Podnikové poradenstvo

 • Share

Zvyšovanie výkonnosti

Ako dosahujete rast výkonnosti vášho podniku?

Každý podnik musí sústavne zlepšovať svoj výkon a túto dosiahnutú úroveň zlepšenia aj zachovať. Náš tím skúsených odborníkov má tie najlepšie predpoklady, aby vám aj v súčasných zložitých ekonomických podmienkach pomohol tento cieľ splniť.

Naše poradenské služby zamerané na finančnú funkciu, zákazníkov a dodávateľsko-odberateľský reťazec vám pomôžu výrazne a sústavne zlepšovať hospodárske výsledky vašej spoločnosti.

Finančná funkcia

Vďaka našim bohatým skúsenostiam a multidisciplinárnemu prístupu vám pomôžeme efektívne zrealizovať tieto projekty:

 • Transformácia prevádzkového modelu finančnej funkcie
 • Návrh a riadenie outsourcingu alebo offshoringu finančnej funkcie a centier spoločných služieb
 • Zefektívnenie rámca na riadenie výkonnosti
 • Návrh a implementácia finančných systémov
 • Plánovanie a implementácia podnikových systémov riadenia nákladov

Zákazníci

Podniky si uvedomujú, že získanie a udržanie kľúčových zákazníkov, ako aj budovanie prospešných zákazníckych vzťahov je v dnešnom svete nevyhnutnosťou.

Naši odborníci vám pomôžu v týchto oblastiach:

 • Návrh a realizácia trhovej a zákazníckej stratégie
 • Návrh a implementácia efektívnej metodiky na analýzu údajov o zákazníkoch, ktorá vám umožní mapovať a predvídať ich potreby
 • Návrh cenovej, propagačnej, distribučnej a produktovej stratégie zabezpečujúcej zvýšenie marže a zisku
 • Zabezpečenie kvalitnejšieho riadenia služieb poskytovaných zákazníkom
 • Zvýšenie výkonnosti marketingu a predaja
 • Optimalizácia a zrýchlenie procesov v oblasti inkasa pohľadávok

Dodávateľsko-odberateľský reťazec

Dodávateľsko-odberateľský reťazec je výrazný faktor, ktorého úroveň často odlišuje úspešné spoločnosti od tých ostatných. Popredné svetové korporácie sa čoraz viac snažia zefektívniť výkon svojich dodávateľsko-odberateľských reťazcov, aby si zabezpečili nižšie náklady, vyššie príjmy a najmä zvýšenie hodnoty pre akcionárov a prínosu pre zákazníkov.

S klientmi spolupracujeme – od návrhu stratégie až po realizáciu – na projektoch, ktorých cieľom je:

 • prostredníctvom efektívnych nástrojov na analýzu údajov zmapovať aktuálny stav dodávateľsko-odberateľského reťazca,
 • transformovať globálne dodávateľsko-odberateľské reťazce pri použití interdisciplinárneho prístupu pokrývajúceho prevádzkové a daňové aspekty a problematiku riadenia rizík,
 • preveriť a skvalitniť zásobovacie funkcie a súvisiace riziká,
 • skvalitniť dodávateľsko-odberateľské reťazce a infraštruktúru klienta na rozvíjajúcich sa trhoch s cieľom zabezpečiť podiel na týchto nových trhoch a zvýšiť na nich tržby,
 • integrovať aspekty týkajúce sa životného prostredia, trvale udržateľného rozvoja a obmedzenia emisií skleníkových plynov do koncových dodávateľsko-odberateľských reťazcov,
 • poskytnúť klientom prostredníctvom našich skúsených, odvetvovo špecializovaných odborníkov poradenstvo zamerané na špecifiká dodávateľsko-odberateľských reťazcov v rôznych ekonomických odvetviach. 

Výhodou našich poradenských služieb je, že sa náš odborný potenciál v oblasti zvyšovania výkonnosti môže pri realizácii konkrétnych poradenských projektov oprieť o naše znalosti, zručnosti a skúsenosti s prevádzkovým a projektovým riadením a riadením zmien. Naši poradcovia sa špecializujú na tieto štyri kľúčové kompetencie:

 • zmeny v oblasti ľudských zdrojov a organizačné zmeny,
 • poradenstvo v oblasti IT,
 • strategické riadenie,
 • projektové riadenie.
morning dew on foliage

Zlučovanie podnikateľských rizík s rizikami v oblasti IT

Riadiť riziká v oblasti IT dnes v skutočnosti znamená riadiť podnikateľské riziká, ktorým je daný podnik vystavený. Poradíme vám, akým spôsobom by mohla vaša spoločnosť minimalizovať riziká v oblasti IT.