• Share

Advisory

Vårt åtagande att leverera en jämn och hög kvalitet har gjort oss till en pålitlig och engagerad rådgivare till många av de mest framgångsrika organisationerna inom  finansiella tjänster, både i Norden och globalt.

Genom att identifiera och hjälpa dig att förstå din organisations strategiska möjligheter, förbättringsområden och affärsrisker kan våra konsulter ta fram planer för att förbättra processer och hjälpa till med att genomföra mätbara och hållbara åtgärder. Vi för samman olika perspektiv och erfarenheter från banksektorn och arbetar med dig inom dessa nyckelområden:
 

EY Financial Services

Digital and Customer Journey Transformation
Bankerna satsar på digital omvandling och att utveckla sina affärsmodeller. De hanterar kundfokus, kanaler, differentiering genom data och analys samt nya nivåer av operativ effektivitet. Vi hjälper dig att hålla rätt spår på den digitala resan och bygga upp en effektiv och flexibel organisation som kan snabbt anamma ny teknik och dra nytta av nya digitala möjligheter.


EY Financial Services

Analytics and Enterprise Data Excellence
Våra tjänster inom data och analys fokuserar på ett antal lösningar som driver organisationens användning av avancerad analys och förbättringar inom kunddata, kvalitet, ledarskap och management. Dessa lösningar kan hjälpa våra kunder att skapa rätt plattformar och processer för att förändra sin verksamhet, öka kundtillväxt, ge avkastning på regeländringar och möta de komplexa utmaningar som finns på dagens marknad.


EY Financial Services

Technology Transformation
Vi arbetar med kunder för att utveckla resultatfokuserade och genomförbara IT-strategier som utnyttjar ny teknik samtidigt som man finjusterar nuvarande strategier. Vi utformar effektiva IT-verksamhetsmodeller så att IT-funktionen kan användas som ett företag och vi implementera modern IT-infrastruktur och driftsmodeller. Kort sagt, vi hjälper banker att förnya, optimera och förvalta sina tekniska lösningar.


EY Financial Services

Operational Excellence
Vi kan hjälpa dig att förbättra och integrera processer och kontroller, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna inom och mellan funktioner. Outsourcing, processautomation, robotteknik och Lean är några av de områden vi arbetar med. Vi hjälper våra kunder att öka produktiviteten och förbättra kundnöjdheten genom att identifiera, planera och genomföra förändringar.


EY Financial Services

Regulatory Driven Transformation
Vi hjälper våra kunder att förstå befintliga och framtida regulatoriska utmaningar och gör det möjligt för dem att optimera de regulatoriska implementeringarna. Genom att ta ett helhetsgrepp hjälper vi till att hantera de effekter som regler har på affärssmodeller, operationer, människor, processer, IT och strategier.


EY Financial Services

Finance and Risk Transformation
Efter finanskrisen kräver investerare, beslutsfattare och lagstiftare en mer holistisk syn på risk och finansiella resultat. Vi arbetar med dig för att skapa en organisation med risk- och ekonomifunktioner som kan leverera en mer integrerad, global syn på riskhantering, regelefterlevnad, strategisk planering och verksamhetsstyrning.globalt perspektiv på risikostyring, overholdelse af lovgivning, strategisk planlægning og målstyring.


EY Financial Services

Compliance and Controls Transformation
Banker möter idag krav vi inte sett tidigare från tillsynsmyndigheter, aktieägare och andra intressenter där de ska visa att de har kontroll över möjliga risker. Vi hjälper dig möta dessa utmaningar inom kontroll och efterlevnad och samtidigt optimera din verksamhet och verksamhetsmodeller så att ni strategiskt kan utnyttja ny teknik och genomföra kostnadseffektiva modeller.


EY Financial Services

Internal audit
Internrevision är en integrerad och viktig del av finansinstitutens riskhantering och interna kontroll. Ledning och styrelse litar på att internrevisionen kan ge viktiga proaktiva bedömningar kring effektiviteten av kontroller och processer och samtidigt stödja ledningen. Våra tjänster hjälper kunder att strategiskt utvärdera, åtgärda och förbättra de identifierade problemen.  


 

Kontakta oss

Sven Tärnvik 
ansvarig bank
+46 8 520 591 24
 

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.