Assurance Services

  • Share

Redovisning för små och medelstora företag

Bokslut och årsredovisning
Ett bokslut som upprättas enligt fastställda rutiner minskar risken för fel. Du får även hjälp med analyser av årets resultat och stöd vid åtgärdsdiskussioner. Ett genomarbetat bokslut innebär att revisorn kan utföra sitt arbete snabbare. Företagets kostnader minskar och arbetet kan i högre grad koncentreras på mer väsentliga frågor.

Koncernredovisning
En snabb och effektiv koncernredovisning innebär att du får uppdaterad information i tid, så att du kan fatta rätt beslut vid styrning och kontroll av din verksamhet.Genom att anlita oss försäkrar du dig om att företagets konsolidering och koncernredovisningen upprättas enligt lag och god redovisningssed.

Redovisning och rapportering
Våra specialister upprättar en korrekt redovisning och lägger upp rutiner som är anpassade till ditt företag. Till skattedeklarationen hjälper vi dig att ta fram underlag för moms, arbetsgivaravgifter och skatter. Vi låter dig följa verksamhetens utveckling genom att upprätta lättförståliga rapporter som är anpassade till företagets behov.

ABC-analyser och -kalkyler
Våra tjänster omfattar allt från modeller för grundläggande produktkalkyler för varor och tjänster till övergripande ABC-analyser på kund- och artikelnivå. Med hjälp av kalkyler kan du bland annat få underlag för beslut om investeringar, sätta rätt pris på dina varor och tjänster samt räkna fram vilka produkter, kunder och marknader som är lönsamma.

Balanserat styrkort
Vi hjälper dig att utveckla balanserade styrkort så att du kan styra och följa upp verksamheten, få en helhetssyn på verksamheten, förmedla visioner och strategiska mål, engagera dina medarbetare, belysa problem, se möjligheter samt följa upp strategiska mål.

Bolagsärenden
Med våra bolagstjänster inom fusion, likvidation, emmission och lagerbolag kan vi hjälpa dig med de förändringar din verksamhet ska gå igenom.

Effektivisera din ekonomifunktion
Vi kan hjälpa dig hitta arbetssätt som frigör tid, kompetens och pengar. Mot bakgrund av våra studier på området klargör vi din potential inom olika delar av den ekonomiska hanteringen och erbjuder dig lösningar för att optimera dem. Vi utför tillsammans med dig en nulägesanalys, utformar framtida processer och stödjer dig vid implementering av förbättringsåtgärder.

Ekonomihandböcker
En ekonomihandbok skapar ordning och reda i företagets ekonomiska arbete, minskar risken för fel, säkerställer hög kvalitet på redovisning och rapportering, möjliggör effektivare arbete och bättre styrning samt ser till att kunskap om rutiner stannar kvar i företaget även om nyckelpersoner slutar.

Konkurrentanalys
Vi omvandlar dina nyckeltal till viktiga styrinstrument i företagets verksamhet. På så vis kan du följa företagets utveckling och i god tid rätta till eventuella brister.

Outsourcing
EY erbjuder kvalificerad outsourcing. Vi kan ta hand om en del av din verksamhet, på plats hos dig eller från våra egna lokaler. Vi kan sköta din lönehantering eller ta över såväl enskilda roller som hela områden inom din ekonomiadministration.

Rapportering och styrning
Vi hjälper dig att bygga rapportsystem som ger dig en effektiv rapportering och styrning. Syftet är att säkerställa att företaget har effektiva processer, rätt personer inblandade och tillförlitlig information i rapporterna.

Tillfällig resursförstärkning
Oavsett om du har behov av en controller, redovisningsspecialist, koncernredovisningsspecialist eller någon annan roll i din ekonomifunktion kan EY stödja dig med tillfällig resurs- och kompetensförstärkning. Vi hjälper dig vid såväl planerade som akuta behov.

Kontakta oss

Håkan Sventorp
ansvarig Redovisning
Kontor +46 (0) 44 207 540
Mobil +46 (0) 70 628 62 07

 

null