• Share

Nieuws voor de overheid

Forum

Stimulansen voor onderzoek en ontwikkeling bij publieke organisaties

EY - Stimulansen voor onderzoek en ontwikkeling bij publieke organisaties

Op de Europese top van Lissabon in maart 2000 bepaalden de regeringsleiders van de Europese Unie dat de EU eerst tegen 2010, later tegen 2020 als gevolg van de EU 2020-strategie, de meest concurrerende economie van de wereld moest worden. Om dit doel te bereiken besliste de Europese Raad van Barcelona dat elk land tegen dan 3% van het bruto binnenlands product moet besteden aan binnenlandse investeringen voor onderzoek en ontwikkeling. Deze doelstelling werd verdeeld tussen de overheid (1%) en de privésector (2%).

België wenst zich als een kenniseconomie te profileren, met focus op innovatie, onderzoek en ontwikkeling en de opbouw van knowhow en intellectuele ontwikkeling. De Belgische regering nam daarom op elk beleidsniveau, zowel federaal als in de deelgebieden, al talrijke maatregelen om de groei aan investeringen in onderzoek en ontwikkeling te bevorderen. Zij gebruikt vooral fiscale en parafiscale steunmaatregelen om onderzoek en ontwikkeling te stimuleren.

Vermindering van de loonkost

Op het fiscale domein voerde zij sinds 2002 een reeks maatregelen in ten gunste van onderzoekers die hoofdzakelijk in de openbare sector werkzaam zijn. Het gaat onder meer om een vermindering van de loonkost van onderzoekers in publieke overheidsinstanties via een gedeeltelijke vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Op deze manier grijpt de overheid drastisch in op de loonkosten van onderzoek in België en op de concurrentiekracht ervan.

Voorwaarden fiscaal gunstregime

De maatregel is bijzonder interessant en eenvoudig. De werkgever geniet vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ten belope van maximaal 80%. De voorwaarden voor het fiscale gunstregime zijn beperkt. Om als onderzoeker in aanmerking te kunnen komen, dient de werknemer in de regel over een erkend master- of gelijkwaardig diploma te beschikken. Verder moet hij betrokken zijn bij fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

Deze begrippen zijn duidelijk en ruim omschreven in de wet. Ook ontwikkelingen op het gebied van software kunnen in aanmerking komen. Naast beide voorwaarden – diploma en de aard van de onderzoeksactiviteiten – is er sinds enkele jaren een eenmalige aanmeldingsplicht bij de Programmatorische dienst Wetenschapsbeleid. Deze dienst neemt kennis van alle onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten en -programma’s en doet desgevallend uitspraak over de kwalificatie ervan.

Ook voor bachelors

Toen de wet pas van kracht was, werden bepaalde overheids- en publieke instanties ten onrechte uitgesloten van de maatregel. Een fiscale circulaire en een frequently asked questions uit 2015 gaf definitief uitsluitsel omtrent het toepassingsgebied. In het recente zomerakkoord heeft de Belgische regering de maatregel verder uitgebreid. Zo zullen vanaf 2018 ook werknemers met een bachelordiploma in aanmerking kunnen komen, mits aan enkele bijkomende voorwaarden is voldaan. Gelet op deze wijzigingen kunnen werkgevers hun situatie het best eens herbekijken.

Meer informatie? Contacteer

Hendrik Serruys
+32 3 270 1468