Svenska politiker anses mutbara

  • Share

Pressmeddelande 20120629

Hälften av chefstjänstemännen inom privat och offentlig sektor tror att svenska politiker tar emot mutor, visar undersökningen ”Korruption på svenska” från EY. Undersökningen visar också stora attitydskillnader mellan ålder och kön när det gäller inställningen till korruption.

Sverige räknas som det fjärde minst korrupta landet i världen, men trots det förekommer ändå korruption. EY har genomfört en omfattande undersökning, ”Korruption på svenska”, som visar hur svenska chefstjänstemän inom den privata och den offentliga sektorn ser på korruption och ekonomiska oegentligheter.

Stor variation i synen på korruption
Studien visar att förtroendet för politikers etiska agerande är lågt, 50 procent av de svarande tror att politiker tar emot mutor och en stor andel menar att detta påverkar deras agerande. Kvinnor har en betydligt mer skeptisk inställning än män till politikers etiska beteende. Inom det privata näringslivet är det betydligt fler som tror att svenska politiker tar emot mutor än inom offentlig förvaltning och offentligt ägda bolag.

I undersökningen syns också stora attitydskillnader mellan män och kvinnor när det gäller representation. 52 procent av männen anser att det är acceptabelt att bli bjuden på en hockeymatch, medan endast 28 procent av kvinnorna tycker att det är acceptabelt. 

Unga tycks ha en högre medvetenhet kring mutor än sina äldre kollegor och de har dessutom en bredare inställning till vad som räknas som korruption. De yngre tror också i högre grad än äldre att svenska politiker tar emot mutor.

Korruption inte prioriterat
Trots att 28 procent medger att deras företag/organisation drabbats av korruption de senaste fem åren, är det bara 24 procent som anser att korruption är ett problem. 21 procent svarar att deras företag aldrig blivit utsatta för korruption.

‒ Vi anser att det är mycket naivt, det förstärker vår bild av att företag och organisationer ännu inte har insett att korruption är en reell risk för dem. Det är tyvärr inte en prioriterad fråga bland styrelser eller vd, säger Erik Skoglund, ansvarig för Fraud Investigation and Dispute Services på EY.

86 procent av de svarande uppger att deras arbetsplats har en policy mot mutor, men bara två tredjedelar har någon utbildning i ämnet.

Om undersökningen
Under april 2012 svarade 409 personer i ledande positioner på stora publika företag, offentliga företag samt kommuner och landsting på en webbaserad enkät. Förutom enkäterna genomfördes ett tiotal djupintervjuer med seniora tjänstemän.

Ta del av rapporten (pdf, 1mb) .

Kontaktpersoner
Erik Skoglund, ansvarig för Fraud Investigation and Dispute Services inom EY i Norden, erik.skoglund@se.ey.com, 08-520 599 39.
Jenny Bildsten, pressansvarig, EY, jenny.bildsten@se.ey.com, 08-520 590 43.

Om EY
EY är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 152 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential. www.ey.com/se

EY AB ingår i det globala EY-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.