Assurance Services

  • Share

Revision små och medelstora företag och organisationer

Har ditt företag flera ägare, extern finansiering, komplex verksamhet eller regelbundna upphandlingar? Är ni underleverantörer till storföretag eller står ni kanske inför en försäljning? Då behöver du troligen en fullständig revision. Det är en bred och djupgående granskning som utförs av en revisor. En fullständig revision resulterar i en revisionsberättelse som är en offentlig handling. En revision medför många fördelar för dig och ditt företag.

Utöver att kvalitetssäkra företagets finansiella information kan revisionen

  • hjälpa dig att identifiera risker och möjligheter i verksamheten
  • granska de processer och kontroller som ditt företag använder för att minimera riskerna för fel i bokslutet
  • skapa ordning och reda i företagets ekonomi och administration
  • ge dig underlag för viktiga beslut
  • ge relevant information till företagets intressenter, bland annat kreditgivare, kunder, leverantörer och myndigheter.

Bokslutsrapport
Har ditt företag behov av en kvalitetsstämpel på årsbokslutet eller årsredovisningen? Då kan vi hjälpa dig att ta fram en bokslutsrapport till styrelsen. En bokslutsrapport utförs av en auktoriserad redovisningskonsult och lämnas när vi biträder vid upprättandet av ditt företags årsbokslut eller årsredovisning.

Översiktlig granskning
Har ditt företag en begränsad ägarkrets, få externa kontaktytor eller en mindre komplex verksamhet? Då kan du göra en översiktlig granskning av företagets finansiella information. En översiktlig granskning är lika bred som en fullständig revision, men mindre detaljerad. Syftet är att revisorn ska kunna uttala sig om det finns något som tyder på att den finansiella informationen innehåller väsentliga fel. Tjänsten utförs av en revisor och resulterar i en rapport avseende översiktlig granskning. Mottagaren av rapporten bestäms i uppdragsbrevet.

Revision för särskilt syfte
Behöver ditt företag en djupgående granskning av en avgränsad del av den finansiella redovisningen, till exempel ett projekt eller en enskild transaktion? Då kan revision för särskilt syfte vara det du behöver. Tjänsten utförs av en revisor som också bestämmer vilka granskningsåtgärder som ska genomföras. En revision för särskilt syfte resulterar i en rapport där revisorn lämnar en slutsats angående det granskade området. Mottagaren av rapporten bestäms i uppdragsbrevet.

Granskning enligt särskild överenskommelse
Ett alternativ till övriga granskningstjänster kan vara granskning enligt särskild överenskommelse. Innan uppdraget påbörjas bestämmer du tillsammans med revisorn och eventuell tredje part vilka granskningsåtgärder som ska genomföras. Till skillnad från övriga granskningstjänster lämnar revisorn inget uttalande – det vill säga bestyrker inte något – angående det granskade området. I stället avrapporterar revisorn sina iakttagelser per granskningsåtgärd i en rapport över faktiska iakttagelser. Mottagarna av rapporten, det vill säga du och eventuell tredje part, får sedan dra egna slutsatser på basis av de rapporterade iakttagelserna.

Kontakta oss

Jesper Nilsson
ansvarig Extern revision
tfn. 08-520 596 46