Sök lediga tjänster

Kontakta oss

Hitta kontaktpersoner såväl nationellt som för din skola eller för ett affärsområde inom EY.

Facebook

Möt oss på Facebook och bli uppdaterad på lediga tjänster och spännande events.

 Intern stories

Videointervjuer

Möt några av våra praktikanter i olika länder och se vad de uppskattar med att vara en del av vår globala organisation.

Din roll hos oss

EY - Career
  • Share


Mångfald, möjligheter och ett globalt nätverk

Karriär på EY

Många möjligheter öppnar sig när du börjar på EY. Oavsett om du arbetar inom Assurance, Tax, Transaction advisory services eller Advisory services kommer du snabbt att få eget ansvar, spännande utmaningar och insikt i företag inom olika branscher.

Klicka på flikarna för att ta reda på vilket affärsområde som passar dig bäst.


Rådgivning kring lönsamhet, effektivitet, riskhantering och it-säkerhet

Karriär Student

Dagens affärsklimat präglas av nya utmaningar, stor osäkerhet och ökad konkurrens. Det är mot denna bakgrund som våra kunder efterfrågar vår rådgivning. Som konsult är du med och utvecklar företagens verksamhet och förmåga att hantera risker. Med din hjälp kan kunden reducera kostnader, effektivisera verksamheten och stärka konkurrensförmågan.

Med 23 000 medarbetare är affärsområde Advisory services ett av världens största nätverk av managementkonsulter. I samarbete med EY:s konsulter världen över hjälper du företag och organisationer att hantera aktuella utmaningar. Tillsammans med specialister på olika branscher och sakfrågor bidrar du till kundens utveckling. Du erbjuder objektiva råd och förmedlar insikter som leder till resultat och hållbara förbättringar. Samtidigt som du hjälper våra kunder att nå sina mål förverkligar du dina egna yrkesmässiga och personliga mål.

Vår verksamhet omfattar fyra övergripande tjänsteområden:

Performance Improvement

Inom Performance improvement arbetar du med utvärdering, transformation och processeffektivitet inom följande områden:
• Finance and performance management
• Supply chain and operations
• Customer
• IT advisory
• Outsourcing advisory
• People and organizational change
• Strategic direction companies.

Risk

Våra tjänster inom Risk omfattar riskhantering, internrevision och intern kontroll. Du hjälper till exempel kunden att besvara frågor som:
• Vilka är organisationens centrala risker och hur hanteras de?
• Finns det överlappande riskfunktioner eller brister i täckning?
• Har företaget optimerat sin användning av teknik?

Financial services

Inom Financial services arbetar du som främst vill fokusera på kunder inom den finansiella sektorn, det vill säga banker, försäkringsbolag, fondkommissionärer och kapitalförvaltare. Tjänsterna omfattar Performance improvement, till exempel processeffektivitet, lönsamhet och strategirådgivning samt Finansiell riskhantering, till exempel kreditrisker, marknadsrisker, operativa risker och regulativa förändringar.

IT risk & assurance

It är en faktor som direkt påverkar ett företags möjlighet till framgång. Inom IT risk and assurance hjälper du kunden med rådgivning kring it-risker inom ramen för bland annat outsourcing, förändringsprojekt och finansiella processer. Du arbetar nära kunden och ser till att hanteringen av it-riskerna är i linje med företagets affärsstrategi och att de viktigaste it-riskerna är identifierade och effektivt hanterade.

 


Kvalitetssäkra finansiell information

 

Karriär Student

Som finanskrisen så tydligt visade finns det ett samband mellan världens ekonomier. Det skapar ett intresse för att förstå hur faktorer som risker, investeringar och värderingar påverkar den finansiella situationen – från individuella pensionsavtal till den finansiella stabiliteten i olika länder. 

Inom Affärsområde Assurance får du insikt i många verksamheter och du arbetar nära ledningen i företag inom vitt skilda branscher. Detta är en mycket bra grund för din fortsatta karriär. Du kan bli auktoriserad revisor eller fortsätta till något av våra övriga affärsområden. Du får kvalifikationer som ger dig många möjligheter i framtiden.

När du börjar hos oss får du granska finansiell information inom många områden – detta omfattar både revisionsuppdrag och andra uppdrag. Det här är en bra erfarenhet när du så småningom ska specialisera dig.

Inom Assurance kan du arbeta inom följande tjänsteområden:

Extern revision
Vårt arbete förmedlar viktig information till investerare och intressenter. Som revisionsmedarbetare kan du ge kunderna arbetsro genom att bidra till att stärka förtroendet för deras finansiella information. Din viktigaste uppgift blir att verifiera att kunderna följer gällande redovisningsregler. Du hjälper företag att ge en oberoende bild av sin finansiella status som marknaden kan lita på.

Redovisning
Som redovisningskonsult ser du till att våra kunders redovisning utförs korrekt och effektivt. Våra redovisningstjänster omfattar allt från löpande redovisning till kvalificerad rådgivning i enstaka frågor. Tjänsterna omfattar även bokslut, årsredovisning och koncernredovisning.

 

 

Karriär Student

Specialisttjänster

Efter några år vill du kanske bredda dig och arbeta med något nytt. Då kan du specialisera dig på en bransch eller byta till ett annat tjänsteområde.

Inom Assurance finns flera grupper som möter våra kunders behov av specialistkompetens:

 

Klimatförändring och hållbar utveckling
En hållbar utveckling blir allt viktigare för företag över hela världen. Å ena sidan möter företagen en allt mer komplex lagstiftning och ett ökat tryck genom allmänhetens förväntningar. Å andra sidan ger diskussionerna om klimatförändring och hållbar utveckling företagen möjligheter att skapa intäkter och sänka kostnader. Om du arbetar inom detta område hjälper du våra kunder att hantera frågor kring klimatförändring och hållbarhet.

Rådgivning avseende och finansiell rapportering
Kvaliteten på den finansiella rapporteringen är en viktig del i arbetet med att bygga förtroende mellan marknadens aktörer. Som medarbetare inom Assurance kan du hjälpa våra kunder med kvalificerad rådgivning och andra tjänster inom kapitalmarknadsfrågor och finansiell rapportering. Det omfattar till exempel stöd vid en övergång till IFRS (International Financial Reporting Standard), en anpassning till nya redovisningsregler eller support vid marknadsnotering.

Utreda bedrägerier och andra oegentligheter
Inom specialistgruppen Fraud investigation and dispute services hjälper du våra kunder att förebygga och utreda oegentligheter. Du utvärderar och förbättrar företagets interna kontroll samt genomför riskanalyser med fokus på oegentligheter som mutor, bedrägeri och förskingring.


Hjälp kunder med företagsköp, försäljningar och fusioner

Karriär Student

I en tid när den globala ekonomin står inför många strategiska utmaningar vet vi att företagets kapitalhantering i hög utsträckning påverkar den framtida konkurrenskraften. Transaction advisory services arbetar med världens största organisationer, de mest snabbväxande företagen och många private equity-bolag.

Du kommer att bidra till att våra kunder fattar väl underbyggda beslut om sin kapitalhantering och sina transaktioner. Du ger råd om hur företag ska bevara, optimera, anskaffa och investera sitt kapital för att nå sina strategiska mål.

Om du är intresserad av kapital och hur kapitalet kan arbeta mer effektivt så passar du hos oss. Du får en utmanande och spännande roll i en dynamisk och framtidsinriktad miljö.

Vad kan du fokusera på

Inom Transaction advisory services arbetar vi med flera tjänsteområden:

Mergers & Aquisitions
Du hjälper både ägare och ledningar i förvärvsprocesser eller med att finna en strategisk partner. I samband med avyttringar utvecklar vi strategier för att maximera säljarens värde och nå dennes övriga mål, till exempel att optimera strukturen på köpesumman. Du arbetar också med rådgivning i samband med buy-outs, kapitalanskaffningar, fairness opinions samt joint ventures och allianser.

Project finance
Du fokuserar på områdena Private Finance Initiative (PFI) och Public Private Partnership (PPP). Du lär dig mer om olika infrastrukturprojekt – från energi till transport – och kommer att kunna ge värdefull och oberoende rådgivning.

Restructuring
Du erbjuder rådgivning till riskkapitalföretag, banker och företag inom bland annat:
• operativ due diligence vid förvärv eller omfinansiering
• förbättringar av rörelsekapital
• inköp och kostnadsnedskärningar.

Operational transaction services
Inom det här området hjälper du kunder att få ut operationella fördelar av sin kapitalstrategi. Du lär dig att utveckla och implementera planer för integrationer, avyttringar och carve-outs. Du får kunskap om vilka faktorer som skapar framgångsrika integrationer och som ger mervärde åt våra kunder.

Transaction real estate
Du arbetar med företag i både den privata och offentliga sektorn. Du hjälper våra kunder med fastigheter, fastighetsportföljer och fastighetsbolag genom att utveckla strategier som ökar vinsten och minskar risken i varje fastighetsaffär. Här ingår även analyser, värderingar och projektledning.

Transaction support
Du hjälper våra kunder att nå sina strategiska mål, oavsett om det gäller köp eller försäljning av tillgångar. Du ger råd under hela transaktionsprocessen – från inledande värdering till implementering och överlåtande. Du identifierar värdedrivande faktorer, bedömer framtida potential och samarbetar med andra team inom EY för att leverera lösningar till våra kunder.

Transaction tax
Varje transaktion får en skattekonsekvens – oavsett om det är ett förvärv, en avyttring, en fusion, ett joint venture, en rekonstruktion eller en marknadsnotering.
Inom detta tjänsteområde arbetar du med rådgivning åt företag i många branscher och länder. Detta omfattar alla frågor som rör skatt vid transaktioner. Du hjälper kunderna att dra nytta av de skattemässiga fördelar som uppkommer och identifierar risker. Du arbetar även parallellt med vårt team inom Reconstruction för att ge råd angående obeståndsfrågor och eventuell försäljning av icke kärnverksamhet.

Valuation & Business modeling
I takt med att transaktionerna har blivit mer komplexa har värderingar blivit ett strategiskt verktyg. Värderingsfrågor blir alltid aktuella då ägandet av aktier eller tillgångar förändras. Du hjälper våra kunder med exempelvis underlag för att fastställa förvärvspris, transaktionsstrukturering, allokering av förvärvspris och second opinions. Vi bistår också våra kunder med finansiell modellering och kvalitetssäkring av finansiella modeller.


Rådgivare inom svensk och internationell företagsbeskattning

Karriär Student

I dag möter företag allt fler komplicerade lagar och skatteregler. För att kunna hjälpa dessa företag krävs det rådgivare som har en djup och bred kunskap om gällande lagstiftning. 

Som skattekonsult använder du din undersökande och analytiska förmåga, du har god kunskap om aktuella skatteregler och du är väl insatt i kundens verksamhet. EY erbjuder skatterådgivning till alla typer av företag och organisationer – från multinationella koncerner till snabbväxande entreprenörsföretag.

 

Vad du kan fokusera på

Hos oss kan du börja med att skaffa dig bred erfarenhet eller så satsar du på ett specialområde direkt:

 

Företagsbeskattning
Våra rådgivare hjälper företag med komplexa frågor inom skatteområdet, strategier för skatterapportering, regelefterlevnad och planering, skattepolicyer samt biträde vid skatteprocesser.

Inom företagsbeskattning finns flera tjänsteområden:

• Business tax advisory
• Business tax compliance
• Tax accounting & risk advisory

Du kan skaffa dig erfarenhet inom olika områden innan du bestämmer dig för att fokusera på ett eller flera specialområden. Du arbetar både med små och stora företag och får bred och djup kunskap inom skatteområdet. Det har du nytta av i din framtida karriärutveckling.

Humankapital
Våra specialister på humankapital hjälper många av världens ledande företag med frågor som rör medarbetare som är stationerade utomlands. Kunderna får hjälp att hantera sin globala arbetskraft och effektivisera sin administration.

I vårt globala team kan du arbeta med åtta olika kärnområden:
• Assignment services
• Global immigration
• Expatriate tax services
• International social security
• Global employment tax services
• Remuneration
• Benefits
• HR & payroll performance improvement

Du kan också fokusera på strategiska tjänster inom HR-området:
• Accidental expatriate
• Global mobility policy advisory
• Global equity
• HR transaction advisory
• HR cost & risk advisory
• Compensation accumulation

Indirekt skatt
Våra specialister på indirekt skatt arbetar med kunder som säljer varor och tjänster, både nationellt och internationellt. Om du arbetar inom detta område ger du kunderna råd om hanteringen av moms, tull och punktskatter. Du identifierar riskområden och skräddarsyr lösningar för indirekt skatt.

Internationell företagsbeskattning
Våra specialister på internationell bolagsskatt ser till att skattehanteringen i multinationella koncerner överensstämmer med deras affärsstrategier. Därigenom kan bolagen behålla sin konkurrenskraft och skapa en långsiktig värdeutveckling. 

Våra globala skatteteam ger support vid internationella transaktioner samt rådgivning inom bland annat transfer pricing. Som medlem i ett sådant team arbetar du med uppdrag åt några av världens största företag och får värdefull erfarenhet av skattesystemen i olika länder.

Våra skattekonsulter genomför skattemässig due diligence.  De ger också råd om hur förvärv och tillgångar som är föremål för försäljning ska struktureras.
Du blir en del av ett globalt nätverk som hjälper kunderna att bli mer konkurrenskraftiga. Du kombinerar en bred internationell kunskap om transaktioner med kännedom om lokala skatteregler.

Transaktionsskatt
Inom detta tjänsteområde får kunderna hjälp att hantera skatter som uppkommer i samband med transaktioner. Våra skattekonsulter genomför även skattemässig due diligence.  De ger också råd om hur förvärv och tillgångar som är föremål för försäljning ska struktureras.
Du blir en del av ett globalt nätverk som hjälper kunderna att bli mer konkurrenskraftiga. Du kombinerar en bred internationell kunskap om transaktioner med kännedom om lokala skatteregler.


Rådgivning i en föränderlig värld

Karriär Student

Dagens finansiella marknad är global, föränderlig och hårt reglerad. I finanssektorn krävs ett dynamiskt synsätt för att kunna hantera såväl risker som möjligheter.

Om du väljer att specialisera dig inom detta område blir du en del av ett globalt team med stor erfarenhet av komplex, finansiell rådgivning. De är dessutom med och formar framtidens finansiella tjänster.


Ser till att verksamheten fungerar effektivt

Karriär Student

Stabsfunktionerna gör att vår verksamhet fungerar effektivt. Här ingår Finance, Information Technology, Human Resources, Knowledge, Marketing & Communications, Business Development, Administrative Support och Q&RM (Quality & Risk Management).
Du kommer att ha kontakt med, eller arbeta parallellt med, dessa funktioner oavsett var på EY du arbetar.


Praktikanter berättar

Som praktikant på EY får du lära dig vad det egentligen innebär att arbeta i vår globala organisation. Från dag ett spelar du en värdefull roll och utför utmanande och intressant arbete. Varje år firar vi och belönar 2000 av de bästa praktikanterna från hela vår organisation på vår Intern Leadership Conference i Florida.

Se filmerna nedan för att träffa några av våra internationella praktikanter och ta reda på mer om deras erfarenheter av konferensen.

Global experiences: What could you get from our International Intern Leadership Conference?

Intern Stories

Meet some of our interns and find out why they enjoy being of being part of our global organisation, and how EY has helped them to make the most of their strengths and shape their careers.

Germany India Italy Norway Russia UK
Intern video 1-1 
Felix
Advisory
Intern
Hamburg
Intern video 1-2 
Nilesh 
Advisory
Intern
Mumbai
Intern video 1-3 
Antonino 
Advisory
Intern
Rome
Intern video 1-4 
Kjersti 
Summer Intern
Oslo
Intern video 1-5 
Dmitriy 
Tax Intern
Moscow
Intern video 1-6 
Juliana 
Tax Intern
London
 
Intern video 2-1 
Kathrin 
Assurance
Intern
Hamburg
Intern video 2-2 
Vipul 
Audit Intern
Mumbai
Intern video 2-3 
Chiara 
Tax Intern
Milan
Intern video 2-4 
Kristoffer 
Summer Intern
Oslo
Intern video 2-5 
Ekaterina 
TAS Intern
Moscow
Intern video 2-6 
Madhi 
Assurance
Intern
London