Dane

Pomôžeme vám úspešne zvládnuť všetky daňové úskalia

Dramatický ekonomický vývoj posledných niekoľkých rokov sa výrazne premieta aj do oblasti daní – daňové prostredie sa rýchlo mení a stáva sa čoraz zložitejším. Pomôžeme vám držať krok s týmito zmenami a úspešne ich zvládnuť.
 

Vlády sa snažia nájsť optimálnu rovnováhu medzi daňovými príjmami – to znamená aj daňovým zaťažením svojich subjektov – a atraktívnosťou svojej krajiny pre pracovnú silu a kapitál. Aj daňové správy musia nevyhnutne reagovať na súčasné náročné ekonomické podmienky, preto čiastočne menia svoju stratégiu boja proti daňovým únikom a zameriavajú sa na nové oblasti.
A podnikateľská sféra zápasí s tým, ako riadne plniť všetky daňové povinnosti a súčasne vytvárať pridanú hodnotu.


Spolupráca s našou spoločnosťou vám umožní efektívne riešiť všetky problémy, ktoré sa v daňovom prostredí objavujú, vrátane nasledujúcich:


 • Ako využiť globálne možnosti v oblasti zostavovania daňových priznaní a finančných výkazov

  Dnes je ešte stále bežná prax, že zodpovednosť za vypracovanie daňových priznaní a finančných výkazov majú v rámci spoločnosti rôzne, vzájomne nespolupracujúce útvary. Výsledky takého organizačného usporiadania nie sú optimálne, a ako ukázal náš nedávny prieskum, tento prístup bude treba prehodnotiť.


  Súčasné náročné podmienky, keď vznikajú nové ekonomické modely, transformuje sa finančná funkcia a prijímajú sa čoraz zložitejšie zákony a iné predpisy, prinášajú so sebou novú príležitosť optimalizovať a skvalitniť procesy v tejto oblasti, a tak prispieť k zníženiu súvisiacich rizík a zvýšeniu výkonnosti.

  Čo znamená Global Compliance & Reporting?

  Anglický výraz Global Compliance & Reporting (GCR) súhrnne označuje kľúčové procesy finančnej a daňovej funkcie, ktoré zabezpečujú zostavenie štatutárnych účtovných závierok
  a spracovanie daňových priznaní v súlade s predpismi všetkých relevantných krajín. Ide o procesy v týchto oblastiach:

  • štatutárne účtovníctvo a vykazovanie,
  • daňové účtovníctvo,
  • daň z príjmov,
  • nepriame dane,
  • riadenie a kontrola uvedených procesov.


  Procesy GCR sú jadrom širšieho komplexu procesov označovaných ako R2R (record-to-report), čo sú procesy zabezpečované finančným a daňovým oddelením, ktoré slúžia na zachytenie, spracovanie a archiváciu informácií nevyhnutných na účely finančného a daňového účtovníctva a vykazovania. Každá zmena procesov R2R a súvisiacich informácií, finančných systémov, rolí a zodpovedností má bezprostredný vplyv aj na procesy GCR.
   

  Riziká rastú

  Riziká v oblasti GCR sa najmä v poslednom čase zvyšujú. V mnohých krajinách sa sprísňuje daňová legislatíva a správcovia dane prichádzajú s novými opatreniami zameranými na výber daní, okrem iného v čoraz väčšej miere spolupracujú so svojimi zahraničnými kolegami a navzájom si odovzdávajú informácie o daňových subjektoch. Navyše nedávna globálna finančná kríza prinútila mnohé spoločnosti reštrukturalizovať finančnú funkciu a jej prevádzkový model, aby si zachovali konkurencieschopnosť a využívali príležitostí pre ďalší rast.

  Naša správa nazvaná Seizing the opportunity in Global Compliance and Reporting podrobnejšie analyzuje zásadné zmeny, ku ktorým dochádza v súvislosti so snahou nadnárodných spoločností optimálne zabezpečiť globálne povinnosti v oblasti finančného vykazovania a daňové povinnosti.


  Naša prípadová štúdia opisuje, ako klientom pomáhame efektívne využívať externých poskytovateľov týchto služieb.

  S nami nové požiadavky na GCR zvládnete

  Rýchly vývoj účtovnej a daňovej legislatívy aj ďalších predpisov dnes kladie na daňovú a finančnú funkciu organizácie oveľa väčšie nároky ako v minulosti. Čo robí vaša spoločnosť pre posilnenie vnútornej kontroly, efektívnejšie riadenie rizík a zvýšenie produktivity týchto funkcií, aby boli pre ňu skutočným prínosom?


  Naše poradenské služby stavajú na znalostiach a skúsenostiach rozsiahlej globálnej siete daňových a účtovných špecialistov, prepracovanej metodike a efektívnych nástrojoch.


  Prečítajte si viac o tom, ako vám pomôžeme zvládnuť náročné požiadavky meniaceho sa daňového prostredia.

  Súvisiace odkazy

   

   Zostaňte s nami
v kontakte

Zostaňte s nami v kontakte prostredníctvom sociálnych médií, e-mailových upozornení či webových relácií.

EY Daňové a právne novinky

EY Daňové a právne novinky sú spravodaj obsahujúci informácie o aktuálnych zmenách v daňovej a účtovnej legislatíve Slovenskej republiky. Taktiež v ňom nájdete relevantné aktuality z právneho odvetvia. Tento spravodaj pre Vás pripravujú naši odborníci s cieľom včas Vás informovať o aktuálnych zmenách, aby ste sa mohli pripraviť na ich prípadné dôsledky.

Daňové poradenstvo pre farmaceutické odvetvie

Na tejto stránke Vám EY prináša aktuálne informácie týkajúce sa daňového poradenstva exkluzívne pre farmaceutické odvetvie.

Externé mzdové služby

EY Slovensko poskytuje tiež externé mzdové služby.

EY - Tax Insights: the rising importance of tax talent

Tax Insights: rastúci význam talentu v oblasti daní

V našom najnovšom vydaní spravodajcu Tax Insights si prečítajte, ako popredné spoločnosti pristupujú k náboru nových zamestnancov a rozvoju ich talentu v oblasti daní. Okrem iného pochopíte, akou celosvetovou transformáciou oblasť daní práve prechádza.