Automotive & Transportation

  • Share

Fordonsindustrin Assurance

En oberoende revision ger viktig information till investerare och andra intressenter samt till revisionskommittéer och företagsledning.

Våra revisorer gör en oberoende granskning av företagets finansiella rapporter enligt gällande redovisningsstandarder. De erbjuder också bestyrkandetjänster enligt vad som följer av globala eller lokala bestämmelser, bland annat:

  • Efterlevnad inom redovisning och rapportering (inklusive efterlevnad av SEC:s redovisningskrav och IFRS)
  • Efterlevnad inom intern kontroll och finansiella rapporter
  • Hjälp med uppköp och samgåenden, inklusive due diligence
  • Rådgivning inom finansredovisning
  • Förebyggande och utredning av ekonomiska oegentligheter
  • Tjänster relaterade till hållbarhet

Exempel på vårt arbete

  • Kundens mål: När en regleringsmyndighet i Japan gav ut en IFRS-vägledning ville kunden planera för konsekvenserna av övergången till IFRS i företagets finansiella rapportering.
  • Vårt bidrag: Vi identifierade skillnaderna mellan IFRS och god redovisningssed i olika länder och utvecklade en koncerngemensam redovisningspolicy som uppfyllde kraven i IFRS.

Kontakta oss

Martin Cardell
Nordic Leader Automotive & Transportation
+46 703 51 77 33
 

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.