Filmer från

Almedalen

  • Share

Kostnaden för skolan ökar och resultaten sjunker – hur styr vi bort från dyrt och dåligt?

Grundskolan har under senare tid fått stor uppmärksamhet i den politiska debatten och den mediala bevakningen. Trots att fokus ligger på ökad måluppfyllelse har hittills ingen positiv utveckling vad gäller kunskapsresultaten skett. Internationella jämförelser såväl som inhemska sammanställningar visar på en negativ utveckling av svenska elevers kunskaper och en försämrad likvärdighet. EY presenterar en kartläggning av Sveriges femtio största kommuners resursfördelningssystem till grundskolan. EY har utrett om resursfördelningen motverkar sitt syfte, det vill säga att uppnå en likvärdig skola. Vi har analyserat huruvida resursfördelningen bevarar problemen snarare än främjar en långsiktig, positiv skolutveckling. Här belyser vi styrningen och diskuterar resursfördelningens betydelse för ökad måluppfyllelse.


Vilka är vinnarna och förlorarna på framtidens pensionsmarknad?

Pensionssparande och trygghet är ett område som berör oss alla och det är svårt att inte bry sig. Vi vet att vi behöver arbeta längre och måste spara mer för att trygga ålderns höst. Mer ansvar har lagts på den enskilda individen samtidigt som pensionsprodukterna på marknaden blir mer och mer komplicerade att förstå. Behovet av rådgivning ökar, men dagens ersättningsmodeller med höga försäljningsprovisioner till rådgivarna är inte hållbara utifrån ett kundperspektiv. Avgifterna har pressats till så låg nivå i ITP-upphandlingarna att det är svårt att få lönsamhet. Samtidigt vill alla aktörer vara med för att få en långsiktig relation med kunden och tjäna pengar på merförsäljning. Är konsumenterna vinnare eller förlorare? Hur säkerställer man att kunderna får hög pension till låga avgifter? Kommer kunden ha större påverkan på pensionsval och sparformer i framtiden, eller blir det bankerna och försäkringsbolagen som sätter spelreglerna?


Vinnande vård – Försvinnande svårt? Kvalitet vs. vinstintresse i vården

Få samhällsämnen rör upp lika många känslor som vinstintresse i vården. Debatten förvandlas lätt till en ideologisk strid där man inte snålar in på brösttonerna. Ständiga diskussioner förs kring problemet med att mäta kvaliteten som levereras inom vårdsektorn. Ofta skyller man på vårdtjänsternas bredd och komplexitet - men är detta verkligen den avgörande faktorn? Varför är det så svårt att enas kring en gemensam vårdkvalitetsstandard? Vissa pekar på kulturella faktorer, andra anser att det är beställare/leverantörs-relationerna och ägarförhållanden som hindrar. Finns det kanske helt andra anledningar? Och hur kan man på bästa sätt hantera detta för att komma vidare?


Framtidens finansvärld 2013: Vilka tänker bankerna på? Sig själva eller kunderna?

I flera europeiska länder har bankbranschen fått utstå stark kritik för att ha låtit rådgivning till privatpersoner styras av egna lönsamhetsmål. Banker rekommenderar produkter, exempelvis inom sparområdet, som kunden inte förstår, eller där det finns alternativa produkter som är bättre anpassade för kundens behov. Det finns också en drivkraft från lagstiftare att förbättra transparensen beträffande hur produkter fungerar, produkternas inneboende risker och hur avgifter tas ut.


290 nyanser av kommunal korruption

Dagligen skriver media om korruption, mygel och oegentligheter bland våra 290 kommuner. Det handlar om allt från otillåtna bjudmiddagar till allvarliga upphandlingsbrott i miljardklassen och grova förskingringar. Opinionsundersökningar visar att svenska folkets förtroende för kommunala tjänstemän och politiker sviker och man befarar att dessa utnyttjar sina positioner för egen vinning. Vi ställer oss den korta frågan: Är korruptionen i Sveriges kommuner värre än någonsin?


Håller vi på att styra sönder vården?

Det finns förmodligen lika många åsikter om hur vården ska utföras och organiseras som det finns sjukdomar. Under ett flertal år har en debatt förts kring behovet av att styra vården så att de tillgängliga resurserna utnyttjas på bästa sätt. Debatten har fått förnyad intensitet, inte minst i samband med de artiklar som Maciej Zaremba publicerat i Dagens Nyheter. Är det så att styrningen via ekonomiska incitament styr sjukvården på ett ”fördummande” sätt? Är ekonomi det mest kraftfulla sättet att styra och hur använder vi i så fall den metoden utan att sätta käppar i hjulet för den enskilde yrkesutövaren? Är Lean också fördummande i sammanhanget? Välkommen till en debatt där vi bryter olika perspektiv och åsikter mot varandra utifrån den övergripande frågan; håller vi på att styra sönder vården?