• Share

Försäkring Tax

Försäkringsbolag står inför betydande förändringar med konsekvenser för både deras skatteåtaganden och operativa verksamhet. Om man hantera dessa på ett ansvarsfullt sätt lägger man grunden för en hållbar långsiktig tillväxt.

Styrande organ och överstatliga organisationer har satt transparens kring skatt (t.ex. BEPS) på dagordningen och regeringar runt om i världen lägger allt större vikt vid indirekta skatter. Dessa förändringar i skatteklimatet sker mot en bakgrund av regelförändringar som utmanar försäkringsbolagen att omforma sin verksamhet och operativa strukturer. EY:s globala skatteteam för försäkringsbranschen erbjuder en rad tjänster för att möta dessa utmaningar, bland annat:


EY Financial Services

FATCA and Common Reporting Standard (CRS) compliance
Nya standarder för att öka tranparens påverkar företag på global, regional och lokal nivå. Vårt FATCA/CRS team hjälper försäkringsbolag förstå reglerna och hitta bra processer för att samla in nödvändiga uppgifter och korrekt rapportera rätt information till skattemyndigheterna. Baserat på branschspecifika riktlinjer för juridiska enheter, kan vi stödja dig i dina förberedelser för FATCA och CRS och lösa de mest akuta problemen.


EY Financial Services

Transfer pricing and international tax
Vi hjälper försäkringsbolag att förbättra effektiviteten i deras verksamhetsmodeller och samtidigt underhålla, hantera och övervaka det som sker inom internprissättningen avseende dokumentation och processer. Vi hjälper till för att möta förfrågningar från skattemyndigheterna, bredare strukturprojekt eller vid bedömningar knutna till OECD BEPS-projekt och följer nationell utveckling.


EY Financial Services

Tax Performance Advisory
Våra tjänster inom Tax Performance Advisory hjälper försäkringsbolag förbättra affärsprocesser kring skattehanteringen samt effektiviteten i skattefunktionen. Vårt erbjudande inkluderar översyn av skattefunktionen, utformandet av verksamhetsmodeller, processmodifiering, översyn av den interna kontrollen, teknikförbättringar samt tjänster relaterade till förändringsarbete.


EY Financial Services

People Advisory Services 
Vi hjälper våra kunder att hantera de komplexa utmaningar en global arbetsstyrka medför, från HR-strategi till att hantera regelefterlevnad och risk. Vi hjälper till med att utveckla HR- och lönefunktionerna och erbjuder IT-konsulttjänster och projektledning. Vi erbjuder försäkringsbolag stöd avseende ersättningsregelverk, inklusive tolkning och implementeringen av internationella och nationella bestämmelser, översyn av olika lönesystem, kalibrering av bonustak, belöningar och de oberoende granskningar av ersättningar som krävs. Dessutom kan vi hjälpa till att utforma och genomföra olika belöningsstrategier som dels engagerar medarbetare och dels stöttar organisationens affärsstrategi.


EY Financial Services

Global Compliance and rapportering
Idag går vi från lokala lösningar till integrerade regionala eller globala lösningar när det gäller regelefterlevnad och rapporteringsprocesser. Detta kan gälla ett fristående initiativ inom skattefunktionen eller en del av en större finansiell förändring. EY kan ge stöd inom redovisning, efterlevnad av lagar för indirekta skatter (inklusive premieskatt), sekreterar- och lönetjänster utöver våra mer traditionella erbjudanden inom direkt skatt och rapportering.


EY Financial Services

Indirect Tax 
Indirekta skatter med allt från mervärdesskatt (moms) och skatter på varor och tjänster (GST) till miljöskatter och specifika skatter på försäkringspremier (IPT) påverkar leveranskedjan och det finansiella systemet. Vi hjälper till att identifierar riskområden och tittar på hållbara möjligheter för indirekta skatter. 


EY Financial Services

Transaction Tax
Varje transaktion har skattekonsekvenser, oavsett om det är ett förvärv, avyttring, refinansiering, omstrukturering eller börsintroduktion. Med en bra överblick och planering inför transaktionen kan du minska risken, förbättra möjligheterna och utnyttja viktiga förhandlingsfördelar. Omstrukturering kan bidra till att stärka organisationen och ge värdefulla skattelättnader. I alla transaktioner är nyckeln till framgång planering, design, samordning och genomförande över flera olika områden.


 

Kontakta oss

Fredrik Andrén
ansvarig försäkringar
+46 8 520 591 12

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.