The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Kosten-batenanalyse EY ondersteunt OVAM bij ontwikkeling asbestbeleid

De Vlaamse regering besliste in 2014 om een asbestafbouwbeleid in te voeren. Welk type beleid is hiervoor het meest geschikt? Welke kosten en welke voordelen zijn eraan verbonden?

Om op deze vragen een onderbouwd antwoord te bieden, werkte de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) samen met EY.

Contact

EY - Toon Borghgraef

Toon Borghgraef
Senior consultant Climate Change and Sustainability Services
+32 (0)474 27 98 87
LinkedIn logo

EY - Maarten Dubois

Maarten Dubois
Executive director Climate Change and Sustainability Services
+32 (0)475 84 00 98
LinkedIn logo

OVAM geeft als overheidsdienst onder meer richting aan het Vlaams beleid rond afval. Daaronder valt ook het uitstippelen van een efficiënte aanpak voor de afbouw van asbest in Vlaanderen.

Tijdens de twintigste eeuw werd asbest op grote schaal in producten en gebouwen verwerkt. Ondertussen is iedereen zich echter van de gezondheidsrisico’s bewust. Welk afbouwbeleid voert men best om deze maatschappelijk relevante uitdaging aan te gaan?

Gefundeerde reguleringsimpactanalyse

Ter voorbereiding van de nieuwe beleidsmaatregel stelde EY eerst een uitgebreide reguleringsimpactanalyse (RIA) samen. Daarvoor bracht EY samen met OVAM de positieve en negatieve effecten van de verschillende beleidsopties in kaart en onderzocht welk scenario het meest geschikt is en waarom.

Het uitgebreide rapport analyseerde drie scenario’s:

  • de huidige situatie verderzetten zonder asbestafbouwbeleid
  • Vlaanderen asbestvrij maken
  • Vlaanderen asbestveilig maken, wat betekent dat men enkel asbest verwijdert afhankelijk van de staat waarin het asbest zich bevindt

Beleid met de grootste gezondheidsimpact

EY werkte vervolgens in nauwe samenwerking met OVAM een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uit voor alle scenario’s. Naast een kostenraming werden de positieve effecten op onder andere de bevolkingsgezondheid, de waarde van vernieuwde materialen en een daling van de algemene medische kosten ingeschat.

EY baseerde zich daarvoor op academische bronnen en officiële cijfers, zoals van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het derde scenario bleek maatschappelijk het meest gunstige, omdat men een groot deel van de gezondheidswinsten realiseert en de kosten voor asbestverwijdering beperkt tot risicovolle materialen.

De onafhankelijke en onderbouwde analyse van EY vormde uiteindelijk de basis voor de meest optimale beleidsmaatregelen op maatschappelijk vlak. In 2018 gaf de Vlaamse regering haar goedkeuring voor een actieplan om Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken door:

  • asbestinventarisatie tegen 2032
  • versnelde verwijdering van risicovolle asbesttoepassingen tegen 2034 en 2040
  • ondersteuning van asbestverwijdering

De maatschappelijke kosten-batenanalyse van EY toont aan dat een beleid om Vlaanderen asbestveilig te maken zo’n 2.000 vroegtijdige overlijdens kan voorkomen gedurende een periode van 50 jaar.

Relevante ondersteunende beleidsinstrumenten

OVAM en EY werkten samen ook ondersteunende maatregelen uit om het nieuwe asbestbeleid te versterken en het nodige draagvlak te creëren. EY ging hiervoor na welk type beleidsinstrumenten het meest geschikt is voor bedrijven en particulieren en wat de beste manier is om ze te implementeren.

Zo worden onder meer de verwijderingskosten voor asbest opgenomen in bestaande renovatiesubsidies en premies voor gebouwen. OVAM voorziet ook ondersteuning voor lokale besturen om asbestafbouwprojecten te organiseren voor hun burgers. Dit gaat van voordelige asbestinventarisaties en asbestafvalophaling tot gegroepeerde verwijdering van asbest.

Tot slot, werden ook sectorprotocollen afgesloten voor prioritaire doelgroepen, zoals scholen. Hiervoor zal EY de afvalstoffenmaatschappij verder ondersteunen bij de uitvoering van het asbestafbouwbeleid.

De slagkracht van onafhankelijke expertise

EY is gespecialiseerd in strategisch advies rond afvalbeheer en de circulaire economie, het ontwikkelen van duurzaamheidstrajecten en duurzaamheidsrapportering. Hierin is EY zowel op lokaal als op internationaal vlak actief.

Onafhankelijk onderbouwd advies wordt steeds gecombineerd met diepe sectorexpertise. Voor dit project werden de krachten gebundeld met de experten van het team van EY subsidia.