Ochrana osobných údajov

 • Share

EY označuje globálnu organizáciu, a môže označovať jednu alebo viacero členských spoločností spoločnosti Ernst & Young Global Limited, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom.

Prevádzkovateľom, ktorý zhromažďuje a spracováva osobné údaje poskytnuté návštevníkom stránky ey.com (ďalej len „Naša stránka“), je členská spoločnosť EY v krajine návštevníka alebo iná členská spoločnosť EY, ktorej návštevník poskytol svoje osobné údaje.

Nižšie uvedené vyhlásenie je naše vyhlásenie o ochrane za globálnu organizáciu členských spoločností EY a ostatných subjektov v rámci EY. Sú tu uvedené postupy, ktoré dodržiavame, aby sme chránili súkromie všetkých návštevníkov Našej stránky.

V tomto vyhlásení osobné údaje znamenajú údaje, ktoré sa týkajú jednotlivca a ktoré identifikujú túto osobu buď priamo alebo nepriamo, ako je napríklad vaše meno alebo vaše kontaktné údaje.

 Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, kontaktujte nás alebo svojho zvyčajného zástupcu EY.

Zhromažďovanie, používanie, zverejňovanie, možnosť voľby
Na vaše používanie Našej stránky sa nevyžaduje registrácia. Ak ste len návštevníkom, nezhromažďujeme o vás žiadne osobné údaje, okrem obmedzeného rozsahu údajov prostredníctvom používania cookies, ktoré sú opísané nižšie. Môžu však nastať okolnosti, kedy sa rozhodnete zaregistrovať a dostávať od EY priebežné aktualizácie. V týchto prípadoch môže EY kontaktovať zaregistrované osoby za účelom  pozývania ich na špeciálne podujatia, poskytovania im informácií o našich službách, publikáciách a produktoch, alebo za účelom iných marketingových aktivít.

Môžete sa napríklad rozhodnúť zaregistrovať sa na nasledujúce účely:

 1. E-mailové upozornenia
  EY ponúka návštevníkom stránky e-mailové upozornenia, v ktorých posielame zaregistrovaným osobám aktualizácie, keď je na Našu stránku pridaná nová informácia. Ak sa rozhodnete prihlásiť na odber, budeme uchovávať vaše základné kontaktné údaje, ako je vaše meno a e-mailová adresa.
 2. Vyjadrenie záujmu pracovať pre EY
  Naša stránka vám umožní registrovať váš záujem o prácu u nás alebo podanie žiadosti o prijatie na inzerované voľné pracovné miesto. Bližšie informácie o nábore nových zamestnancov a potrebné informácie nájdete na Našej stránke v sekcii kariéra.
 3. Vysielanie Centra nápadov na internete (Thought Center Webcasts)
  Na sledovanie vysielania Centra nápadov EY na internete (živé alebo z archívu) sa vyžaduje registrácia. Pri registrácii môžete byť požiadaný o zadanie osobných údajov (meno, kontaktné údaje, atď.). Typ zhromažďovaných údajov môže byť rôzny. V čase registrácie vám bude položená otázka, či ste alebo nie ste klientom EY a či chcete byť informovaný o nadchádzajúcich vysielaniach Centra nápadov na internete prostredníctvom e-mailových upozornení.
  Vaše údaje sú potrebné na sledovanie akéhokoľvek vysielania. V čase registrácie môžete zaškrtnúť políčko automaticky sa prihlásiť, čo vám umožní automaticky sa prihlásiť po návrate do sekcie vysielanie Centra nápadov EY, ak použijete ten istý počítač. Údaje získané pri registrácii používame na účely interného výskumu a analýzy, čo nám pomáha porozumieť tomu, kto sleduje naše vysielania, a aby sme boli lepšie pripravení slúžiť vašim potrebám.
  Ak máte záujem o vysielanie Centra nápadov, ale nechcete poskytnúť žiadne osobné údaje, môžete si prečítať stručné informácie („zhrnutia vysielaní“) zverejnené na Našej stránke, ktoré si nevyžadujú registráciu.
 4. Prieskumy
  Prostredníctvom Našej stránky EY môže vykonávať prieskumy. Okrem názorov a spätnej väzby môžu byť účastníci prieskumov požiadaní o zadanie osobných údajov (meno, kontaktné údaje, atď.). Typ údajov zhromažďovaných v prieskumoch môže byť rôzny.
 5. Registrácia na účely správy nápadov (Thought leadership)
  EY môže príležitostne vyžadovať registráciu výmenou za nami spravované nápady: knihy, články, štúdie, správy, prieskumy, analýzy, brožúry, atď. Vaše osobné údaje sa môžu vyžadovať v registračných formulároch a typ údajov, zhromaždených od vás môže byť rôzny. EY si vyhradzuje právo distribuovať určité materiály o spravovaných nápadoch len tým, ktorí poskytnú požadované údaje.
 6. Registrácia na podujatia
  EY umožňuje registráciu na podujatia prostredníctvom Našej stránky alebo príležitostne aj cez webové stránky tretích strán. Osobné údaje sa môžu zhromažďovať prostredníctvom registračných formulárov na podujatia a typ zhromažďovaných údajov môže byť rôzny. EY môže zdieľať údaje z registrácie s tretími stranami v súvislosti s daným podujatím.
  Príklady „tretích strán“ zahŕňajú hotely, sponzorov, promotérov, organizátorov podujatí (vrátane prostredníctvom webových stránok tretích strán), hovorcov, diskutujúcich, atď. Skontrolujte si, prosím, údaje poskytnuté pri jednotlivých akciách, aby ste plne rozumeli, ako budú vaše údaje použité a uložené.
 7. Podnikateľ roka®
  EY prijíma nominácie do súťaže EY Podnikateľ roka prostredníctvom Našej stránky. Vyžadujú sa pritom osobné údaje nominovanej osoby vrátane finančných údajov a nominovaná osoba musí podpísať nominačný formulár. Nominačné formuláre sú poskytnuté sponzorom programu a nezávislým vnútroštátnym a regionálnym porotám na účely výberu podnikateľov, ktorí budú ocenení.
  Okrem toho môžu byť niektoré údaje z nominačných formulároch použité na výskum, vzdelávacie, alebo na akýkoľvek iný účel, ale totožnosť nominovanej osoby, ani identifikačné údaje spoločnosti nominovanej osoby neposkytneme žiadnej inej osobe ako sú sponzori, členovia porôt, a ich príslušným pridruženým osobám.
  Nominované osoby musia súhlasiť s týmto použitím údajov, aby mohli byť zaradení do procesu nominovania. Nominujúca osoba môže vo formulári uviesť svoje vlastné osobné údaje, tieto sa však nevyžadujú vždy. Ak sú údaje nominujúcej osoby poskytnuté, uplatňujú sa na ne rovnaké podmienky ako pre údaje o nominovanej osobe. Bližšie informácie nájdete v materiáloch súťaže EY Podnikateľ roka.
 8. EY Alumni (Absolventi EY)
  Všetky osobné údaje, ktoré absolvent poskytne EY, budú použité iba na udržanie kontaktu s týmto absolventom, a nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane bez výslovného súhlasu danej osoby.
 9. EY Client Portal (Portál klientov EY)
  Ak ste od svojej kontaktnej osoby EY dostali prístupové práva na Portál klientov EY, odporúčame vám, aby ste si prečítali celé oznámenie o ochrane osobných údajov v súvislosti s touto službou. Prístup k oznámeniu budete mať po prihlásení sa do Portálu klientov EY.

Informácie získané pri registrácii sú chránená pomocou technológie šifrovania, štandardnej pre dané odvetvie, ak sú posielané cez internet.

Keď sa zaregistrujete na Našu stránku, budú vaše osobné údaje uložené v našom systéme riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM). Údaje o registrujúcich, ktorí nie sú aktívni po dobu 18 mesiacov, budú z nášho systému CRM vymazané. Pozrite si, prosím, konkrétne zásady ochrany osobných údajov na Našej stránke v sekcii kariéra, na registračných stránkach na jednotlivé udalosti, na portáli EY Alumni, ako aj na Portáli klientov EY, kde nájdete platné lehoty uchovávania údajov pri týchto iniciatívach.

Ak ste sa rozhodli, že v budúcnosti nechcete dostávať publikácie EY, zostanú vaše kontaktné údaje na našom zozname používateľov odhlasujúcich odber, aby sa predišlo tomu, že v budúcnosti dostanete publikáciu EY.

Osobitné kategórie osobných údajov
EY úmyselne nezhromažďuje žiadne osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje) prostredníctvom Našej stránky, pokiaľ tak v určite krajine nie sme povinní urobiť v zmysle zákona, napríklad na účely náboru zamestnancov. Medzi citlivé osobné údaje patria: informácie o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom alebo filozofickom presvedčení, členstve v odborovej organizácii, spracovaní genetických alebo biometrických údajov na účely jednoznačnej identifikácie fyzickej osoby, informácie týkajúce sa zdravia, informácie týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby a v niektorých prípadoch aj čísla sociálneho zabezpečenia alebo finančné informácie.

Ochrana
EY sa snaží chrániť dôvernosť a bezpečnosť údajov, ktoré získa v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Prístup k týmto údajom je obmedzený a boli prijaté zásady a postupy na ochranu týchto údajov pred stratou, zneužitím a nevhodným zverejnením.

Poskytovanie údajov
EY môže poskytnúť vaše osobné údaje mimo EY:

 • ak ich poskytnutie je nevyhnutné na splnenie vašej požiadavky a zahŕňa organizáciu tretej strany, s ktorou má EY vzťah (pozri nižšie "Odkazy na stránky tretích strán"); alebo
 • keď nás o to výslovne požiadate vy, ako návštevník stránky; alebo
 • ako to vyžaduje súdny príkaz alebo iná právna alebo regulačná požiadavka; alebo

v prípade, ak zverejnenie súvisí s predajom alebo iným disponovaním so všetkými našimi podnikateľskými činnosťami alebo ich časťou.

Na prevádzkovanie Našej stránky môže EY využívať externých poskytovateľov služieb, napríklad na pomoc s informačnými technológiami, ako aj poskytovateľov ďalších administratívnych pomocných služieb.

Prenos osobných údajov
EY má komplexný globálny program na ochranu osobných údajov, ktorý obsahuje Záväzné Firemné Pravidlá schválené EÚ, ako aj certifikáciu podľa tzv. Štítu na Ochranu Osobných Údajov medzi EÚ a USA a Štítu na Ochranu Osobných Údajov medzi USA a Švajčiarskom spravovanom Ministerstvom obchodu USA. Na stránke Záväzné firemné pravidlá EY nájdete bližšie informácie o našich Záväzných Firemných Pravidlách;  a  Oznámenie o Štíte EY na Ochranu Osobných Údajov za účelom informácií ako je EY v súlade s programom Štítu Osobných Údajov. EY poskytne vaše osobné údaje len tretím stranám, ktoré sa písomne zaviazali zabezpečiť primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Kontrola vašich osobných údajov
EY nezhromažďuje, ani nekompiluje osobné údaje získané cez Našu stránku na účely ich šírenia alebo predaja externým subjektom na spotrebiteľské marketingové účely alebo na účely zasielania pošty v mene tretích strán.

Podľa zákona máte právo požadovať podrobné informácie o osobných údajoch, ktoré o vás máme. EY vám umožňuje aktualizovať vaše osobné údaje a zabezpečiť, aby boli presné. Ak kedykoľvek budete chcieť, aby EY opravila, zmazala alebo obmedzila spracovanie vašich osobných údajov, alebo ak by ste chceli potvrdenie, či EY spracováva vaše osobné údaje alebo nie, alebo získať prístup k vašim osobným údajom, uplatnite si svoje právo na prenosnosť údajov alebo právo odvolať súhlas so spracovaním údajov, prosím, kontaktujte nás.

Odkazy na stánky tretích strán
Dovoľujeme si vás upozorniť, že ey.com niekedy obsahuje odkazy na iné stránky, ktoré sa neriadia týmto vyhlásením o ochrane . Návštevníci Našej stránky môžu byť presmerovaní na stránky tretích strán, aby získali bližšie informácie, ako napríklad o našom riadení nápadov, o našich podujatiach, o sponzorovanom obsahu, o službách dodávateľov, na stránky štátnych subjektov, neziskových organizácií a na sociálne siete.

EY nerobí žiadne vyhlásenia, ani nedáva žiadne ubezpečenia o tom, ako sú vaše údaje uchovávané alebo používané na serveroch tretích strán. Odporúčame vám, aby ste si prečítali vyhlásenie o ochrane na stránke každej tretej strany, na ktorú je odkaz z Našej stránky, aby ste zistili, ako používa vaše osobné údaje.

Cookies a webové signály
Naša stránka využíva súbory cookies, webové signály a ďalšie webové technológie, ako je napríklad CAPTCHA, na zlepšenie fungovania Našej stránky a na zlepšenie výsledkov vyhľadávania. Niektoré sekcie Našej stránky využívajú cookies aj na to, aby sme vás lepšie poznali a mohli vám ponúknuť lepšie individuálne možnosti vyhľadávania.

Čo je cookie?
"Cookie" je technológia, ktorá Našej stránke umožňuje ukladať tzv. tokeny informácií (identifikátory) vo vašom prehliadači, ktoré využíva len Naša stránka, keď ste na Našej stránke. Cookies sa nepoužívajú na zistenie totožnosti nikoho, kto len navštívi Našu stránku. Cookies nám pomáhajú sledovať modely správania návštevníkov, aby sme mohli určiť preferované lokality a jazyk používateľov, aby sme ich mohli pri návšteve Našej stránky nasmerovať na domovskú stránku správnej krajiny.

Cookies sa využívajú aj inak. Napríklad v sekcii vysielanie Centra nápadov EY („sekcia vysielania“) sa používajú na zabezpečenie prístupu pre odberateľov, ktorí si pri registrácii zvolili funkciu automatického prihlásenia. Cookies sa používajú aj na prevenciu, aby účastníci on-line hlasovania pri prieskumoch verejnej mienky nehlasovali viac ako raz.

Na niektorých podstránkach Našej stránky sa cookies používajú na sledovanie vašich záujmov pri prehliadaní internetu, aby sme mohli relevantnejšie prispôsobiť reklamy určené pre vás, a aby sme pochopili, čo je pre vás dôležité.

Ako môžem zakázať cookies?
Ak si neželáte dostávať cookies z Našej stránky alebo zo sekcie vysielania, máte možnosť nastaviť prehliadač tak, aby vás upozornil, keď dostanete súbor cookie, takže sa môžete rozhodnúť, či ho prijmete alebo nie. Dovoľujeme si vás však upozorniť, že ak vo svojom prehliadači vypnete „cookies“, nebudete môcť plne využívať niektoré z Našich stránok. Napríklad nebudete môcť využívať automatické prihlasovanie a ďalšie personalizované funkcie v sekcii vysielania.

Aké cookies využívame?
Cookies využívané Našou stránkou vykonávajú štyri funkcie, ktoré sú klasifikované nižšie:

 1. Základné/nevyhnutne nutné cookies
  Niektoré cookies, ktoré využívame, sú nevyhnutné pre fungovanie Našej stránky. Napríklad na zapamätanie vašich prihlasovacích údajov do niektorých častí Našej stránky.
 2. Cookies na zlepšenie výsledkov
  Niektoré cookies nám pomáhajú zlepšiť výsledky a dizajn Našej stránky. To nám umožňuje merať koľkokrát bola stránka navštívená, či bola naša stránka navštívená prostredníctvom reklamy alebo iným spôsobom.
 3. Cookies na zabezpečenie funkčnosti
  Niektoré cookies nám pomáhajú zapamätať si vaše nastavenia, ktoré ste si zvolili, alebo pomôcť s ďalšími funkciami pri prehliadaní a využívaní Našej stránky. Pomáhajú nám zapamätať si, čo ste vybrali, takže pri vašej opätovnej návšteve si pamätáme vaše preferencie.
 4. Cookies umožňujúce zameranie sa na určitých návštevníkov a ich sledovanie
  Na niektorých podstránkach Našej stránky používame cookies, aby sme zistili, aké sú vaše záujmy pri prehliadaní internetu, aby sme vám mohli v budúcnosti poskytovať služby prispôsobené vašim záujmom. To nám počas rôznych reklamných kampaní pomáha posielať vám relevantné reklamy, z času na čas môžeme prezrieť aj stránky zúčastnených tretích strán.

Tieto cookies zhromažďujú informácie týkajúce sa vašej návštevy, kde ste sa dostali k reklame EY, akú reklamu ste videli, či ste sa na Našu stránku dostali priamo alebo nepriamo, zariadenie, ktoré ste použili pri návšteve Našej stránky a čo ste si z našej stránky stiahli. Tieto informácie sa zhromažďujú anonymne prostredníctvom externých dodávateľov.

Okrem toho využívame súbory cookies na niektorých podstránkach Našej stránky na komunikáciu s externými dodávateľmi údajov s cieľom extrapolovať vaše digitálne správanie. To nám pomáha pochopiť vaše záujmy a presmerovať na vás relevantnejšie reklamy v budúcnosti. Informácie, ktoré dostávame, sú súhrnné a anonymné, ale obsahujú aj štatistiky, ako napríklad štatistky o demografii, online správaní, o záujme o produkty a o životnom štýle. Cookies umožňujúce zameranie sa na určitých návštevníkov a ich sledovanie poskytujú externí dodávatelia. Ak by ste potrebovali bližšie informácie o našich dodávateľoch a o tom, ako tieto súbory cookie fungujú, môžete sa na nás obrátiť.

Čo sú webové signály?
EY občas zverejňuje reklamy na webových stránkach tretích strán. V rámci našej snahy sledovať úspech našich reklamných kampaní môžeme občas používať technológie na identifikáciu návštevníkov, ako sú napríklad „webové signály“ alebo „akčné tagy“, ktoré počítajú návštevníkov, ktorí navštívili Našu stránku potom, ako si pozreli bannerovú reklamu EY na webovej stránke tretej strany. Nepoužívame túto technológiu na získane prístupu k osobným údajom a slúži len na zostavovanie súhrnných štatistík o návštevníkoch, ktorí navštívili Našu stránku, na účely posúdenia účinnosti našich reklám.

Tým, že prejdete na Našu stránku, súhlasíte s tým, že môžeme poslať súbor cookie a webový signál do vášho počítača alebo zariadenia. Ak si neželáte dostávať súbory cookies alebo webové signály, mali by ste prestať používať Našu stránku alebo si upraviť vaše nastavenie prehliadania.

Sociálne siete
Možno budete chcieť prispievať do rôznych blogov, fór, internetových encyklopédií a ďalších sociálnych sietí hosťovaných EY („Platformy sociálnych sietí“), ktoré sme vám sprístupnili. Hlavným cieľom týchto Platforiem sociálnych sietí je uľahčiť a umožniť vám zdieľať obsah. EY však nenesie zodpovednosť, ak na Platformách sociálnych sietí zdieľate osobné údaje, ktoré sú následne použité alebo zneužité alebo inak privlastnené iný používateľom.

EY môže tiež uvádzať odkazy na iné platformy sociálnych sietí spravované na samostatných serveroch jednotlivcami alebo organizáciami, nad ktorými EY nemá žiadnu kontrolu. EY nerobí žiadne vyhlásenia, ani nedáva žiadne ubezpečenia týkajúce sa akýchkoľvek iných aspektov informácií nachádzajúcich sa na týchto serveroch.

Odkaz na webovú stránku tretej strany nemôže byť chápaný ako odporúčanie produktov a služieb tretej strany alebo EY zo strany EY alebo tretej strany. EY nerobí žiadne vyhlásenia, ani nedáva žiadne ubezpečenia o tom, ako sú údaje o používateľoch uchovávané alebo používané na serveroch tretích strán. Odporúčame, aby ste si prečítali vyhlásenie o ochrane na stránke každej tretej strany, na ktorú je odkaz z Našej stránky, aby ste zistili, ako používa vaše osobné údaje.

Deti
Táto webová stránka (Naša stránka) nie je určená pre deti. Chápeme význam ochrany informácií  o deťoch, a to najmä v on-line prostredí, a nebudeme vedome zbierať, ani uchovávať informácie o deťoch.

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane
EY môže toto vyhlásenie o ochrane podľa potreby meniť. Ak budú vykonané zmeny vyhlásenia, upozorňujeme, že môže trvať do 30 pracovných dní, kým budú implementované nové zásady ochrany. Pravidelne kontrolujte túto stránku, ak chcete monitorovať zmeny.

Odhlásenie sa z odberu
EY vám poskytuje možnosť voľby pokiaľ ide o zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov. Ak ste sa registrovali na odber akýchkoľvek aktualizácií súvisiacich s EY cez stránku ey.com a neželáte si dostávať v budúcnosti ďalšie e-maily, prosím, navštívte našu stránku na odhlásenie sa z odberu v aplikácii, do ktorej ste sa zaregistrovali.

Sťažnosti
Ak máte obavy, že EY porušila právnu úpravu ochrany osobných údajov alebo akýkoľvek iný predpis, môžete sa obrátiť na svojho zvyčajného miestneho zástupcu EY alebo EY Global Zodpovednú osobu, Úrad hlavného právneho radcu, 6 More London Place, Londýn, SE1 2DA, Spojené kráľovstvo. EY Zodpovedná osoba preskúma vašu sťažnosť a poskytne vám informácie ako bude vaša sťažnosť vybavená.

Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým EY vyriešila vašu sťažnosť, máte právo podať sťažnosť orgánu ochrany osobných údajov vo vašej krajine. Môžete sa tiež obrátiť na súd s príslušnou jurisdikciou.

Kontaktujte nás
Ak máte otázky, alebo ak nemáte pocit, že toto vyhlásenie o ochrane odstránilo vaše obavy, obráťte sa priamo na nás alebo prostredníctvom vášho zvyčajného zástupcu EY.