Pressmeddelande

Kommuners resursfördelning motverkar skolans likvärdighet

2 juli 2013

  • Share

De flesta kommuner använder samma volymbaserade ersättning till såväl kommunala som till fristående skolor. Det visar en ny undersökning från EY som baserar sig på svar från 42 av Sveriges mest befolkningsrika kommuner. Fördelningen av extra resurser till skolan sker främst utifrån socioekonomiska grunder baserat på information från Statistiska centralbyrån.

EY har under våren 2013 genomfört en kartläggning av större kommuners resursfördelningssystem till grundskolan. 42 av Sveriges 50 mest befolkningsrika kommuner har svarat på hur de fördelar resurser till grundskolan. Kartläggningen visar att 93 % av kommunerna använder samma volymbaserade ersättning till såväl kommunala som till fristående skolor vilket premierar stora skolor.

Volymbaserad ersättning innebär att en peng per elev räknas fram och följer eleven till vald skola. När antalet elever i en skola minskar måste de fasta kostnaderna alltså fördelas på färre elever. Det resulterar i att stora skolor har lättare att nå sin budget.

I de flesta kommuner sker fördelningen av extra resurser till skolan utifrån socioekonomiska grunder. Baserat på information från Statistiska centralbyrån gör kommunen en fördelning av ytterligare budget till de skolor där föräldrarnas utbildningsnivå är låg och där många elever har utländsk bakgrund. Resursfördelningen sker alltså inte utifrån faktiska, konstaterade och dokumenterade pedagogiska behov hos eleverna. Istället tittar man på bakgrundsfaktorer som indikerar sannolikheten för att eleverna inte ska nå kunskapsmålen.

Eftersom resursfördelningen i huvudsak sker utifrån antalet elever och den socioekonomiska elevsammansättningen finns det en risk att man förbiser vad som egentligen händer i skolorna just nu.

- Vi vet att en högre måluppfyllelse i skolan är tydligt kopplad till lärarens kompetens, men den faktorn beaktas inte alls i resursfördelningsmodellerna som används idag, säger Ann-Mari Ek, konsult på EY. Istället för att fokusera på eleven som bärare av problem borde vi fokusera på skolans och lärarnas behov av resurser för att kunna möta alla elever.

EY:s analys visar att det är möjligt att identifiera skolor, ämnen och kanske till och med lärare som behöver extra stöd för att eleverna ska ges en möjlighet att nå målen.

- Eleverna vandrar in och ut genom årskurser och mellan skolor medan lärarna förhoppningsvis stannar kvar. För att få en långsiktig effekt av ekonomiska satsningar bör uppmärksamhet och resurser riktas till lärarna och den pedagogiska situationen i klassrummen, först då kan vi nå en varaktig kvalitetshöjning, säger Ann-Mari Ek.

Ta del av undersökningen.

Kontaktpersoner
Ann-Mari Ek, konsult och manager, EY, ann-mari.ek@se.ey.com, 070-215 58 45
Jenny Bildsten, pressansvarig, EY, jenny.bildsten@se.ey.com, 08-520 590 43
Lars Eriksson, executive director, EY, lars.eriksson@se.ey.com, 070-317 78 22

Om EY
EY är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 167 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential. www.ey.com/se

Ernst & Young AB ingår i det globala EY-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.