Advisory Services

Utveckla din verksamhet – globalt

Världen förändras och det gör även företagets utmaningar. De utlösande faktorerna bakom förändringarna varierar dock – från geopolitiska händelser och lagändringar till ny teknik och tillväxtmarknader.

Dessa förändringar kan få långtgående konsekvenser och dessutom komma snabbt. Våra tjänster baseras på branschspecifik erfarenhet och är inriktade på att leverera mätbara, långsiktiga resultat. Vi hjälper dig att utveckla företaget för att nå framgång. Även i osäkra tider.

Vi kan hjälpa dig med:


 • Bygga förtroende: informationssäkerhet i en gränslös värld

  Vi lever i en värld där molntjänster, sociala nätverk och mobila enheter blir allt vanligare. Det förändrar riskbilden för organisationer och företag.

  Vår globala undersökning om informationssäkerhet visar att det är en av de större utmaningarna som organisationer står inför i dag.

  Vi har identifierat tre trender som påverkar riskbilden och arbetet inom informationssäkerhetsområdet:

  • Fysiska gränser försvinner i takt med att allt mer data överförs via internet.
  • Förändringstakten fortsätter att öka.
  • Organisationer går från traditionella outsourcingtjänster till molnbaserade tjänster.

  Hur påverkas du och din organisation?

  Kontaktpersoner: Andreas Halvarsson och Helena Törnqvist 

 • Riskhantering som skapar möjligheter

  Vi vet att du kan känna oro för riskerna med lagstiftning och regelefterlevnad – särskilt om företaget är verksamt inom bank- eller sjukvårdssektorn.

  Samtidigt som instabila marknader och prispress skapar utmaningar stimulerar dessa krafter konkurrensen och skapar affärsmöjligheter.

  Våra studier tyder på att ledande företag utvecklar övergripande strategier för att uppnå en balans mellan risk och möjlighet.

  Kontakterna med våra kunder visar att det finns ett behov av att utveckla riskprocesserna i företaget – på samma sätt som redan gjorts med ekonomi-, produktions- och leveranskedjeprocesserna.

  Målet är att få bättre överblick över de mest väsentliga riskerna.

  Läs mer om att vända risker och affärsmöjligheter till resultat.

  Kontaktperson: Håkan Molin 

 • Internrevision – för långsiktigt hållbara resultat

  Företagen värdesätter internrevisionens roll, men efterlyser ännu mer stöd.

  Det som efterfrågas är en internrevision som är framåtriktad och strategisk – inte bara tillbakablickande. Företagsledningar vill att internrevisorerna ska bidra med sina kunskaper i samband med strategiska initiativ och komma med idéer som förbättrar företagets verksamhet. Internrevisorernas insatser behövs nu.

  Internrevisionen som strategisk rådgivare
  EY kan hjälpa till att utveckla internrevisionens möjligeter till strategisk rådgivningen genom att:

  • identifiera kostnadsbesparingar för hela företaget
  • ge rekommendationer som förbättrar lönsamheten
  • bidra med kunskap om risker.

  Vi kan också hjälpa dig genom att:

  • utvärdera internrevisionsfunktionen och identifiera förbättringsområden
  • visa på möjligheter som ökar internrevisionens strategiska värde
  • uppnå snabbare förändringstakt genom samverkan.

  Kontaktperson: Håkan Molin 

 • För ett bredare perspektiv i finanssektorn

  För att hantera såväl möjligheter som risker i den finansiella sektorn och dagens komplexa affärsklimat behövs integrerade tjänster. EY erbjuder dig konkret och integrerad rådgivning så att du får en tydlig bild av just din marknad och den potential som finns. Våra tjänster inom den finansiella sektorn riktar sig till branscherna bank och kapitalmarknader, kapitalförvaltning och försäkring. För samtliga branscher erbjuder vi tjänster inom rådgivning, revision, skatt och transaktioner.
   
  Vi har närmare 35 000 medarbetare världen över som enbart arbetar med den finansiella sektorn. Det gör att vi snabbt kan sätta oss in i dina frågeställningar och dra nytta av den rika erfarenhet som vi har. Våra kvalificerade medarbetare hanterar organisationens behov utifrån flera vinklar och bidrar således med ett brett perspektiv. Vi stödjer dig genom hela processen – från strategi till genomförande. Det är så EY åstadkommer förändring.

  Våra huvudtjänster inom finanssektorn är verksamhets- och affärsutveckling, riskhantering, it-rådgivning, it-risk och it-revision. Det innefattar bland annat:

  • Kunder
  • ekonomi- och finansfunktion
  • operativ modell
  • riskhantering
  • kapital- och likviditetsfrågor
  • regelverksrådgivning
  • processer och kontroll
  • kvantitativa rådgivningstjänster
  • it-rådgivning i finanssektorn
  • it-risk och it-revision.

  Kontaktperson: Sven Tärnvik 

 • En tydligare vision för ekonomifunktionen

  En effektiv ekonomifunktion som är anpassad efter organisationens krav kan vara en kritisk faktor för tillväxt. En ledande ekonomifunktion möjliggör bättre beslutsfattande samt uppföljning och kontroll av de planer som ska verkställa strategi och uppfylla affärsmål. Enligt våra studier anser hela 98 procent av företagen att det finns utrymme att förbättra ekonomifunktionen. Det tyder på att de flesta ekonomifunktioner har en stor förbättringspotential.

  Utmaningen för många företag är att skapa och sjösätta ändamålsenliga:

  • processer och arbetssätt
  • organisationsstrukturer inklusive roller och ansvar
  • systemstöd och verktyg.

  Våra studier visar också att 80 procent av företagen planerar att anpassa sina ekonomifunktioner bättre till företagens övergripande strategier. Många ekonomifunktioner kommer att behöva omdefiniera sina roller för att på ett bättre sätt stödja den övergripande verksamheten. EY har kunskapen och erfarenheten att hjälpa din ekonomifunktion inför och under denna resa.

  Läs mer om en tydligare vision för ekonomifunktioner:

  Kontaktperson: Peter Hultman 

 • Få grepp om dina it-funktioner

  Företagets it-funktion behöver hitta en balans mellan risk och effektivitet. Men detta är ofta lättare sagt än gjort. It-systemens inflytande på företagens verksamheter har utvecklats snabbt. Många it-avdelningar kämpar fortfarande med att matcha sina tekniska kunskaper med nya affärsperspektiv.It-cheferna står nu inför stora utmaningar:

  • Allt mer komplexa it- och affärsmodeller.
  • Kostnadseffektivitet och krav på transparens.
  • Nya regler och nya former av hot.
  • Förväntningar på corporate responsibility.

  Våra undersökningar visar att framgångsrika företag fokuserar på dessa nyckelfrågor och utformar lösningar på företagsövergripande nivå.

  Läs mer om hur du får grepp om it-frågorna:

  Kontaktperson: Ulf Borgcrantz

 • Skapa effektiva leveranskedjor

  Många framgångsrika företag anpassar sina leveranskedjor för att hantera en allt mer komplex och föränderlig omvärld. Detta sker främst på två sätt:

  • Snabb expansion för att dra nytta av en framväxande medelklass på tillväxtmarknaderna.
  • Kostnadsbesparingar för att öka marginalerna på mogna marknader.

  Våra erfarenheter visar att det finns ett antal strategier som framgångrika företag överväger när de anpassar sina leveranskedjor.

  Supply chain wheel

   

  På tillväxtmarknader handlar det om att:

  • Hantera risker som rör verksamheten, skatter och regelverk.
  • Skapa nya intäktskällor.
  • Etablera en effektiv leveranskedjemodell och infrastruktur.

  På mogna marknader måste följande övervägas:

  • Omstrukturera leveranskedjorna för att uppnå konkurrenskraft.
  • Optimera för globala och lokala inköp.
  • Förbättra verksamhetens kapacitet och anpassningsförmåga.

  På såväl mogna marknader som tillväxtmarknader finns även miljö- och hållbarhetsfrågor som behöver hanteras.

  Kontaktperson: Björn Borgman 

 • Outsourcing – ett verktyg för att bli marknadsledande

  Dagens företagsklimat med ökad global konkurrens, högre grad av specialisering och en trend mot ökad privatisering ställer nya krav på företag. Det innebär att varje funktion inom organisationen måste vara lönsam i sig själv. 

  Företagsledningar behöver agera för att möta utmaningarna och i många fall är outsourcing ett mycket bra alternativ. Outsourcingmarknaden växer kraftigt och begreppet är numera etablerat bland företag i Sverige och globalt.  Våra kunder uppger att drivkrafterna bakom outsourcing huvudsakligen är kopplade till kostnadsbesparingar, fokus på kärnverksamheten, ökad flexibilitet, förbättrad kvalitet, benchmarking och tillgång till best practice.

  Outsourcing är ett mycket kraftfullt strategiskt verktyg om det används på rätt sätt. Våra kunder upplever ofta kostnadsbesparingar på 15–35 procent i genomförda projekt.

  EY är en ledande rådgivare inom området. Vi har genomfört över 60 outsourcingprojekt hos stora väletablerade företag i Norden och har även varit med i flera globala outsourcinginitiativ. EY är en oberoende rådgivare med över 50 konsulter i Norden som är specialiserade på outsourcing. Vi är verksamma inom många branscher som exempelvis bank och försäkring, energi, telekom, media och underhållning, tillverkning, offentlig sektor och detaljhandel.

  Kontaktperson: Magnus Kuchler 

 • Ta hand om dina kunder – öka intäkterna och lönsamheten

  För att lyckas skaffa nya kunder, behålla dem och utveckla deras lönsamhet behöver företag arbeta med agerbara kundinsikter.

  Vilka kunder har mest potential, är mest lönsamma och lojala? Vilka behov och preferenser har olika kundprofiler? Hur kan du anpassa organisationens förmågor efter kund och marknad på bästa sätt? 

  EY hjälper ditt företag med få svar på dessa frågor

  Kontaktperson: Frank R van Gelder 

   

   

   

   

   

   

   

   Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

EY - Cybersecurity

Cybersecurity

New threats appear daily, and you need to get ahead. View our resources and learn how to anticipate cyber attacks.

 

Does your workplace outsourcing create value beyond savings?

EY - Does your workplace outsourcing create value beyond savingsDownload our publication (pdf, 1 MB) and get a point of view on the future of real estate and facilities management.

Download our abstract (pdf, 982kb) and learn more on how the outsourced REFM market create value beyond savings..