Dane

 • Share

Právne služby

V spoločnosti EY poskytujeme komplexné právne poradenstvo súvisiace s napĺňaním obchodných cieľov našich klientov. Naši právnici disponujú znalosťami a bohatými skúsenosťami nielen z tradičných odvetví práva, ale rozumejú aj čoraz zložitejším daňovým, finančným či regulatórnym problémom súčasnej globálnej ekonomiky.


Poskytujeme ucelené usmernenia pri strategických obchodných rozhodnutiach, ktoré dokážu zvýšiť efektivitu a zároveň znížiť náklady na právne služby. Predpokladom dosiahnutia úspechu v turbulentnom podnikateľskom prostredí je prístup ku kvalitnému právnemu poradenstvu, ktorému možno dôverovať.


Ako súčasť nášho trvalého záväzku poskytovať klientom služby najvyššej kvality ponúkame právne služby nielen lokálne, ale v rámci celého sveta. Naši právnici úzko spolupracujú s ostatnými expertmi EY z daňového, transakčného a podnikového poradenstva a z auditu, pričom využívajú potenciál celosvetovej siete EY. Náš tím právnikov v bratislavskej kancelárii poskytuje služby v anglickom, nemeckom a slovenskom jazyku.


Multidisciplinárny prístup


EY poskytuje klientom právne služby v širokom spektre právnych odvetví. Na rozdiel od tradičných advokátskych kancelárií EY pristupuje k spolupráci s klientmi odlišne. Poskytuje právne služby tak, aby preklenula medzeru medzi obchodnými a právnymi poradcami. Naši právnici úzko spolupracujú s ostatnými odborníkmi EY z daňového a iných oddelení, aby poskytovali kvalifikované a komplexné služby podľa konkrétnych potrieb podnikania svojich klientov.

 

EY Graphics 
 

OBLASTI PRAXE
 

Korporátne a obchodné právo

 • zakladanie obchodných spoločností
 • korporátne zmeny týkajúce sa obchodných spoločností vrátane zmien základného imania, príprava akcionárskych zmlúv
 • príprava zakladateľských dokumentov obchodných spoločností a ich zmien, asistencia pri vyhotovovaní dokumentácie súvisiacej s rozhodovaním štatutárneho orgánu, akcionárov či dozornej rady
 • korporátne a obchodné zmluvy
 • likvidácie obchodných spoločností, konkurzné a reštrukturalizačné konania

Fúzie, akvizície a transakcie v oblasti súkromného kapitálu

 • širokospektrálna právna podpora pri tuzemských a cezhraničných zlúčeniach a rozdeleniach vrátane právneho auditu, prípravy transakčnej dokumentácie a podpory pri transakčných rokovaniach a uzatváraní transakcií
 • poradenské služby jedného kontaktného miesta (one stop shop) pri rôznych transakciách, využívajúc odbornosť EY v oblasti finančného, podnikového a daňového poradenstva
 • transakčné služby v oblasti súkromného kapitálu

Bankové a finančné právo

 • regulačné záležitosti v oblasti financií vrátane zakladania regulovaných subjektov (napr. finančné inštitúcie, investičné fondy a správcovia fondov) a podpora pri získavaní príslušných povolení
 • bilaterálne a syndikované úverové zmluvy – poskytovanie poradenstva veriteľom aj dlžníkom
 • záležitosti týkajúce sa finančnej reštrukturalizácie

Pracovné právo

 • poradenstvo v pracovnoprávnej oblasti – príprava a negociácia pracovných zmlúv, poradenstvo pri ukončovaní pracovných pomerov, vrátane otázok odstupného
 • poradenstvo v oblasti cezhraničného vysielania zamestnancov
 • oblasť výhod a odmien vrátane plánov zamestnaneckých benefitov a motivačných plánov

Súdne spory

 • zastupovanie klientov v súdnych a správnych konaniach (so zameraním na konania týkajúce sa sporov v daňovej oblasti)

Právo v oblasti nehnuteľností

 • nadobúdanie, prenájom a predaj nehnuteľností
 • právna podpora pri tzv. investíciách na zelenej lúke a projektoch v oblasti výstavby nehnuteľností

Duševné vlastníctvo

 • právna pomoc v oblasti patentovej ochrany a práv duševného vlastníctva

 Digitálne právo

 • poradenstvo v oblasti práva informačných technológií, ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti
 • príprava tzv. gap analýz týkajúca sa operácií s osobnými údajmi, identifikácia životného cyklu osobných údajov a príprava príslušnej dokumentácie poradenstvo v oblasti e-commerce – napr. príprava všeobecných obchodných podmienok, pravidiel používania a politiky spracúvania osobných údajov
 • príprava a posúdenie softvérových zmlúv, vykonávanie právnych auditov v oblasti duševného vlastníctva

Rodinné podnikanie
 

 • komplexné právne poradenstvo rodinným podnikom
 • návrh a implementácia riešení na zabezpečenie chodu firmy a zachovanie jej hodnoty aj v krízových situáciách
 • návrh a implementácia riešení na odovzdanie firmy nástupcom, spravodlivé vysporiadanie potomkov a minimalizácia sporov
 • asistencia pri odchode z vedenia firmy, presune rodinného majetku, prevode firmy alebo jej časti

 

 
Kontaktujte nás

 

EY - Robert Kovacik

 
Róbert Kováčik
partner
+421 2 3333 9262

 


GDPR: Ste pripravení?

EY vám prináša stručný prehľad, ktorý vám odpovie na nasledujúce otázky:

 • Aké sú kľúčové zmeny, ktoré GDPR prinesie?
 • Ako sa na tieto zmeny pripraviť?
 • Ako vám môže pomôcť EY?

Stiahnite si nami vypracovaný materiál s podrobnosťami:

SK verzia (pdf, 514kb) / EN version (pdf, 512kb)

EY Daňové a právne novinky

EY Daňové a právne novinky sú spravodaj obsahujúci informácie o aktuálnych zmenách v daňovej a účtovnej legislatíve Slovenskej republiky. Taktiež v ňom nájdete relevantné aktuality z právneho odvetvia. Tento spravodaj pre Vás pripravujú naši odborníci s cieľom včas Vás informovať o aktuálnych zmenách, aby ste sa mohli pripraviť na ich prípadné dôsledky.

Advokátska kancelária EY Law v súťaži Právnická firma roka 2017 získala ocenenie „odporúčaná“ kancelária v nasledujúcich kategóriách:

Fúzie a akvizície

Daňové právo

Telekomunikácie, právo informačných technológií

 


Predchádzajúce ocenenia

V súťaži Právnická firma roka 2016 EY Law získala ocenenie „odporúčaná“ kancelária v kategórii:

Daňové právo