Advisory Services

 • Share

Verksamhets- och affärsutveckling

Hur levererar du tillväxt år efter år?

För att uppnå sin fulla potential behöver ditt företag ständigt förbättra sin verksamhet – och upprätthålla dessa förbättringar. Våra kunniga och erfarna medarbetare kan hjälpa dig att leverera mätbara och hållbara förbättringar av verksamheten.  Det gör vi genom att fokusera på ekonomi, kund samt leveranskedjan och inköp.

 


 

Strategic direction

Vi stödjer företag och organisationer med att utveckla och implementera strategier. Vi erbjuder också faktabaserade analyser och förändringsledning. Att tillsammans med kunderna hantera deras viktigaste utmaningar är nyckeln till framgång och vi lägger stort fokus vid förankring och genomförbarhet.

Exempel på frågor som du kan få hjälp med:

 • Hur bör företagets strategiska planering utvecklas och kopplas till övergripande styrning?
 • Hur förbättrar du ett försämrat resultat efter exempelvis nya marknadsförutsättningar?
 • Hur bör affärsmodellen utvecklas i enlighet med nya förutsättningar?

Kontaktperson: Maria Gustavsson

 


 

Finance & Performance Management

Kraven på en effektiv verksamhetsstyrning ökar kontinuerligt. Samtidigt förväntas ekonomi- och finansfunktionen i allt större utsträckning vara en professionell affärspartner.

Vi hjälper dig att förbättra ekonomi- och finansfunktionen inklusive kompetenser, organisation, processer och system. Vi skapar en verksamhet som är anpassad till organisationens strategiska mål och operationella krav. Flertalet av våra specialister har en bakgrund som ekonomichef eller controller från ledande verksamheter.

Våra erbjudanden inkluderar:

 • Omvandla och anpassa ekonomifunktionen.
 • Etablera en ändamålsenlig och företagsövergripande verksamhetsstyrning.
 • Utforma, upphandla och hantera outsourcing, offshoring och shared services.
 • Kravställa, utforma och implementera systemstöd.

Kontaktperson: Karin Sancho

 


 

Supply chain

Framgångsrika organisationer strävar kontinuerligt efter att förbättra effektiviteten i sina leveranskedjor, anpassa sig till förändrade förutsättningar på marknaderna och säkerställa tydliga förbättringar i sin kostnadsstruktur. Detta ökar värdet i kundleveransen men ytterst även för aktieägare och samhället i stort.

Vi stödjer företag i utvecklingsarbetet – från strategi till genomförande. Syftet är att:

 • Tydliggöra leveranskedjans effektivitet, distributionsnätverk och "footprint" samt bidra med insikter kring var förändring ger störst effekt.
 • Utveckla och organisera globala leveranskedjor utifrån varuförsörjning, leverantörsbas, risker, skatteeffekter och intern resurshantering.
 • Granska, utvärdera och förbättra inköpsprocesser och inköpsorganisationer utifrån bland annat kategorispecifika strategier, nyckeltalsstyrning och riskhantering – allt för att balansera kort- och långsiktiga fördelar.
 • Förbättra prestandan i leveranskedjor och infrastruktur på tillväxtmarknader för att vinna marknadsandelar, optimera kostnaderna på utvecklade marknader för att vinna marginal.
 • Integrera miljö-, hållbarhets-, och klimataspekter i hela leveranskedjan.

EY erbjuder branschspecifik kunskap om globala leveranskedjor från våra specialister på området. Vi i Sverige ingår i ett globalt nätverk, representerat i de flesta av världens länder, för att säkerställa konsekvenser till landsspecifika och regionala förutsättningar, för att lösa internationella inköps- och supplychainutmaningar.

Kontaktperson: Jan Koch


 

Outsourcing

EY är en ledande och oberoende rådgivare inom Outsourcing Advisory. Med fokus på sourcingstrategier och transformation av företags och organisationers operativa modell hjälper vi våra kunder att förbättra sin konkurrenskraft.

Vi har specialistkompetens inom stödfunktionerna ekonomi, human resources, facilities management, inköp, supply chain, real estate, infrastucture och it. Vi har även specialistkompetens inom verksamhetsprocesser för ett flertal branscher som bank och försäkring, energi, telekom, media och underhållning, tillverkning, läkemedel, offentlig sektor och detaljhandel.

Vi stödjer våra kunder med:

 • övergripande operativ modell/sourcingstrategi
 • analys av funktioner lämpliga för outsourcing, shared services och offshoring
 • framtagande av business case
 • design av operativ modell
 • design av styrmodell
 • global sourcing (offshoring, nearshoring)
 • stöd vid val av outsourcingleverantör och förhandling av avtal
 • stöd vid transition och transformationsprojekt
 • design och utbildning av beställarorganisation
 • granskning och benchmarking av outsourcingavtal.

Outsourcing Advisory erbjuder specialistkompetens inom bland annat: Business Process Outsourcing, Facilities Management Outsourcing, Finance & Accounting Outsourcing, PPP/OPS,  IT Outsourcing och Supply chain Outsourcing. Vi finns med dig genom hela outsourcingen – från strategi och design av koncept till genomförande och uppföljning av outsourcing!

Kontaktperson: Magnus Kuchler


 

Customer management

Kundrelationerna blir mer komplicerade och kunderna får mer och mer makt i en digitaliserad värld. Det är svårt att attrahera, behålla och utveckla lönsamma och betydelsefulla kundrelationer. Företag behöver förstå kundernas beteende, behov och preferenser bättre samt skapa insikt om vad som driver kundlojalitet och lönsamhet.

Våra konsulter har omfattande erfarenhet från de flesta branscher och kan hjälpa dig att:

 • Utveckla och genomföra din marknads- och kundstrategi
 • Skapa kundinsikter och genomföra kundanalyser som hjälper dig att förstå och förutse kundens beteende
 • Utveckla och implementera marknads- och kundsegmenteringsmodeller som är värde- och kundbehovsbaserade
 • Utveckla och genomföra pris-, kampanj-, kanal- och produktstrategier som förbättrar kundens lojalitet och därmed företagets marginaler och lönsamhet
 • Förstå och förbättra kundupplevelsen utifrån ett multikanalperspektiv
 • Effektivisera marknadsförings-, försäljnings- och kundserviceprocesserna.

Kontaktperson: Maria Gustavsson

 


 

IT Advisory

I dagens ekonomiska klimat är det viktigare än någonsin att reagera snabbt på möjligheter och hot. Tillgången till korrekt information om kunder, affärsprocesser och risker är nödvändig för att du ska kunna fatta optimala beslut om verksamhetens och affärens utveckling. Samarbetet mellan verksamheten och it-funktionen har en viktig och i många fall avgörande roll när det gäller att styra verksamhetens resurser till de it-investeringar som levererar mest nytta.

Vi erbjuder specialistkompetens inom bland annat följande områden:

 • informationshantering
 • processanalys, kravställning och investeringskalkyl
 • upphandling och systemval
 • projektledning
 • projektutvärdering och omstrukturering
 • IS/IT strategi
 • sourcingstrategi
 • organisation
 • service management, portföljhantering
 • styrmodeller, värdehemtagning, benchmarking
 • IVI assessments.

Kontaktperson: Ulf Borgcrantz 

 


 

People Advisory Services

Människorna är den viktigaste framgångsfaktorn för att uppnå förändring i en verksamhet. Enligt Harvard Business Review misslyckas dock 70 procent av alla större förändringsprogram med att nå uppsatta mål. Därför är det viktigt att hantera humankapitalet på ett klokt sätt. Det kan göras genom att organisera resurserna väl, säkerställa att den interna HR-funktionen är effektiv samt att medarbetarna är motiverade och ständigt strävar efter att prestera bättre.

Vi hjälper dig inom tre kompetensområden:

 • HR-transformation – inkluderar HR-strategi, HR-organisation och styrning samt HR-processer och it-stöd.
 • Organisational design – inkluderar omorganisationsarbete, integration efter fusioner eller förvärv, framtagande av operativa modeller.
 • Sustainable change – inkluderar arbete med prestationsorienterad kultur, uppsättande av större förändringsprogram.

Kontaktperson: Göran Rosberg

 


 

Verksamhets- och affärsutveckling i finanssektorn

EY är en ledande leverantör av integrerad verksamhets- och affärsutveckling till banker, aktörer på kapitalmarknaderna, försäkringsbolag och kapitalförvaltare. Vi kan hjälpa dig att hantera de många branschspecifika utmaningarna i finanssektorn.

Kontaktperson: Fredrik Andrén

Kontakta oss

Ulf Borgcrantz 
ansvarig Verksamhets- och affärsutveckling
+46 8 520 590 63
+46 70 318 90 63

Does your workplace outsourcing create value beyond savings?

EY - Does your workplace outsourcing create value beyond savingsDownload our publication (pdf, 1 MB) and get a point of view on the future of real estate and facilities management.

Download our abstract (pdf, 982kb) and learn more on how the outsourced REFM market create value beyond savings..