Tax Services

Vi hjälper dig att hantera skatter och avgifter

Företagsklimat och skattesystem förändras dramatiskt och komplexiteten och förändringstakten ökar successivt. EY erbjuder rådgivning i komplexa och mångfacetterade skattefrågor.

Stater måste vära om skattebasen och väga intäktsbehovet mot ökad konkurrens om arbetskraft och kapital. Skattemyndigheter anpassar sina uppbördsstrategier med nya regler och riktlinjer till företagen. Företag navigerar i en utmanande miljö där affärsmässiga beslut snabbt ska fattas, samtidigt som de måste hålla sig inom lagens ramar.

Vi hjälper dig att orientera dig i dagens skattelandskap och erbjuder bland annat:


 • Att hantera och utnyttja internationella skatteregler

  Det internationella skattelandskapet fortsätter att förändras i snabb takt. Förändringar i skattepolitiken får ofta stor uppmärksamhet i press och andra medier. De ökande kraven höjer företagens riskexponering och kostnaden för att göra fel blir allt högre.

  Konkurrerande prioriteringar

  Multinationella företag står inför allt fler beslutssituationer med konkurrerande prioriteringar. Det gäller att skydda sin verksamhet genom att bevaka och agera på förändringar i politik, regelverk och skatter. Företags kunskap och insyn i internationella skatteregler innebär förutom en god regelefterlevnad av lagstiftningen också att man kan dra nytta av de möjligheter som finns. Företagens skattefunktioner kan både reducera risk och skapa värde.

  Regeringar försöker säkra varenda skattekrona

  För politiker är det viktigt att det egna landet ses som en attraktiv plats för näringslivsverksamhet och drar till sig arbetstillfällen och kapital på en allt mer konkurrensstyrd, globaliserad arena.

  Samtidigt vill de styrande öka statens intäkter. Regeringar balanserar på en tunn linje, ständigt övervägande hur de ska säkra de skatteintäkter de anser rättmätiga, på samma gång som de konkurrerar med andra länder och inte får skrämma bort det rörliga kapitalet.

  Skattemyndigheterna å sin sida anpassar sina uppbördsstrategier, fokusområden och riktlinjer för att hålla jämn takt med det dynamiska näringslivet. De har dessutom börjat utbyta praxis och information med motsvarande myndigheter i andra länder för att öka skatteindrivningen.

  Tvister allt vanligare

  Det har blivit vanligare med komplexa tvister mellan skattebetalare och skattemyndigheter, med allt större belopp inblandade – en trend som bara ökar då många länder börjat samarbeta på detta område. Allt eftersom tillväxtmarknaderna vinner i inflytande och välstånd, ökar också deras fokus på skattefrågor. Påföljderna har skärpts och risken för att tappa i anseende har stigit avsevärt på senare tid.

  Med vår hjälp kan du hitta en framkomlig väg i den komplexa skattevärlden

  Vi kan hjälpa dig att bevaka och hantera den aldrig sinande strömmen av skattepolitiska åtgärder och utvärdera de ekonomiska och skattemässiga effekterna.

  När skattepolitiken tenderar att bli ett hinder för ditt företag på ett sätt som beslutsfattarna inte förutsett, kan vi vara ett stöd i dina kontakter – antingen som enskilt bolag eller i en grupp av företag med samma målsättning – med myndigheterna för att:

  • förklara problemen,
  • utveckla alternativa politiska linjer som är logiska och genomtänkta,
  • beräkna de potentiella effekterna,
  • presentera ett alternativ för myndigheter i en form som beslutsfattare känner sig bekväma med.

  Vi kan också bistå ditt företag med hantering av globala skattetvister, uppbördsfrågor och rapporteringskrav.

  Vi fokuserar på att förebygga tvister genom att hjälpa dig med en korrekt och konsekvent skatteredovisning och med att upprätta relevant underbyggande dokumentation.

  När tvisten redan är ett faktum kan våra medarbetare utnyttja vårt nätverks samlade kunskap om hur skattemyndigheter arbetar för att bidra till en lösning. För att säkerställa att förbättringsåtgärder genomförs efter en tvist erbjuder vi EY:s samtliga skattespecialister för att undvika att liknande händelser inträffar igen.

  Nedan kan du läsa mer om vår syn på, och våra analyser av, några av dagens viktigaste trender inom skattepolitik och skattekontrollområdet.

  Kontaktperson: Erik Hultman, tfn +46 70 3189468

  Relaterad information

  TAX-RC-tpc_tl_sm

  Tax Policy & Controversy Quarterly Briefing

  En global publikation som informerar om viktiga trender inom skattepolitik och myndigheternas skatteindrivning runt om i världen. Vårt senaste nummer tar upp ett brett spektrum av ämnen, bland annat kan du läsa en intervju med Marcio Verdi, generalsekreterare vid Inter-American Center of Tax Administrations (CIAT).

  Skattepolitisk utblick 2011

  Vad skiljer skattepolitiken åt i olika regioner runt om i världen? För att besvara denna och andra frågor har vi sammanställt en ny serie av rapporter om beskattningsfrågor för 2011 som täcker in Nord- och Sydamerika, Asia-Oceanien and Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika.

  TAX-RC-tdr_tl_sm

  Alternativ tvistlösning: ett nytt kapitel skrivs

  När skattemyndigheter anpassar sina uppbördsstrategier, fokusområden och riktlinjer för att hålla jämn takt med det dynamiska näringslivet, måste även skattebetalarna göra det. Om man vill undvika internationella skattetvister och skatterisker krävs kunskap om befintliga och alternativa tvistlösningsvägar.

 • Skatteeffektiv supply chain

  Företagsklimatet för globala storföretag är mer skiftande och komplext än någonsin förr. Företagen anpassar sina leveranskedjor för att kunna möta ökande konkurrens, förbättra lönsamheten och skapa större värde för aktieägare och kunder.

  De multinationella företagens expansionsplaner är mer omfattande än någonsin tidigare, med ambitionen att både söka nya marknader och bli kostnadseffektivare. Som en konsekvens av denna tillväxtstrategi växer också företagens supply chain.

  Med varje förändring i leveranskedjan tillkommer nya kostnader och nya risker

  Parallellt med etableringen på nya marknader vidareutvecklar ledande företag även sin befintliga supply chain för att sänka kostnaderna och öka lönsamheten på mer mogna marknader.

  Ledande företag ser behovet av omfattande och proaktiv planering

  Oavsett om det gäller etablering på nya marknader eller effektivisering av verksamheten på nuvarande marknader, har de ledande företagen en sak gemensamt – de är fullt medvetna om att omfattande och proaktiv planering av alla delar i företagets supply chain kan maximera möjligheterna och minska riskerna.

  Det är bara med ett genomtänkt helhetsperspektiv som alla leveranskedjekostnader, inklusive skatter, kan utvärderas och hanteras.

  Förändring innebär utmaningar

  Varje dag ska företag fatta beslut om hur deras verksamhet ska utvecklas på global nivå.

  Det svåra med att fatta sådana beslut är att överblicka helheten – att få alla sidor belysta. Skattekonsekvenserna bör ingå i denna analys eftersom skatteeffekten av varje sådan förändring kan bli betydande och leda till helt annat resultat än om man bara ser på rörelsens intäkter och kostnader.

  EY:s erbjudande

  Vanligtvis kommer skatteplaneringen in i processen först efter att möjligheter och alternativ har utkristalliserats och definierats, vilket minskar effektiviteten i planeringen. Genom att integrera internationell skatteplanering i ett tidigt skede kan andra alternativ och verksamhetsmodeller växa fram som är effektivare totalt sett.

  Med vår modell, Tax Efficient Supply Chain (TESCM), kan vi ofta upptäcka fördelar och möjligheter som inte skulle ha beaktats utan ett integrerat helhetsperspektiv på ett tidigt stadium.

  Kontaktperson: Mikael Hall, tfn +46 70 3189235

   

 • Hantering av risk med mobila medarbetare

  I dagens starkt globaliserade, hårt reglerade och allt mer konkurrensutsatta näringsliv är det en framgångsfaktor som framträder mer än alla andra: medarbetarna. Medarbetarna utgör organisationens viktigaste investering och erbjuder en fantastisk möjlighet att skapa konkurrensfördelar.

  Ledande företag koncentrerar sina insatser på:

  • rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens,
  • globala talangers utveckling och mobilitet,
  • effektiv HR- och löneadministration,
  • risk, bolagsstyrning och regelefterlevnad.

  Att hantera riskerna med mobila medarbetare

  Att optimera medarbetarnas konkurrensförmåga har länge varit en central fråga, men under senare tid har även andra trender gjort sig gällande på skatteområdet. Dessa innebär att större företag med internationellt mobila medarbetare riskerar att missa regler, vilket kan leda till oväntade kostnader både för företaget och individen.

  Det har varit många förändringar i skatteförutsättningarna de senaste åren och det finns inget som tyder på att det kommer avta. Globaliseringstakten trappas upp och den globala finanskrisen har fungerat som en katalysator för både globalisering och företagstransformation, och många tillväxtmarknader upplever nu en snabbare tillväxt än före krisen.

  Parallellt med dessa större trender har flera olika underliggande problem dykt upp och lett till ökade risker för multinationella företag med internationellt rörligt anställda. Även om företagen noga formulerar och följer sina formella riktlinjer för utlandsuppdrag utgör affärsresenärer som inte omfattas av sådana formella riktlinjer nya risker för företagen.

  Oförutsedda skattskyldigheter

  Personer som reser mycket i tjänsten ger upphov till oförutsedd skattskyldighet och riskerna drabbar inte bara resenären personligen. De är även märkbara på företagsnivå, och skattefunktionen är oftast inte medveten om omfattningen på detta växande problem. Skattemyndigheter uppmärksammar dock problemet mer och använder effektivt ny teknik för att identifiera skattepliktiga förhållanden.

  En adekvat hantering av dessa risker bör vara en angelägenhet för multinationella företag.

  En angelägen fråga

  Det som kan starta som ett relativt litet problem i den individuella inkomstbeskattningen kan snabbt få långtgående effekter, med risker som fast driftställe, skatterevisioner av personalkostnader eller betydande böter för företaget.

  Samtidigt har takten med vilka nya lagar instiftas ökat (exempelvis ökade lagkrav för fast driftställe). En del länder tar till den här typen av lagstiftning för att höja den totala skatteintäkten.

  När regeringar letar efter nya vägar att bredda skattebasen hämtar de med all sannolikhet information från olika organ som exempelvis OECD:s Forum on Tax Administration, CIAT, CIOT och SGATAR, och kopierar snabbt de processer och tekniker som används. Detta leder förmodligen till att även många mindre företag kommer granskas.

  Företag som beaktar riskerna förknippade med skattefrågor, både de personliga och ekonomiska, anstränger sig till det yttersta för att följa regelverken. Den allmänna uppfattningen är att dessa frågor hamnar allt högre upp på företagens agendor.

  Så kan EY hjälpa företag

  Vårt nätverk av medarbetare har kunskap om processer och teknik som kan hjälpa ditt företag att identifiera och hantera risker med en mobil personal – innan riskerna inträffar. När en tvist redan uppstått kan EY använda sina samlade kunskaper om kultur och processer, samt våra relationer med berörda skattemyndigheter, för att lösa problemen. Med skattemyndigheternas ökade fokus på detta område, och möjligheten att göra kontroller bakåt i tiden, är det hög tid att agera nu.

  Kontaktperson: Carl Pihlgren, tfn +46 70 3517712

  Relaterad information

  TAX-RC-tpc_tl_sm

  Affärsresenärer: bedömning av skatte- och migrationsrisker

  Nya migrations- och skattelagar slår allt hårdare mot affärsresenärer och deras företag. Har du noggrann uppföljning av dina affärsresenärer? Medarbetare som reser mycket kan bryta mot skatte- och migrationsregler. Ledande företag arbetar aktivt med att minska dessa risker. Gör du?Connect with us

Följ oss via sociala media, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.