Pressmeddelande

Trots orosmoln återvänder tilltron till eurozonen sakta

26 mars 2013

  • Share

Den ekonomiska utvecklingen inom eurozonen spås vända under andra halvåret 2013. Den akuta risken för en upplösning har undvikits, det har skett politiska framsteg och det spirar en försiktig optimism kring det handelsavtal som har tillkännagetts mellan EU och USA. Men fortfarande kvarstår många orosmoln. Det visar EY:s nya kvartalsrapport Eurozone Forecast, som prognostiserar utvecklingen av eurozonens ekonomiska läge.

Enligt Eurozone Forecast vänder den ekonomiska utvecklingen inom eurozonen från och med andra halvåret 2013. Den svaga inledningen av 2013 medför dock att helåret slutar i en negativ tillväxt om cirka 0,5 procent, vilket är i linje med utvecklingen för 2012. För 2014 ser utvecklingen något bättre ut med en positiv BNP-tillväxt på 1,1 procent. Förbättringen är dock skör och det kvarstår ett antal osäkerhetsfaktorer som kan hota återhämtningen. Valen i Italien samt ett antal politiska osäkerhetsmoment i flera länder kombinerat med fortsatt hög arbetslöshet, svag privat konsumtion och minskade investeringar är de mest synliga riskerna.

– Även om vi spår en gradvis förbättring från och med andra halvåret 2013 och riskerna har minskat så finns en del mörka moln kvar. Vi ser också skillnader i utvecklingen mellan stora länderna och mindre mer perifera länder inom eurozonen. För de mindre länderna spås BNP minska med 1,4 procent under 2013. Året innan var minskningen 1,9 procent. Först 2014 kommer vi att se tillväxt i dessa länder, säger Jan Birgerson, vd för EY i Sverige.

Eurozone Forecast spår vidare att arbetslösheten i eurozonen kommer att nå hela 12,4 procent vid slutet av 2013. De värst drabbade länderna är Grekland och Spanien med nivåer som överstiger 26 procent. Den höga arbetslösheten påverkar återhämtningen av den privata konsumtionen som förväntas minska med 0,6 procent under 2013 för att sedan börja växa med i genomsnitt 1 procent per år mellan 2014-2017.

– Även om många länder slåss med hög arbetslöshet, är det intressant att se att det finns en produktivitetstillväxt i många av de drabbade länderna, såsom Spanien och Irland. Vi ser också att kostnader per arbetstimme har gått ner i Grekland, Irland och Spanien vilket gör att deras konkurrenskraft vuxit starkare det senaste året. Det här kan leda till att dessa länder får en snabb exporttillväxt när det väl vänder.

Rapporten Outlook for the Nordic region, som lanseras som en bilaga till Eurozone forecast, redovisar utvecklingen för Sverige, Norge, Danmark och Finland. Nordens BNP-tillväxt prognostiseras till 0,7 procent, en marginell försämring mot 2012. Länderna i Norden har fortsatt stark koppling till eurozonens ekonomier via sin stora exportandel till Europa. När den ekonomiska utvecklingen i eurozonen förbättras ger det positiva och märkbara effekter för Norden. Detta beroende innebär också en risk då de nordiska länderna är exponerade mot den mycket svaga privata konsumtionen i vissa av eurozonens länder. EY gör bedömningen att den samlade nordiska exporten tar fart och ökar med 3,8 procent under 2014 efter ett något mer stillsamt 2013.

– För oss i Norden kan en liten förbättring inom eurozonen och en mer ljus global ekonomi skapa en positiv hävstång då vi är väl positionerade för en sådan utveckling. Ett exempel är att Norden har en banksektor som i ett europeiskt perspektiv står mycket stark. Det skapar ett fundament för att påskynda en positiv ekonomisk utveckling. För att balansera bilden något är det värt att påpeka att vår exportsektor står inför stora utmaningar om kronan fortsätter att stärkas gentemot euron, säger Jan Birgerson.

Rapporten spår vidare att Sverige och Norge får en starkare utveckling än Finland och Danmark. Finland påverkas negativt av medlemskapet i valutasamarbetet. Den ekonomiska utvecklingen i Danmark hämmas av den höga skuldsättningen bland hushållen i kombination med hög arbetslöshet, vilket bromsar den privata konsumtionen. Norge spås få den starkaste BNP-tillväxten under 2013 med en ökning motsvarande 1,5 procent, drivet av stora investeringar inom oljesektorn. Sverige uppvisar en något blandad bild. Exportsektorn har lidit av minskad efterfrågan och en successivt starkare krona medan olika indikatorer visar på viss förbättring, bland annat inom tillverkningsindustrin.

– Vi ser att den svenska exporten tar fart igen under andra halvan av 2013, främst drivet av den starkare ekonomi som USA och tillväxtmarknaderna uppvisar. Eurozonen är fortfarande osäker, men för de exportföretag som inriktar sig på de starkare ekonomierna finns mycket att vinna under året, avslutar Jan Birgerson.

Ta del av senaste EY Eurozone Forecast & Outlook for financial services eller kontakta oss för Nordic Macro Outlook.

Om EY Eurozone Forecast
EY:s kvartalsrapport Eurozone Forecast baseras på Europeiska Centralbankens egen prognosmodell. Rapporten ger en överblick av de makroekonomiska trenderna i euroområdet, nedbrutet på landsnivå, och tas fram i samarbete med Oxford Economics.

Kontaktpersoner
Jan Birgerson, vd, EY AB, jan.birgerson@se.ey.com, 08-520 596 35.
Jenny Bildsten, presschef, EY, jenny.bildsten@se.ey.com, 08-520 590 43.

Om EY
EY är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 167 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential. www.ey.com/se

EY AB ingår i det globala EY-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.