Års- och hållbarhetsredovisning 2011/2012

  • Share

Detta är EY tredje hållbarhetsredovisning och första gången vi samproducerar års- och hållbarhetsredovisningen. Syftet är att ge en heltäckande bild av vår verksamhet, både ur ett hållbarhets- och ett finansiellt perspektiv.

Hållbarhetsredovisningen görs enligt de internationellt etablerade riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI) och täcker vårt verksamhetsår 1 juli 2011–30 juni 2012. Redovisningen uppfyller GRI:s nivå C. Nedan hittar du en kapitelindelad sammanfattning av vår hållbarhetsredovisning.

Vår syn på hållbarhet
Hållbar utveckling innebär för oss en utveckling som möter dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att möta sina behov. Det innebär främst att vi ska stödja och utbilda våra medarbetare, utveckla våra tjänster för våra kunders bästa, ta ansvar för miljön, ställa krav på leverantörer, medverka till ett bättre samhälle och samverka med branschaktörer. Vårt mål är att bedriva ett ansvarsfullt företagande som är långsiktigt hållbart, både ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.


Strategi och styrning

Strategi och styrning

Vårt strategiska mål är att bli marknadsledare. Målet ska vi nå med hjälp av en strategi där hållbarhetsfrågorna är integrerade.

Medarbetare

Medarbetare

För att vara framgångsrika behöver vi attrahera och behålla de mest motiverade och kompetenta medarbetarna. Delaktiga och nöjda medarbetare är vår viktigaste tillgång för att nå marknadsledarskap och bidra till ett hållbart samhälle.

Kvalitet

Kvalitet

Kvalitet är en förutsättning för trovärdighet och förtroende. Hög kvalitet ger oss nöjda kunder och hjälper företag och organisationer att bygga långsiktigt förtroende för sin verksamhet och därmed för det ekonomiska systemet.

Tillväxt

Tillväxt

Företag och entreprenörskap är förutsättningar för att skapa långsiktigt hållbar tillväxt. Vi strävar mot att integrera hållbarhetsfrågorna i revisionen och i övriga konsultuppdrag.

Omvärld

Omvärld

Omvärldens fokus på vår bransch ökar samtidigt som hållbarhetsfrågorna får allt större genomslag. Vi arbetar långsiktigt och strukturerat med vårt samhällsengagemang och att minska vår direkta miljöpåverkan.