• Global Fraud Survey 2016

  The 14th Global Fraud Survey reveals overwhelming support for increased transparency, as regulators cooperate to hold individual executives to account.

 • Reporting: Issue 11 – April 2016

  The CFO’s role is changing as they become increasingly involved in the strategic growth of their companies. Read more in the latest issue of Reporting.

 • Are you prepared for corporate reporting’s perfect storm?

  It’s time to address and understand the corporate reporting challenges CFOs are facing globally. Read the latest FAAS report to know how.

 • Tomorrow’s Investment Rules 2.0

  Investors, more than ever, are using nonfinancial information to underpin their decisions. Learn what’s driving nonfinancial reporting effectiveness and how it helps create company value.

 • Reporting Issue 10 – October 2015

  Audit requirements are changing, with the introduction of Key Audit Matters and the new lease accounting standard. Read more in the latest issue of Reporting magazine.

 • EY Conference on SEC and PCAOB Developments

  Now in its third year, this one-day conference in Munich covers key developments in SEC regulation. Read more and register now.

 • Connected reporting

  As the pace of the regulatory environment increases, companies face a challenging reporting environment. We explore these challenges and methods to overcome them.

 • Reporting: Issue 8

  In this issue, we explore ways of measuring and evaluating the value of a sponsorship deal. We also highlight some of the key reporting and governance issues facing companies today.

 • Promote board diversity to accelerate performance

  Boards need to understand the value in diversity and act now. We explore the topic and provide an action list for board chairs.

Assurance Services

Hur möter du dagens utmaningar inom revision, redovisning och rapportering?

Dagens globala affärsmiljö kännetecknas av genomgripande förändringar. Villkoren för redovisning och rapportering förändras, omfång och komplexitet ökar hela tiden. Det medför stora utmaningar för företagsledningar, styrelser, revisionsutskott och revisorer.

Vi kan hjälpa dig att förstå och hantera de mest kritiska frågorna som rör företagets ekonomi och rapportering.


 • Förändrade redovisningsstandarder

  Stora förändringar på väg – är du beredd?

  Att leda företag i dagens osäkra marknadssituation kompliceras av kommande förändringar på redovisningsområdet. Förändringarna väntas bli omfattande och företagsledningar och revisionsutskott frågar sig nu hur de ska förbereda sig.

  IASB och FASB har genomfört projekt för att harmonisera internationella och amerikanska redovisningsstandarder – IFRS respektive US GAAP. De nya redovisningsstandarderna kommer sannolikt att förändra redovisningen och rapporteringen inom flera områden, till exempel finansiella instrument, leasing och intäktsredovisning. Antalet standarder som förändras är betydande, men av större vikt är hur dessa förändringar kommer att påverka den löpande redovisningen samt resultat och ställning.

  I Sverige förväntas Bokföringsnämnden under 2012 publicera det så kallade K3-regelverket. K3 blir ett huvudregelverk för onoterade företag i Sverige som ska upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen. Många av de onoterade företagen står nu inför en stor omställning. Det är viktigt att företagen i ett tidigt skede analyserar vad det nya regelverket innebär för dem.

 • Förebygg och åtgärda ekonomiska oegentligheter

  Bedrägerier, mutor och korruption fortsätter att vara en risk för företag vad gäller ekonomi, anseende och regelefterlevnad

  Enligt vår undersökning, European fraud survey 2011, finns det en utbredd tolerans för oetiskt beteende ända upp på ledningsnivå. Mutor och korruption är vanligt i hela Europa, även om få vill medge att det existerar i den egna branschen. Respondenterna i undersökningen uppger att insatserna mot bedrägerier och bestickning har minskat – detta i en tid då frestelsen att begå oegentligheter varit som störst.

  Företag, och de myndigheter som svarar för tillsyn och kontroll, behöver förnya sitt fokus på riskerna för bedrägerier, bestickning och korruption. Mot bakgrund av det aktuella ekonomiska läget krävs en mer långtgående bekämpning av bedrägerier och korruption.

 • Bolagsstyrning

  Ökad transparens, bättre kontroll

  Kraven på transparens ökar över hela världen. Investerare efterlyser mer exakt och relevant information om företag, transaktioner, marknader och risker. Samtidigt utöver tillsynsmyndigheterna mer omfattande kontroller.

  Det pågår ständigt en debatt kring bolagsstyrningens utveckling. Debatten förs mot bakgrund av förändringar i regelverk och tillsyn, implementering av IFRS samt ökad offentlig granskning. Vi anser att det är nödvändigt med en global harmonisering, eftersom världens marknader är ömsesidigt beroende av varandra. Lagstiftare och andra regelskapande organ måste fortsätta arbeta sida vid sida för att skapa en enhetlig syn på bolagsstyrning.Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

EU:s revisionsreform EU:s revisionsreform 
EU:s revisionspaket godkändes av EU:s ministerråd 2014. Det trädde i kraft den 17 juni 2014 med en övergångsperiod på två år. Revisionspaketet innefattar en förordning, med bestämmelser för företag av allmänt intresse, samt ett direktiv om ändring av det tidigare revisorsdirektivet från 2006.