Icke vinstdrivna verksamheter

Redovisning

  • Share

Vill du fatta rätt beslut vid styrning och kontroll av din organisation? En förutsättning är att redovisningen utförs korrekt och effektivt. Våra redovisningstjänster omfattar allt från löpande redovisning till kvalificerad rådgivning i enstaka frågor.

Bokslut och årsredovisning
Våra medarbetare har lång erfarenhet av att upprätta period- och årsbokslut för ideella verksamheter. Arbetet sker enligt god redovisningssed och fastställda rutiner. Bokslut som upprättas enligt fastställda rutiner minskar risken för fel. Ett genomarbetat bokslut innebär dessutom att du får ett bra underlag för att kunna analysera din verksamhet. Bokslutet levereras inom fastställda tidsramar, så att du omgående kan fatta beslut vid styrning av verksamheten. Du får även hjälp med analyser av årets resultat och stöd vid åtgärdsdiskussioner.

Koncernredovisning
Behöver du hjälp med frågor som uppkommer i samband med konsolidering av flera organisationer? Vill du dokumentera konsolideringen på ett ändamålsenligt sätt? Koncernrapportering och konsolidering är många gånger en komplex uppgift som kräver specialkunskap. Vi ser till att organisationens konsolidering och koncernredovisning upprättas enligt lag och god redovisningssed. Vi hjälper dig att upprätta årsredovisning med koncernredovisning, kassaflödesanalys för koncernen och en komplett notapparat.

Ekonomiadministration och resursförstärkning
Vill du lägga mindre tid på ekonomiadministration och mer tid på att utveckla din organisation? Vi kan ta hand om hela ekonomiadministrationen eller utvalda delar som redovisning, bokslut och årsredovisning. Vi kan även hjälpa dig om du behöver tillfällig resursförstärkning i samband med arbetstoppar, föräldraledighet eller sjukdom. Våra konsulter kan arbeta som exempelvis controller, redovisningsspecialist eller koncernredovisningsspecialist. Du kan få hjälp under såväl kortare som längre perioder.