Strategi och styrning

  • Share

EY:s strategiska mål är att vara marknadsledare. Målet ska vi nå med hjälp av en strategi som omfattar fyra områden: medarbetare, kvalitet, tillväxt samt styrning. Den viktigaste delen i strategin är våra medarbetare.

Styrkort en viktig länk
Vår långsiktiga och övergripande verksamhetsstyrning utgår från vår strategi, våra värderingar samt händelser i vår omvärld. Samtliga affärsenheter och medarbetare styrs genom balanserade styrkort. I styrkorten formuleras nya mål varje år som sedan följs upp två gånger per år. Genom styrkorten skapas en länk mellan varje enskild medarbetares arbete och EY:s strategi.

Våra intressenter
Grunden i vårt hållbarhetsarbete är dialogen med våra intressenter. Genom dialog kan vi fånga upp våra intressenters förväntningar på vårt företag men också prioritera vårt hållbarhetsarbete. Vi definierar våra intressenter utifrån deras relation till vår verksamhet samt utifrån våra roller i samhället. Våra viktigaste intressenter är ägare, nuvarande och potentiella medarbetare, kunder, leverantörer, branschorganisationer, tillsynsmyndigheter och lagstiftare samt medier.

Våra roller i samhället
Genom vår verksamhet bidrar vi till en hållbar utveckling på flera sätt. Utifrån vår verksamhet ser vi vårt bidrag till en hållbar utveckling utifrån följande fyra roller:

Förtroendeskapande – Vårt viktigaste bidrag till ett mer hållbart samhälle är att skapa förtroende. Förtroende skapar vi genom att våra tjänster inom revision och rådgivning håller hög kvalitet.

Kunskapsöverförande – Kunskap är en avgörande faktor i ett tjänsteföretag. I revisions- och rådgivningsuppdrag överför medarbetare kunskap till våra kunder. Vi erbjuder fortlöpande kompetensutveckling till medarbetarna som de i sin tur överför till kunder och samhälle.

Samhällsstödjande – vi stödjer entreprenörskap genom vår utmärkelse Entrepreneur of the Year, vi genomför volontärarbete i ideella organisationer, vi arbetar för minskad miljöpåverkan och sponsrar ideella organisationer och idrottsföreningar.

Värdeskapande – vi skapar värde för medarbetare, ägare och kunder genom att driva en långsiktigt lönsam och hållbar verksamhet. Vi skapar lönsamhet och tillväxt för våra kunder och därmed för samhället i stort.

Övergripande mål: EY har den högsta hållbara produktiviteten och lönsamheten i branschen.
Utmaningar: Integrera ett hållbart förhållningssätt i den strategiska styrningen och våra tjänster. Utveckla medarbetarnas engagemang för hållbarhetsfrågor. Uppnå balans mellan centraliserad styrning och kontroll samt entreprenörsanda och decentraliserat beslutsfattande.