Tax Services

Vi hjälper dig att hantera skatter och avgifter

Företagsklimat och skattesystem förändras dramatiskt och komplexiteten och förändringstakten ökar successivt. EY erbjuder rådgivning i komplexa och mångfacetterade skattefrågor.

Stater måste vära om skattebasen och väga intäktsbehovet mot ökad konkurrens om arbetskraft och kapital. Skattemyndigheter anpassar sina uppbördsstrategier med nya regler och riktlinjer till företagen. Företag navigerar i en utmanande miljö där affärsmässiga beslut snabbt ska fattas, samtidigt som de måste hålla sig inom lagens ramar.

Vi hjälper dig att orientera dig i dagens skattelandskap och erbjuder bland annat:


 • Skatteeffektiv supply chain

  Företagsklimatet för globala storföretag är mer skiftande och komplext än någonsin förr. Företagen anpassar sina leveranskedjor för att kunna möta ökande konkurrens, förbättra lönsamheten och skapa större värde för aktieägare och kunder.

  De multinationella företagens expansionsplaner är mer omfattande än någonsin tidigare, med ambitionen att både söka nya marknader och bli kostnadseffektivare. Som en konsekvens av denna tillväxtstrategi växer också företagens supply chain.

  Med varje förändring i leveranskedjan tillkommer nya kostnader och nya risker

  Parallellt med etableringen på nya marknader vidareutvecklar ledande företag även sin befintliga supply chain för att sänka kostnaderna och öka lönsamheten på mer mogna marknader.

  Ledande företag ser behovet av omfattande och proaktiv planering

  Oavsett om det gäller etablering på nya marknader eller effektivisering av verksamheten på nuvarande marknader, har de ledande företagen en sak gemensamt – de är fullt medvetna om att omfattande och proaktiv planering av alla delar i företagets supply chain kan maximera möjligheterna och minska riskerna.

  Det är bara med ett genomtänkt helhetsperspektiv som alla leveranskedjekostnader, inklusive skatter, kan utvärderas och hanteras.

  Förändring innebär utmaningar

  Varje dag ska företag fatta beslut om hur deras verksamhet ska utvecklas på global nivå.

  Det svåra med att fatta sådana beslut är att överblicka helheten – att få alla sidor belysta. Skattekonsekvenserna bör ingå i denna analys eftersom skatteeffekten av varje sådan förändring kan bli betydande och leda till helt annat resultat än om man bara ser på rörelsens intäkter och kostnader.

  EY:s erbjudande

  Vanligtvis kommer skatteplaneringen in i processen först efter att möjligheter och alternativ har utkristalliserats och definierats, vilket minskar effektiviteten i planeringen. Genom att integrera internationell skatteplanering i ett tidigt skede kan andra alternativ och verksamhetsmodeller växa fram som är effektivare totalt sett.

  Med vår modell, Tax Efficient Supply Chain (TESCM), kan vi ofta upptäcka fördelar och möjligheter som inte skulle ha beaktats utan ett integrerat helhetsperspektiv på ett tidigt stadium.

  Kontaktperson: Mikael Hall, tfn +46 70 3189235

   Connect with us

Följ oss via sociala media, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.