Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności

 • Podziel się

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o VAT wprowadzający mechanizm podzielonej płatności (split payment) od 1 stycznia 2018 r.

Status projektu i konsultacje

Pobierz projekt ustawy o VAT wprowadzający mechanizm podzielonej płatności (pdf, 129kb)

Projekt przewiduje wprowadzenie dobrowolnego mechanizmu, w ramach którego nabywca będzie miał możliwość uregulowania kwoty VAT na dedykowany rachunek bankowy. Skorzystanie z tego rozwiązania ma pomóc w walce z wyłudzeniami VAT, a korzystającym z niego przedsiębiorcom pozwolić na uzyskanie określonych korzyści.

Split payment

Bądź na bieżąco. Zapisz się na newsletter

Masz wątpliwości, chcesz zadać pytanie?

Podstawowe założenia projektu

 • Nabywca będzie mógł dokonywać jednej płatności na rzecz dostawcy towaru czy usługi, ale poprzez użycie dedykowanego komunikatu, bank (/SKOK) będzie automatycznie dzielił płatność i przekazywał kwotę netto na rachunek bankowy kontrahenta, natomiast kwota VAT przelewana będzie na rachunek VAT dostawcy.
 • Split payment będzie możliwy wyłącznie w transakcjach B2B.
 • W dedykowanym komunikacie przelewu nabywca będzie wskazywał numer faktury (w tym faktury zaliczkowej czy faktury korygującej), numer VAT dostawcy, wartość netto oraz wartość VAT.
 • W przypadku gdy płatność zostanie dokonana na rzecz podatnika innego niż dostawca towarów lub usług, podatnik ten będzie solidarnie odpowiedzialny wraz dostawcą za niezapłacony podatek wynikający z tej dostawy.
 • Rachunek VAT będzie otwierany przez bank lub SKOK automatycznie (bez konieczności zawarcia odrębnej umowy).
 • Właścicielem środków znajdujących się na rachunku VAT będzie dostawca, który nie będzie mógł jednak swobodnie dokonywać płatności na poczet innych zobowiązań niż wynikających z przepisów VAT (w szczególności nie będzie uprawiony do regulowania kwoty netto za zakupione towary) – jednakże naczelnik urzędu skarbowego, na umotywowany wniosek posiadacza rachunku, będzie mógł udzielić zgody na inne wykorzystanie środków.
 • Środki zgromadzone na rachunku VAT nie będą podlegać zajęciu na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego dotyczącego innych należności niż VAT.
 • W przypadku wykreślenia podatnika z rejestru VAT środki pozostałe na rachunku VAT zaliczone zostaną w pierwszej kolejności na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami. Pozostała część zostanie zwrócona na wskazany przed podatnika rachunek (o ile nie toczy się względem niego postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub kontrola celno-skarbowa w zakresie VAT). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przesłanką wykreślenia z rejestru będzie nieistnienie podatnika – wówczas środki znajdujące się na rachunku (w oparciu o orzeczenie sądu cywilnego) przepadną na rzecz Skarbu Państwa.
 • stosowanie split payment ma pozwolić na uzyskanie określonych korzyści dla nabywcy stosującego ten mechanizm, poprzez:
  • brak zastosowania sankcyjnej stawki odsetek (w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, wynika z 95% faktur, które zostały zapłacone przy użyciu mechanizmu split payment) oraz sankcyjnych stawek 30% i 100% VAT,
  • brak odpowiedzialności solidarnej nabywcy (przewidzianej dla nabywców kilku grup towarów),
  • możliwość uzyskania zwrotu VAT na rachunek VAT w terminie 25 dni od daty złożenia rozliczenia, bez dodatkowych warunków,
  • obniżenie wysokości podatku do zapłaty (wg ustalonego wzoru), w przypadku uregulowania podatku z rachunku VAT przed ustawowym terminem zapłaty.

Pytania dotyczące zmian

Proponowana treść zmiany ustawy o VAT rodzi szereg pytań, w tym: 

 • Czy zastosowanie mechnizmu podzielonej płatności opłaca się mojej firmie?
 • Jak stosowanie split payment wpłynie na moją płynność finansową?
 • Którzy z moich kontrahentów będą stosować mechanizm podzielonej płatności?
 • Czy potrzebuję dodatkowego finansowania?
 • Jak zachęcić swoich kontrahentów do stosowania korzystnego dla mnie sposobu rozliczeń?
 • Czy split payment w jakiś sposób zabezpieczy moje prawo do odliczenia?
 • Jak zmiany wpłyną na nasze relacje z kontrahentami czy bankiem?
 • Czy stosowanie mechanizmu podzielonej płatności wpłynie na wysokość przychodów firmy?
 • W jaki sposób ogranicza to w sposób istotny moje ryzyka w zakresie VAT?
 • Czy moja branża jest podatna na oszustwa w VAT? W jaki sposób mechanizm pozwoli uniknąć uwikłanie mojej firmy w taki proceder?
 • Jak zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności wpłynie na treść posiadanych przeze mnie procedur zakupowych VAT? 
 • Czy urząd skarbowy będzie miał wgląd w mój rachunek VAT?

Jak podjąć decyzję?

Przed dokonaniem wyboru co do stosowania metody podzielonej płatności lub odrzuceniem tego rozwiązania, podatnik winien dokonać analizy:

 • wszelkich za i przeciw stosowania split payment, w szczególności pod kątem profilu prowadzonej działalności,
 • portfela profilu dostawców, z którymi współpracuje,
 • posiadanych umów z kontrahentami (najistotniejszych), w szczególności ustalonych terminów płatności,
 • możliwości renegocjacji warunków płatności z kontrahentami,
 • trendów w branży w zakresie zainteresowania stosowania mechanizmem,
 • swojej płynności finansowej (cashflow),
 • możliwość finansowania działalności na atrakcyjnych dla podatnika warunkach,
 • łańcuchów dostaw, w których uczestniczy,
 • stosowanych systemów informatycznych (SAP),
 • posiadanych procedur zakupowych VAT.