Icke vinstdrivna verksamheter

Inkomstskatt och moms

  • Share

Behöver du vägledning i komplexa skattefrågor som rör ideella föreningar, stiftelser och trossamfund? Våra medarbetare har mångårig erfarenhet från såväl skattemyndigheter som domstolar.

Kommersiell verksamhet kontra ideell verksamhet
De flesta ideella organisationer är skattskyldiga för kommersiell verksamhet. Det kan dock vara svårt att dra en gräns mellan kommersiell och ideell verksamhet. Vi hjälper ideella organisationer att deklarera på rätt sätt och hantera rörelsebeskattningen optimalt. Om verksamheten har både ideella och kommersiella syften kan vi organisera verksamheterna på ett skatteeffektivt sätt. En möjlighet är att bolagisera den kommersiella verksamheten och skapa en skattmässig koncern med möjlighet till resultatutjämning.

Mervärdesskatt
Vi hjälper ideella föreningar, stiftelser och organisationer att hantera komplicerade momsregler. Reglernas utformning innebär ofta att det är mer komplext att hantera mervärdesskatter i icke vinstdrivna verksamheter än i vanliga företag. Vi kan hjälpa till med den svåra gränsdragningen mellan vad som är momspliktigt och vad som inte är det. Periodiska publikationer som medlemstidningar och deras produktion är andra momsmässigt svåra områden som är vanliga i den ideella sektorn.

Genomgång av verksamheten förebygger risker
Vi kan gå igenom organisationens momshantering för att förebygga problem med skattemyndigheten. Vår granskning innebär att eventuella risker kan upptäckas och åtgärdas i tid. Vi erbjuder även lösningar som minskar den icke avdragsgilla ingående momsen i de fall avdragsrätten är begränsad. Dessutom erbjuder vi stöd med den praktiska hanteringen av mervärdesskatt.

Inkomstskatt
En prevision innebär att vi granskar skattehantering, redovisning och deklarationer ur ett skattemässigt perspektiv. Det leder till en trygg och effektiv vardag där onödiga risker eller kostnader inte behöver uppstå på grund av felaktig skattehantering. Läs mer om detta i vårt produktblad:

Vi kan också hjälpa till med specifika punktinsatser, till exempel att utforma en ny ideell organisation som planeras vara allmännyttig och därmed begränsat skattskyldig. Du kan även få hjälp att bedöma om en befintlig organisation uppfyller lagens krav för skattebefrielse.