjonowaniu instytucji publicznych w pięciu kluczowych obszarach:


 • Dobre zarządzanie (Good Governance)
  • Efektywność zarządzania jednostkami administracji centralnej i/lub samorządowej;
  • Rola przywództwa i strategii w instytucjach sektora publicznego;
  • Tworzenie polityki opartej na dowodach przy wykorzystaniu wiedzy akademickiej i eksperckiej. Diagnoza sytuacji w Polsce na tle najlepszych praktyk (evidence based policy making process);
  • Wpływ czynników demograficznych i ekonomicznych na zakres i sposób realizacji usług publicznych;
  • Wpływ modelu i sposobu świadczenia usług publicznych na innowacyjność i konkurencyjność kraju i regionu;
  • Zarządzanie strategiczne. Analiza spójności lokalnych strategii rozwoju w zakresie integracji społecznej, rynku pracy, ochrony zdrowia oraz edukacji;
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi: ocenianie i motywowanie pracowników;
  • System wyznaczania i monitorowania realizacji celów w jednostkach sektora finansów publicznych;
  • Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych – diagnoza na tle najlepszych praktyk;
  • Zwiększenie efektywności audytu wewnętrznego w administracji publicznej w Polsce;
  • Optymalizacja struktur organizacyjnych jednostek administracji publicznej pod kątem efektywności realizacji celów i zadań – diagnoza i rekomendacje;
  • Optymalne modele komunikacji wewnętrznej (systemów informacyjnych) w jednostkach administracji publicznej w Polsce.
 • Finanse publiczne
  • Skuteczne sposoby konsolidacji finansów publicznych: propozycje dla Polski;
  • Pozafiskalne cele polityki podatkowej: skuteczność ulg i zachęt podatkowych w Polsce;
  • Wpływ systemu podatkowego na rozmiar szarej strefy w Polsce;
  • Wyższa stawka czy lepsza ściągalność podatków? Efektywność systemu podatkowego w Polsce.
 • Infrastruktura i zasoby
  • Międzynarodowe doświadczenia w zakresie działalności sektora wodno-kanalizacyjnego: standardy usług oraz nowe techniki zarządzania;
  • Najnowsze trendy w zakresie finansowania inwestycji spółek energetycznych;
  • Polityka klimatyczna UE z perspektywy Polski;
  • Uwarunkowania dla rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce;
  • Ekonomiczna opłacalność wydobywania gazu łupkowego w Polsce.
 • Nauka i szkolnictwo wyższe
  • Modele zarządzania a wyniki w szkolnictwie wyższym – analiza najlepszych praktyk;
  • Nauka a rozwój innowacyjnego przemysłu i usług
 • Opieka zdrowotna
  • Rola prywatnych instytucji ochrony zdrowia w systemie opieki zdrowotnej;
  • Usługi gwarantowane w systemie ochrony zdrowia – studia porównawcze;
  • Zarządzanie jakością w systemie ochrony zdrowia – struktury, procesy i wyniki;
  • Priorytety zdrowia publicznego – doświadczenia międzynarodowe.


Kontakt

Marek Rozkrut
Partner EY
Lider Programu Sprawne Państwo
+48 22 557 64 11

Bądź w kontakcie

Spotkajmy się tam, gdzie lubisz najbardziej.
Dołącz do naszych społeczności!

EY Sprawne Panstwo