Transakcie

Riadenie kapitálu a transakcií v súčasnom neustále sa meniacom svete

 

EY - Can geopolitical uncertainty and record M&A coexist?

Viac fúzií a akvizícií napriek geopolitickej neistote?

Hoci politická neistota pretrváva, podľa nášho prieskumu 16. Global Capital Confidence Barometer spoločnosti dávajú „zelenú“ transakciám v snahe dosiahnuť vyšší rast.

EY - Using divestments to capitalize on disruption

Ako prostredníctvom divestícií vyťažiť z obdobia prevratných zmien maximum

Bezprecedentná geopolitická neistota a technologické zmeny spôsobujú, že význam portfóliovej a divestičnej stratégie stále rastie. Aké postupy je pri tom najlepšie zvoliť si prečítajte v najnovšom vydaní našej štúdie Global Divestment Study.


 

Váhate s rozhodnutím, ktoré sa týka strategického riadenia kapitálu a transakcií, pretože v súčasných náročných ekonomických podmienkach nemáte dosť spoľahlivých informácií? Vďaka našim poradenským službám sa dokážete kompetentne rozhodnúť.

Vaše kapitálové potreby sú podstatou našej stratégie riadenia kapitálu (Capital Agenda) zameranej na problematiku, ktorá je pre vás najdôležitejšia:

 

EY - The Capital Agenda - Raising EY - The Capital Agenda - Investing
EY - The Capital Agenda - Preserving EY - The Capital Agenda - Optimizing

 

Získavanie kapitálu

V dobrých a najmä v zlých časoch platí, že budúci rast a prosperita spoločnosti závisí od toho, ako rýchlo a efektívne dokáže získať nový kapitál buď z vlastných, alebo z cudzích zdrojov.

Nech už je motivácia na získanie kapitálu akákoľvek, spoločnosti dokážu byť efektívnejšie v získavaní nových finančných prostriedkov, ak plánujú vopred. Mali by vedieť, ako a kde získať potrebný kapitál.

Spoločnosti by sa mali orientovať najmä na:

 • navýšenie finančných prostriedkov (vlastného a cudzieho kapitálu): prostredníctvom pripravenosti na primárnu verejnú ponuku akcií (IPO), využitia prednostných práv na upísanie akcií, private equity (PE), tzv. „private placement” a kapitálových trhov,
 • optimalizáciu štruktúr financovania,
 • predaj častí podniku a majetku,
 • projekty v oblasti infraštruktúry,
 • efektívne transakčné štruktúry z hľadiska nákladov a daní.

Pozrite sa, ako vám v tomto smere dokážeme pomôcť.

×

Investovanie kapitálu

Investori sa čoraz častejšie pýtajú vedenia podniku na dôvody. Zaujíma ich, prečo spoločnosť realizovala práve takúto a nie inú transakciu, prečo práve teraz a za túto cenu.

Vedenie spoločnosti musí pri realizácii transakcií riešiť celý rad zložitých záležitostí a nájsť optimálnu rovnováhu medzi často protichodnými záujmami jednotlivých zainteresovaných strán.

Spoločnosti by sa mali zamerať najmä na:

 • akvizície a aliancie,
 • plánovanie a štruktúrovanie transakcií s cieľom optimalizovať ich návratnosť pre všetky zainteresované strany,
 • predinvestičné previerky (due diligence) zamerané na zmiernenie rizík a zvýšenie prínosu transakcie,
 • oceňovanie majetku,
 • efektívne transakčné štruktúry z hľadiska nákladov a daní.

Pozrite sa, ako vám v tomto smere dokážeme pomôcť.

×

Zabezpečenie kapitálu

Každý podnik by mal sústavne vyhodnocovať potenciálny vplyv neustále sa meniacich trhových podmienok na výkonnosť svojich prevádzkových činností a svoj kapitál. Dokonca aj v období hospodárskeho oživenia sa môže ľahko stať, že ekonomická situácia podniku nie je ani zďaleka taká stabilná, ako si jeho vedenie myslí.

Aby si spoločnosti udržali kapitál, musia stále dôkladne skúmať svoje existujúce stratégie, trhy a aktíva a pasíva súvahy s cieľom prehodnotiť svoje silné a slabé stránky.

Spoločnosti by sa mali orientovať najmä na:

 • stresové situácie a stavy núdze – napr. problémy s likviditou a revitalizačný plán,
 • analýzu vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi,
 • zabezpečenie daňových pohľadávok a minimalizáciu súvisiacich nákladov,
 • refinancovanie a reštrukturalizáciu vlastného a cudzieho kapitálu a iných zmluvných záväzkov,
 • vzťahy s akcionármi, veriteľmi, potenciálnymi investormi, zamestnancami, regulačnými orgánmi atď.,
 • riešenie sporov.

Pozrite sa, ako vám v tomto smere dokážeme pomôcť.

×

Optimalizácia kapitálu

Súčasné ekonomické prostredie núti podniky objektívne vyhodnocovať svoju finančnú spôsobilosť.

Previerka prevádzkových činností však v takomto prípade nestačí. Spoločnosti by mali nestranne posudzovať celú podnikateľskú stratégiu a mieru jej zosúladenia.

Spoločnosti by sa mali orientovať najmä na:

 • optimalizáciu portfólia aktív,
 • využitie synergického efektu a efektívnu integráciu,
 • optimalizáciu pracovného kapitálu a zvýšenie likvidity,
 • optimalizáciu kapitálovej štruktúry,
 • optimalizáciu daňových štruktúr a podnikovej organizačnej štruktúry.

Pozrite sa, ako vám v tomto smere dokážeme pomôcť.

×

 
  Zostaňte s nami
  v kontakte

  Zostaňte s nami v kontakte prostredníctvom sociálnych médií, e-mailových upozornení či webových relácií.

  Watch: Buy or build - how to win in a digital world?

  EY - Watch: Buy or build - how to win in a digital world?

  EY - Does seizing competitive advantage mean deals take center stage?

  Viac fúzií a akvizícií napriek geopolitickej neistote?

  Hoci politická neistota pretrváva, podľa nášho prieskumu 16. Global Capital Confidence Barometer spoločnosti dávajú „zelenú“ transakciám v snahe dosiahnuť vyšší rast.

  M&A Barometer 2016 Slovenská republika

  Stiahnuť dokument