Hållbar miljö

  • Share

Klimatförändringar, krympande biologisk mångfald och en för stor resursförbrukning är några av mänsklighetens största utmaningar när det gäller miljön. Stigande halter av växthusgaser, exempelvis koldioxid, är sannolikt ett av de största hoten och det är därför högst prioriterat i vårt miljöarbete.

Genom kartläggning kan vi se att koldioxidutsläpp, framför allt från tjänsteresor och kontorens energiförbrukning, är det sätt vi påverkar miljön mest. Vår materialförbrukning innebär också en viktig miljöpåverkan.

Vår indirekta påverkan handlar om hur vi hanterar relevanta miljöfrågor i våra uppdrag. När vi bedömer kundernas risker och möjligheter inkluderar vi även miljöaspekter, eftersom de kan påverka våra kunders finansiella ställning, resultat och framtida utveckling.

EY i Sverige har under flera år arbetat aktivt för att minska företagets miljöpåverkan. Under senare tid har arbetet hamnat allt högre på agendan. EY i Sverige har ett tydligt fokus för miljöarbetet. Att krympa vårt ekologiska fotavtryck genom att minska koldioxidutsläppen, minska resursförbrukningen och förbättra vår avfallshantering. Det beskrivs i vår miljöpolicy som finns att läsa och ladda ned här (pdf, 84kb).