Technology

  • Share

Teknik Assurance

Vi kan hjälpa teknikföretag att leverera finansiella rapporter av hög kvalitet, identifiera de största sårbarheterna inom verksamhet och kontroll samt hantera förändrade lagstiftningskrav.

Transparens ger ökat förtroende. En revision ger viktig information till investerare och andra intressenter samt till revisionskommittéer och företagsledning. Vi använder en global revisionsmetodik som gör att vi kan genomföra revisioner med enhetlig, hög kvalitet över hela världen. Metidiken bygger på ett omfattande system av principer, kontroller och oberoende standarder.

Vi är branschfokuserade. Våra revisioner är anpassade till de förhållanden som råder i tekniksektorn. Vi koncentrerar oss på de affärsområden som är mest kritiska för bolagets riskprofil. Vi ger dig en djup inblick i de komplicerade frågor som teknikföretag måste hantera i dag, till exempel intäktsredovisning, lagervärdering, bokföring av aktieoptioner samt redovisning av transaktioner (joint ventures, avyttringar, uppköp och samgåenden)

Vi är kundfokuserade. I varje revision ingår en kvalitetssäkringspartner och tillgång till specialister inom det aktuella området. Det finns sex aspekter som vi anser är viktiga för att kunna erbjuda förstklassig service: fortlöpande kommunikation, det rätta teamet, effektiv teknisk interaktion, relevanta kunskaper, branschfokus och transparenta arvoden.

Vår drivkraft är att tillhandahålla värde. Vårt mål är att ständigt förbättra verksamhetens kontrollramverk (systematiskt förbättra åtkomst, kontroll och transparens), lotsa företaget genom nya och ändrade regler och föreskrifter samt tillhandahålla de bestyrkandetjänster som krävs enligt lag på global eller lokal nivå.

Vi erbjuder följande tjänster:

 Teknikföretag vänder sig till oss för att få hjälp med följande:

  • Rådgivning och översyn av regelefterlevnad inom bokföring och redovisning (SEC, IFRS och lokala redovisningskrav och redovisningsregler)
  • Efterlevnad inom intern kontroll och revision av finansiella rapporter
  • Efterlevnad inom intäktsredovisning och revision av finansiella rapporter
  • Hjälp vid bolagsaffärer, inklusive due diligence
  • Stöd inom finansredovisning
  • Översyn och rapporter rörande mätning av resultat (överenskomna förfaranden och tillhörande rapportering)
  • Förebyggande och utredning av ekonomiska oegentligheter  
  • Hållbarhetsredovisningar

Kontakta oss

Björn Rosén 
Branschansvarig Teknik
+46 8 520 593 49
+46 70 318 93 49

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Man using technology

Global technology M&A report highlights:

View from the top report:

Click here to view our archive of reports for the above.